Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm môn tin

Được đăng lên bởi Thu Ngô Thị Kim
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 1 lần
¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6

A. §Æt vÊn ®Ò.
I. Lý do chän ®Ò tµi.
Thùc hiÖn NghÞ quyÕt 40/2000/NQ-QH cña Quèc héi vµ chØ thÞ sè 14/2001 CTTTg
cña thñ tíng chÝnh phñ vÒ ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng. §Õn nay viÖc ®æi míi
gi¸o dôc phæ th«ng ®· trë thµnh nÒn nÕp s©u réng tõ ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch
gi¸o khoa, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc, ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®Æc biÖt lµ chó
träng ®Õn ®èi tîng d¹y häc. PhÇn lín gi¸o viªn ®øng líp ®· thÝch nghi víi ch¬ng tr×nh,
ph¬ng ph¸p míi nhÊt lµ sö dông, khai th¸c triÖt ®Ó t¸c dông thiÕt bÞ thùc hµnh, cña trang
thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn d¹y häc nh b¶ng phô, tranh ¶nh, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm - thùc hµnh, m¸y
chiÕu qua ®Çu, m¸y chiÕu ®a chøc n¨ng.
XuÊt ph¸t tõ cuéc vËn ®éng øng dông ®Èy m¹nh c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc
cña BGD, SGD, PGD vµ ban l·nh ®¹o nhµ trêng nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. §Æc
biÖt lµ bé m«n Tin häc nãi chung vµ bé m«n tin häc líp 6 nãi riªng viÖc sö dông c«ng
nghÖ th«ng tin lµ rÊt cÇn thiÕt
Do h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt CSVC, trang thiÕt bÞ, tr×nh ®é gi¸o viªn... mµ ®«i khi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®· kh«ng tËn dông hÕt nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,
®Ó truyÒn t¶i nhiÒu th«ng tin cho ngêi häc mét c¸ch trùc quan nªn chÊt lîng d¹y vµ häc cã
mÆt h¹n chÕ.
Sù thµnh c«ng cña mét tiÕt d¹y ngoµi ph¬ng ph¸p d¹y cña gi¸o viªn vµ c¸ch häc
cña häc sinh, cßn cÇn sù cã mÆt cña ®å dïng d¹y häc. ChÝnh v× cËy mµ b¶n th©n t«i lu«n
cè g¾ng t×m tßi, nghiªn cøu, trao ®æi víi ®ång nghiÖp vµ øng dông. Trong qóa tr×nh t×m
tßi, nghiªn cøu, häc hái vµ øng dông ®ã b¶n th©n t«i ®· t×m ra mét sè gi¶i ph¸p h÷u Ých
gãp phÇn rÊt lín trong viÖc n©ng cao chÊt lîng bé m«n Tin häc líp 6.
Sau ®©y t«i xin tr×nh bµy mét sè gi¶i ph¸p vÒ viÖc sö dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc
quan víi sù gióp ®ì cña ®å dïng d¹y häc trùc quan, ®å dïng d¹y häc ë ®©y lµ ®Ìn chiÕu
(Over head) hay m¸y chiÕu(Projecter), lµ tranh ¶nh, lµ biÓu tîng....mµ b¶n th©n t«i ®· t×m
ra vµ ¸p dông thµnh c«ng t¹i ®¬n vÞ trêng THCS Mai Thñy.
II. Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn. Do ®iÒu kiÖn vÒ CSVC vµ trang thiÕt bÞ cña trêng
nªn ph¹m vi nghiªn cøu vµ thùc hiÖn lµ víi m«n Tin häc t¹i 3 líp 6A, 6B, 6C cña trêng
THCS Mai Thñy trong n¨m häc 2009-2010.
B. néi dung.
i. C¬ së lý luËn.
ViÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa ®Æt träng t©m vµo viÖc ®æi míi ph¬ng
ph¸p d¹y häc. ChØ cã ®æi míi c¨n b¶n ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ chóng ta cã thÓ t¹o ®îc sù
®æi míi thùc sù trong gi¸o dôc, míi cã thÓ ®µo t¹o ®îc líp ngê...
¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6
A. §Æt vÊn ®Ò.
I. Lý do chän ®Ò tµi.
Thùc hiÖn NghÞ quyÕt 40/2000/NQ-QH cña Quèc héi chØ thÞ 14/2001 CTTTg
cña thñ tíng chÝnh p ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng. §Õn nay viÖc ®æi míi
gi¸o dôc phæ th«ng ®· trë thµnh nÒn nÕp s©u réng ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch
gi¸o khoa, vËt chÊt, trang thiÕt d¹y häc, ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®Æc biÖt chó
träng ®Õn ®èi tîng d¹y häc. PhÇn lín gi¸o viªn ®øng líp ®· thÝch nghi víi ch¬ng tr×nh,
ph¬ng ph¸p míi nhÊt sö dông, khai th¸c triÖt ®Ó t¸c dông thiÕt thùc hµnh, cña trang
thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn d¹y häc nh b¶ng phô, tranh ¶nh, thiÕt thÝ nghiÖm - thùc hµnh, m¸y
chiÕu qua ®Çu, m¸y chiÕu ®a chøc n¨ng.
XuÊt ph¸t cuéc vËn ®éng øng dông ®Èy m¹nh c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc
cña BGD, SGD, PGD vµ ban l·nh ®¹o nhµ trêng nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. §Æc
biÖt m«n Tin häc nãi chung m«n tin häc líp 6 nãi riªng viÖc dông c«ng
nghÖ th«ng tin lµ rÊt cÇn thiÕt
Do h¹n chÕ nhiÒu mÆt CSVC, trang thiÕt bÞ, tr×nh ®é gi¸o viªn... ®«i khi ph-
¬ng ph¸p d¹y häc ®· kh«ng tËn dông hÕt nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,
®Ó truyÒn t¶i nhiÒu th«ng tin cho ngêi häc mét c¸ch trùc quan nªn chÊt lîng d¹y vµ häc cã
mÆt h¹n chÕ.
thµnh c«ng cña mét tiÕt d¹y ngoµi ph¬ng ph¸p d¹y cña gi¸o viªn c¸ch häc
cña häc sinh, cßn cÇn mÆt cña ®å dïng d¹y häc. ChÝnh cËy b¶n th©n t«i lu«n
g¾ng t×m tßi, nghiªn cøu, trao ®æi víi ®ång nghiÖp øng dông. Trong qóa tr×nh t×m
tßi, nghiªn cøu, häc hái øng dông ®ã b¶n th©n t«i ®· t×m ra mét gi¶i ph¸p h÷u Ých
gãp phÇn rÊt lín trong viÖc n©ng cao chÊt lîng bé m«n Tin häc líp 6.
Sau ®©y t«i xin tr×nh bµy mét sè gi¶i ph¸p vÒ viÖc sö dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc
quan víi gióp ®ì cña ®å dïng d¹y häc trùc quan, ®å dïng d¹y häc ë ®©y ®Ìn chiÕu
(Over head) hay m¸y chiÕu(Projecter), tranh ¶nh, biÓu tîng....mµ b¶n th©n t«i ®· t×m
ra vµ ¸p dông thµnh c«ng t¹i ®¬n vÞ trêng THCS Mai Thñy.
II. Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn. Do ®iÒu kiÖn CSVC trang thiÕt bÞ cña trêng
nªn ph¹m vi nghiªn cøu vµ thùc hiÖn víi m«n Tin häc t¹i 3 líp 6A, 6B, 6C cña trêng
THCS Mai Thñy trong n¨m häc 2009-2010.
B. néi dung.
i. C¬ së lý luËn.
ViÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa ®Æt träng t©m vµo viÖc ®æi míi ph¬ng
ph¸p d¹y häc. ChØ ®æi míi c¨n b¶n ph¬ng ph¸p d¹y häc chóng ta cã thÓ t¹o ®îc
®æi míi thùc trong gi¸o dôc, míi t ®µo t¹o ®îc líp ngêi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o
tiÒm n¨ng c¹nh tranh trÝ tuÖ trong bèi c¶nh nhiÒu níc trªn thÕ giíi híng tíi nÒn kinh tÕ tri
thøc.
NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 1
sáng kiến kinh nghiệm môn tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm môn tin - Người đăng: Thu Ngô Thị Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm môn tin 9 10 537