Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1

Được đăng lên bởi minhhanh571
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 74 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SKKN

“Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1”.

MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I.Lý do chọn đề tài
Trang 1
II. PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
II. Thực trạng
Trang 2-> trang 3
1. Thuận lợi:
2. Khó khăn:
3. Khảo sát thực trạng
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUẨN BỊ CHO TRẺ Trang 4 -> 15
5 TUỔI VÀO LỚP 1
1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch giáo dục
2. Biện pháp 2: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
3. Biện pháp 3 : Lập kế hoạch phối hợp giữa lớp học
với gia đình trẻ .
4. Biện pháp 4: Làm tốt công tác phổ cập giáo dục
cho trẻ em 5 tuổi tại địa phương:
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Kết quả

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị

GV: Trần Thị Nga

Trang 15 -> 16
Trang 16 -> 17
Trang 17 -> 18

...
SKKN “Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1”.
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I.Lý do chọn đề tài
II. PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
II. Thực trạng
1. Thuận lợi:
2. Khó khăn:
3. Khảo sát thực trạng
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUẨN BỊ CHO TRẺ
5 TUỔI VÀO LỚP 1
1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch giáo dục
2. Bin pháp 2: Chun bcho tr vào lp 1
3. Biện pháp 3 : Lập kế hoạch phối hợp giữa lớp học
với gia đình trẻ .
4. Biện pháp 4: Làm tốt công tác phổ cập giáo dục
cho trẻ em 5 tuổi tại địa phương:
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Kết quả
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
Trang 1
Trang 2-> trang 3
Trang 4 -> 15
Trang 15 -> 16
Trang 16 -> 17
Trang 17 -> 18
GV: Trần Thị Nga
Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1 - Người đăng: minhhanh571
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1 9 10 718