Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục

Được đăng lên bởi huynhngocyen79
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh

LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục – Đào tạo là lĩnh vực truyền bá, cung cấp kiến thức khoa học, kỹ
thuật nhằm phát triển trí tuệ, nâng cao hiểu biết, hoàn thành nhân cách lối sống
và kỹ năng lao động, thông qua đó con người có thể vận dụng trí tuệ, kỹ năng,
hiểu biết vào thực tiển.
Ngay từ khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “ Một dân
tộc dốt là một dân tộc yếu” ( Hồ Chí Minh: toàn tập, Nhà xuất bản chính trị
Quốc gia, H. 2002. t4, tr8). Do đó, giáo dục – đào tạo là một trong những nhiệm
vụ quan trọng của Cách mạng Việt Nam và là một vấn đề hết sức quan trọng
trong đời sống chính trị của mỗi đất nước, là biểu hiện trình độ phát triển của
mỗi quốc gia, bởi vì giáo dục – đào tạo là nhân tố quan trọng để phát triển nguồn
lực con người, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, có tri thức và
kỹ năng lao động phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Nhận thức được vai trò quan trọng của giáo dục – đào tạo đối với sự tăng
trưởng nhanh và bền vững của đất nước nói chung cũng như của tỉnh Bạc Liêu
nói riêng, trong văn kiện đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV đã
khẳng định: “tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các
trường học... Chăm lo đời sống cán bộ giáo dục và giáo viên, nhất là giáo viên ở
khu vực ở nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục theo đúng
chủ trương của Đảng” (tr 44).
Thực hiện tinh thần của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung, tỉnh ủy Bạc
Liêu nói riêng và phát triển giáo dục trong những năm qua trường Trung học cơ
sở Vĩnh Thịnh – huyện Hòa Bình – tỉnh Bạc liêu luôn phấn đấu và không ngừng
đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích hợp, lấy học sinh làm trung
tâm..., nhằm phát huy hiệu quả của việc truyền đạt lĩnh hội kiến thức, tạo được
động lực mạnh mẽ trong học sinh, chất lượng giáo dục của trường THCS Vĩnh
Thịnh hàng năm được nâng lên đáng kể, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục
Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân

Trang 1

Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh

được một phần học sinh lưu ban, bỏ học giữa chừng. Những kết quả đó, có một
phần rất lớn của đội ngũ giáo viên và đội ngũ giáo viên là lực lượng gần như
quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường.
Tuy nhiên tình hình giáo viên nhà trường tuy đủ về số lượng, nhưng chưa
đồng bộ về nghiệp vụ tay nghề, đa số là đạt chuẩn và trên chuẩn, nhưng cũng
...
Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục Đào tạo là lĩnh vực truyền bá, cung cấp kiến thức khoa học, kỹ
thuật nhằm phát triển trí tuệ, ng cao hiểu biết, hoàn thành nhân cách lối sống
kỹ ng lao động, thông qua đó con người thể vận dụng trí tuệ, kỹ năng,
hiểu biết vào thực tiển.
Ngay từ khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “ Một dân
tộc dốt một dân tộc yếu” ( Hồ Chí Minh: toàn tập, Nhà xuất bản chính trị
Quốc gia, H. 2002. t4, tr8). Do đó, giáo dục đào tạo là một trong những nhiệm
vụ quan trọng của Cách mạng Việt Nam một vấn đề hết sức quan trọng
trong đời sống chính trị của mỗi đất nước, biểu hiện trình độ phát triển của
mỗi quốc gia, bởi vì giáo dục – đào tạo là nhân tố quan trọng để phát triển nguồn
lực con người, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đạo đức, tri thức
kỹ năng lao động phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Nhận thức được vai trò quan trọng của giáo dục đào tạo đối với sự tăng
trưởng nhanh bền vững của đất nước nói chung cũng như của tỉnh Bạc Liêu
nói riêng, trong văn kiện đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV đã
khẳng định: “tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các
trường học... Chăm lo đời sống cán bộ giáo dục và giáo viên, nhất giáo viên
khu vực ở nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục theo đúng
chủ trương của Đảng” (tr 44).
Thực hiện tinh thần của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung, tỉnh ủy Bạc
Liêu nói riêng phát triển giáo dục trong những năm qua trường Trung học
sở Vĩnh Thịnh – huyện Hòa Bình – tỉnh Bạc liêu luôn phấn đấu và không ngừng
đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích hợp, lấy học sinh làm trung
tâm..., nhằm phát huy hiệu quả của việc truyền đạt lĩnh hội kiến thức, tạo được
động lực mạnh mẽ trong học sinh, chất lượng giáo dục của trường THCS Vĩnh
Thịnh hàng năm được nâng lên đáng kể, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục
Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 1
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục - Người đăng: huynhngocyen79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục 9 10 404