Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo hứng thú cho học sinh bằng phương pháp dạy học kể chuyện lịch sử”

Được đăng lên bởi huyhoangpy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo hứng thú cho học sinh bằng phương pháp dạy học kể chuyện lịch sử”

Trường PT cấp 2-3 Tân Lập

-

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tiên

-

Trang 1

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo hứng thú cho học sinh bằng phương pháp dạy học kể chuyện lịch sử”

MỤC LỤC:
A. MỞ ĐẦU …………………….….....................................................3
1. Lý do chọn đề tài…………………….…................................3
2. Mục đích nghiên cứu................................................................3
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu................................................3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ...............................................................4
5. Phương pháp nghiên cứu .........................................................4
6. Nội dung của đề tài...................................................................4
B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI …………………….….................................3
Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu……...5
1. Cơ sở pháp lý............................................................................5
2. Cơ sở lý luận ............................................................................5
3. Cơ sở thực tiễn .........................................................................6
Chương 2: Thực trạng của đề tài nghiên cứu…………………...6
1. Khái quát phạm vi (địa bàn nghiên cứu )…………………….6
2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu…………………………….7
3. Nguyên nhân của thực trạng………………………………….7
Chương 3: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài…..8
1. Cơ sở đề xuất các giải pháp…………………………………..8
2. Các giải pháp chủ yếu………………………………………...8
3. Tổ chức, triển khai thực hiện………………………………...11
C-KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………………………….13
1. Kết luận ……………………………………………………..13
2. Kiến nghị ……………………………………………………13
D. NHẬN XÉT CỦA HĐKH………………………………………….15
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………….16

Trường PT cấp 2-3 Tân Lập

-

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tiên

-

Trang 2

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo hứng thú cho học sinh bằng phương pháp dạy học kể chuyện lịch sử”

A- PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lí do chọn đề tài
Dạy học vừa là khoa học, vừa là hoạt động nghệ thuật. Nó không chỉ đòi hỏi ở
người thầy một sự chính xác mà còn là sự khéo léo trong quá trình làm việc với học sinh.
Với bộ môn Lịch sử, nếu chỉ cung cấp những thông tin xơ cứng, những con số khô khan sẽ
giết chết đi sự hưng phấn nơi học trò. Bằng những mẩu chuyện kể ngắn gọn, súc tích mà
chứa chan tình cảm về các sự kiện, về những con người gắn với từng mảnh đất, con sông,
con ...
Sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo hứng thú cho học sinh bằng phương pháp dạy học kể chuyện lịch sử”
Trường PT cấp 2-3 Tân Lập - Người thực hiện: Nguyễn Văn Tiên - Trang 1
Sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo hứng thú cho học sinh bằng phương pháp dạy học kể chuyện lịch sử” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo hứng thú cho học sinh bằng phương pháp dạy học kể chuyện lịch sử” - Người đăng: huyhoangpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo hứng thú cho học sinh bằng phương pháp dạy học kể chuyện lịch sử” 9 10 755