Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm môn tin học lớp 7

Được đăng lên bởi minhngoc123
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 5 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7
§Ò tµi:
N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh tin häc 7
------- -------
A.lÝ do chän ®Ò tµi
Nh©n lo¹i ®ang ®øng tríc ph¸t triÓn nh b·o cña khoa häc c«ng
nghÖ, ViÖt Nam nãi chung ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o nãi riªng ph¶i ®Çu
t ph¸t triÓn mäit, ®Æc biÖt nguån nh©n c tøc ph¶i ®µo t¹o ra
mét t trÎ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, n¾m v÷ng tri thøc khoa häc c«ng
nghÖ ®Ó lµm chñ trong mäi hoµn c¶nh c«ng t¸c vµ ho¹t ®éng x· héi nh»m
®¸p øng ®îc nhu cÇu trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu trªn, m«n Tin häc ®· ®îc ®a vµo gi¶ng
d¹y ë c¸c trêng phæ th«ng víi vai trß lµ m«n häc tù chän.
M«n tin häc chän ë trêng phæ th«ng hiÖn hµnh nhiÖm trang
cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt b¶n c«ng nghÖ th«ng tin vai trß
cña trong i hiÖn ®¹i. M«n häc nµy, gióp häc sinh bíc đầu lµm
quen víi ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò theo quy tr×nh c«ng nghÖ
n¨ng sö dông m¸y tÝnh phôc vô häc tËp vµ cuéc sèng.
n¨m häc 2006-2007, m«n tin häc ë cÊp THCS n häc chän
cho nh÷ng trêng ®iÒu kiÖn víi thêi lîng 2 tiÕt/tuÇn ë tÊtc c¸c líp ë
cÊp häc. m«n häc míi ®a vµo trêng phæ th«ng nh÷ng ®Æc thï
riªng nh liªn quan chÆt chÏ víi dông m¸y tÝnh, c¸ch suy nghÜ gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò theo quy tr×nh c«ng nghÖ, coi träng lµm viÖc theo nhãm.
§Æc trng cña m«n Tin häc kiÕn thøc ®i ®«i i thùc hµnh, ®Æc biÖt ë
løa tuæi THCS phÇn thùc hµnh cßn chiÕm thêi lîng nhiÒu h¬n.
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn tin học lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm môn tin học lớp 7 - Người đăng: minhngoc123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm môn tin học lớp 7 9 10 806