Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm sinh học

Được đăng lên bởi congtaohh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH HỌC

1. Tên sáng kiến: Sử dụng hiêụ quả hình ảnh trực quan trong ứng dụng
công nghệ thông tin vào giảng dạy môn sinh học.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực giảng dạy.
3. Thời gian áp dụng sáng kiến:
Từ ngày 20/01/2015 đến ngày 26/04/2015.
4. Tác giả:
Họ và tên: Lương Mạnh Chính.
Nam sinh: 1962.
Nơi thường trú: Hải Hà – Hải Hậu – Nam Định.
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sinh.
Chức vụ công tác: Giáo viên.
Nơi công tác: Trường THCS Hải Phúc.
Điện thoại: 0919.834.240
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
Tên đơn vị: Trường THCS Hải Phúc.
Địa chỉ: Xóm 11 xã Hải Phúc huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 03503 509 637

Giáo viên: Lương Mạnh Chính – Trường THCS Hải Phúc

1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH HỌC

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Sử dụng hiệu quả hình ảnh trực quan
trong ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn sinh học
I. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến.
Xuất phát từ việc đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm của
hoạt động dạy và học với mục tiêu phát huy cao độ tính tích cực, năng động, độc lập,
sáng tạo của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Môn Sinh học là
một môn học khoa học thực nghiệm “Phương tiện trực quan” làm điểm tựa cho quá
trình nhận thức. Việc sử dụng hiệu quả phương tiện trực quan có vai trò quan trong việc
đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời bồi dưỡng phương pháp tự học, tính tương tác
trong dạy và học, giữa thầy với trò, trò với trò, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực
tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh.
Qua việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tôi thấy nếu ứng dụng
thành thạo các tiện ích trong trong phần mềm PowerPoint vào việc đưa các phương tiện
trực quan đúng lúc, đúng cách, kết hợp với hệ thống câu hỏi, các hình thức dạy học phù
hợp thì ta có thể khai thác triệt để và có hiệu quả các phương tiện trực quan, đem lại
niềm vui, hứng thú cho học sinh phát huy cao độ tính tích cực, năng động, độc lập, sáng
tạo của học sinh.
II. Mô tả phương pháp
1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy trước khi có giải pháp:
Ứng dụng CNTT trong dạy học tạo cho tiết dạy sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn được
HS vào quá trình khám phá, tìm tòi lý thú, chống lại thói quen học thụ động, đã phát
huy tính được tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, qua phần củng cố
thấy nhiều học sinh nắm được bài hơn, kết quả kiểm tra của học sinh đã được nâng lên.
Mặc dù vậy thời gian đầu việc ứng dụng CNTT giảng dạy chưa mang lại hiệu quả cao

Giáo viên: Lương Mạnh Chính – Trường THCS H...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH HỌC
1. Tên sáng kiến: Sử dụng hiêụ quả hình ảnh trực quan trong ứng dụng
công nghệ thông tin vào giảng dạy môn sinh học.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực giảng dạy.
3. Thời gian áp dụng sáng kiến:
Từ ngày 20/01/2015 đến ngày 26/04/2015.
4. Tác giả:
Họ và tên: Lương Mạnh Chính.
Nam sinh: 1962.
Nơi thường trú: Hải Hà – Hải Hậu – Nam Định.
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sinh.
Chức vụ công tác: Giáo viên.
Nơi công tác: Trường THCS Hải Phúc.
Điện thoại: 0919.834.240
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
Tên đơn vị: Trường THCS Hải Phúc.
Địa chỉ: Xóm 11 xã Hải Phúc huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 03503 509 637
Giáo viên: Lương Mạnh Chính – Trường THCS Hải Phúc
1
Sáng kiến kinh nghiệm sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm sinh học - Người đăng: congtaohh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 9 10 564