Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong trường mầm non

Được đăng lên bởi hahung1977pxvn-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
Phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o huyÖn Phó Xuyªn
Trêng mÇm non ThÞ TrÊn Phó Minh
§Ò tµi
s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Tªn ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o N©ng cao
chÊt lîng gi¸o dôc ë trêng mÇm non”
T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
Chøc vô: Phã HiÖu trëng
§¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng MN ThÞ TrÊn Phó Minh
Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc s ph¹m mÇm non
§Ò tµi thuéc lÜnh vùc: Qu¶n lý gi¸o dôc
N¨m häc 2011 - 2012
Phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o huyÖn Phó Xuyªn
Trêng mÇm non ThÞ TrÊn Phó Minh
Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong trường mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong trường mầm non - Người đăng: hahung1977pxvn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong trường mầm non 9 10 875