Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ

Được đăng lên bởi vanducvc2bn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
phÇn thø nhÊt

më ®Çu

i- lý do chän viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm:
1. C¬ së lý luËn:
BËc häc tiÓu häc lµ bËc häc ®Çu tiªn, bËc häc ®Æt nÒn mãng cho viÖc
h×nh thµnh nh©n c¸ch häc sinh. BËc tiÓu häc ®îc x¸c ®Þnh lµ “BËc häc nÒn
t¶ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n” (®iÒu II luËt phæ cËp gi¸o dôc).
C¸c m«n häc ë TiÓu häc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, hç trî
cho nhau. §Æc biÖt m«n TiÕng ViÖt cã vÞ trÝ quan träng vµo bËc nhÊt trong
tÊt c¶ c¸c m«n häc.
Ngay tõ ngµy ®Çu ®Õn trêng, c¸c em ®· ®îc lµm quen víi bé m«n nµy.
§ã lµ chiÕc ch×a kho¸ ®Ó më c¸nh cöa tri thøc ®a c¸c em ®Õn víi kho tµng
v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ sù cËp nhËt kiÕn
thøc quèc tÕ, n¨m häc 2002- 2003 ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt lín trong lÞch sö
gi¸o dôc ViÖt Nam ®ã lµ viÖc thay s¸ch líp 1- lµ n¨m häc ®Çu tiªn thay s¸ch
vµ ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. N¨m häc 2003- 2004 thay s¸ch líp 2. N¨m
häc 2004- 2005 thay s¸ch líp 3. N¨m häc 2005- 2006 thay s¸ch líp 4. N¨m
häc 2006- 2007 thay s¸ch líp 5. Nh vËy, bé s¸ch TiÕng ViÖt TiÓu häc ®· ®îc
chØnh lý bæ sung vµ hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp gi¸o
dôc vµ ®æi míi ®Êt níc.
Trong bé m«n TiÕng ViÖt th× ph©n m«n TËp ®äc cã vai trß hÕt søc
quan träng ®èi víi c¸c em líp 1,2,3 kh«ng thÓ thiÕu ®îc v×:
-Ph©n m«n TËp ®äc cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n
ban ®Çu vµ hÖ thèng tiÕng nãi trong TiÕng ViÖt. Nã cung cÊp cho häc sinh
mét c«ng cô ®Ó t duy, ®Ó tr×nh bµy mäi t tëng vµ t×nh c¶m cña con ngêi, hä
sÏ dïng suèt ®êi. Ph©n m«n nµy sÏ gióp cho c¸c em rÌn luyÖn kü n¨ng Nghe
- Nãi - §äc -ViÕt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc tèt c¸c m«n häc kh¸c, nhê
vËy kÕt qu¶ häc tËp sÏ tèt h¬n. TËp ®äc cßn cung cÊp cho häc sinh nh÷ng
kiÕn thøc s¬ gi¶n vÒ x· héi, tù nhiªn vµ con ngêi, vÒ v¨n ho¸, v¨n häc cña
ViÖt Nam vµ níc ngoµi.
Bíc ®Çu h×nh thµnh ph¬ng ph¸p häc ph©n m«n TËp ®äc, luyÖn ®äc,
t×m hiÓu néi dung. Tõ viÖc ®äc tèt, c¶m nhËn ®îc nÐt ®Ñp cña ®Êt níc vµ con
ngêi qua c¸c bµi TËp ®äc, kh¬i dËy trong c¸c em lßng ham hiÓu biÕt, ham

1

häc hái tiÕng mÑ ®Î, biÕt vËn dông øng xö trong cuéc sèng lµm cho cuéc
sèng ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n.
Qua ph©n m«n TËp ®äc cßn gi¸o dôc häc sinh lßng yªu thiªn nhiªn
®Êt níc, truyÒn thèng d©n téc, yªu tiÕng mÑ ®Î vµ cã ý thøc b¶o vÖ, gi÷ g×n
sù trong s¸ngcña TiÕng ViÖt, lµm cho ng«n ng÷ TiÕng ViÖt ngµy cµng phong
phó, ®a d¹ng, mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
2. C¬ së thùc tiÔn:
Trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng ViÖt ë tiÓu häc,
ph©n m«n TËp ®äc lµ mét trong nh÷ng ph©n m«n ®îc nhµ tr...
phÇn thø nhÊt
më ®Çu
i- lý do chän viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm:
1. C¬ së lý luËn:
BËc häc tiÓu häc bËc häc ®Çu tiªn, bËc häc ®Æt nÒn mãng cho viÖc
h×nh thµnh nh©n c¸ch häc sinh. BËc tiÓu häc ®îc x¸c ®Þnh “BËc häc nÒn
t¶ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n” (®iÒu II luËt phæ cËp gi¸o dôc).
C¸c m«n häc ë TiÓu häc mèi quan chÆt chÏ víi nhau, trî
cho nhau. §Æc biÖt m«n TiÕng ViÖt trÝ quan träng vµo bËc nhÊt trong
tÊt c¶ c¸c m«n häc.
Ngay tõ ngµy ®Çu ®Õn trêng, c¸c em ®· ®îc lµm quen víi bé m«n nµy.
§ã chiÕc ch×a kho¸ ®Ó c¸nh cöa tri thøc ®a c¸c em ®Õn víi kho tµng
v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ sù cËp nhËt kiÕn
thøc quèc tÕ, n¨m häc 2002- 2003 ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt lín trong lÞch sö
gi¸o dôc ViÖt Nam ®ã lµ viÖc thay s¸ch líp 1- lµ n¨m häc ®Çu tiªn thay s¸ch
®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. N¨m häc 2003- 2004 thay s¸ch líp 2. N¨m
häc 2004- 2005 thay s¸ch líp 3. N¨m häc 2005- 2006 thay s¸ch líp 4. N¨m
häc 2006- 2007 thay s¸ch líp 5. Nh vËy, bé s¸ch TiÕng ViÖt TiÓu häc ®· ®îc
chØnh sung hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng yªu u cña nghiÖp gi¸o
dôc vµ ®æi míi ®Êt níc.
Trong m«n TiÕng ViÖt th× ph©n m«n TËp ®äc vai trß hÕt søc
quan träng ®èi víi c¸c em líp 1,2,3 kh«ng thÓ thiÕu ®îc v×:
-Ph©n m«n TËp ®äc cung cÊp cho c sinh nh÷ng kiÕn thøc b¶n
ban ®Çu thèng tiÕng nãi trong TiÕng ViÖt. Nã cung cÊp cho häc sinh
mét c«ng cô ®Ó t duy, ®Ó tr×nh bµy mäi t tëng t×nh c¶m cña con ngêi,
sÏ dïng suèt ®êi. Ph©n m«n nµy sÏ gióp cho c¸c em rÌn luyÖn kü n¨ng Nghe
- Nãi - §äc -ViÕt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc tèt c¸c m«n häc kh¸c, nhê
vËy kÕt qu¶ häc p tèt h¬n. TËp ®äc cßn cung cÊp cho häc sinh nh÷ng
kiÕn thøc gi¶n héi, nhiªn con ngêi, n ho¸, v¨n häc cña
ViÖt Nam vµ níc ngoµi.
Bíc ®Çu h×nh thµnh ph¬ng ph¸p c ph©n m«n TËp ®äc, luyÖn ®äc,
t×m hiÓu néi dung. Tõ viÖc ®äc tèt, c¶m nhËn ®îc nÐt ®Ñp cña ®Êt níc vµ con
ngêi qua c¸c bµi TËp ®äc, kh¬i dËy trong c¸c em lßng ham hiÓu biÕt, ham
1
Sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ - Người đăng: vanducvc2bn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ 9 10 112