Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm thể dục

Được đăng lên bởi bobong07102011
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

.......................................................................................................................
........................

I . PhÇn chung :

1 . Lý do chän ®Ò tµi :
1.1/ C¬ së ph¸p chÕ :
- Dùa trªn c¬ së môc tiªu gi¶ng d¹y m«n thÓ dôc trung häc c¬
së, c¨n cø vµo môc tiªu chung cña gi¸o dôc häc sinh trong tr êng häc
phæ th«ng .
- §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã . Mçi m«n häc lµ mét bé phËn kh«ng
thÓ thiÕu . Trong ®ã m«n häc thÓ dôc lµ mét m«n häc gióp häc sinh
nhËn biÕt vµ n¾m ®îc mét sè kiÕn thøc , kÜ n¨ng ®Ó rÌn luyÖn, g×n
gi÷, b¶o vÒ vµ n©ng cao søc khoÎ, cã thÓ chÊt tèt gãp phÇn rÌn luyÖn
nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn , thãi quen tù gi¸c luyÖn
tËp thÓ dôc thÓ thao . Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng êi ph¸t triÓn
toµn diÖn , c©n ®èi vÒ thÓ vµ chÊt .
- C¨n cø vµo nhiÖm vô gi¶ng d¹y bé m«n cña c¸ nh©n trong
nh÷ng n¨m häc tríc .
- C¨n cø vµo môc tiªu, yªu cÇu, ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña m«n häc
vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n häc thÓ dôc cña c¸c líp ë bËc trung häc
c¬ së nãi chung vµ m«n häc thÓ dôc líp 6 trung häc c¬ së nãi riªng .
1.2 / C¬ së lý luËn :
- ViÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc m«n thÓ dôc ë cÊp THCS
lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan trong . V× ®©y lµ cÇu nèi sù ph¸t triÓn c¸c tè
chÊt thÓ lùc gi÷a cÊp tiÓu häc víi cÊp THPT .
- ViÖc luyÖn tËp ë ®©y víi môc tiªu chÝnh nh»m gióp häc sinh
cñng cè c¸c kÜ n¨ng ®· cã ë cÊp tiÓu häc, cã kü n¨ng, kiÕn thøc nhÊt
®Þnh lµm c¬ së cho häc tËp bé m«n, ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc
phôc vô cho häc tËp m«n häc ë cÊp THPT, cuéc sèng lao ®éng .
- MÆt kh¸c viÖc häc tËp tèt phÇn “§éi h×nh ®éi ngò” thÓ dôc líp
6 sÏ lµ c¬ së cho viÖc häc tËp tèt bé m«n thÎ dôc ë cÊp häc vµ vËn
dông thùc tiÔn vµo c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr êng
mét c¸ch nhanh nhÑn, cã nÒn nÕp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao .
1.3/ C¬ së thùc tiÔn :
- C¨n cø vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y cña b¶n th©n vµ viÖc luyÖn tËp cña
häc sinh . Trong gi¶ng d¹y thùc tiÔn líp 6 THCS t«i nhËn thÊy : ViÖc
n¾m b¾t kÜ thuËt, h×nh thµnh kÜ n¨ng ®éng t¸c cña häc sinh cßn rÊt
yÕu kÐm nhÊt lµ c¸c kÜ n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò . Mµ ®©y lµ mét néi
1

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

.......................................................................................................................
........................

dung rÊt quan träng vµ thiÕt thùc . Néi dung nµy c¸c em ®· ® îc häc
tËp vµ vËn dông tõ c¸c líp mÇm non, tiÓu häc . §iÒu nµy cã nhiÒu
nguyªn nh©n . Trong ®ã vÊn ®Ò gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn lµ chñ yÕu .
Bªn c¹nh ®ã lÝ do nhËn thøc cña häc sinh vµ th...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
.......................................................................................................................
........................
I . PhÇn chung :
1 . Lý do chän ®Ò tµi :
1.1/ C¬ së ph¸p chÕ :
- Dùa trªn c¬ së môc tiªu ging d¹y m«n thÓ dôc trung häc c¬
së, c¨n cø vµo môc tiªu chung cña gi¸o dôc häc sinh trong tr êng häc
phæ th«ng .
- §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã . Mçi m«n häc lµ mét bé phËn kh«ng
thÓ thiÕu . Trong ®ã m«n häc thÓ dôc lµ mét m«n häc gióp häc sinh
nhËn biÕt vµ n¾m ®îc mét sè kiÕn thøc , kÜ n¨ng ®Ó rÌn luyÖn, g×n
gi÷, bo vÒ vµ n©ng cao søc khoÎ, cã thÓ chÊt tèt gãp phÇn rÌn luyÖn
nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn , thãi quen tù gi¸c luyÖn
tËp thÓ dôc thÓ thao . Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng êi ph¸t triÓn
toµn diÖn , c©n ®èi vÒ thÓ vµ chÊt .
- C¨n cø vµo nhiÖm vô ging d¹y bé m«n cña c¸ nh©n trong
nh÷ng n¨m häc tríc .
- C¨n cø vµo môc tiªu, yªu cÇu, ®Æc ®iÓm c¬ bn cña m«n häc
vµ ph¬ng ph¸p ging d¹y m«n häc thÓ dôc cña c¸c líp ë bËc trung häc
c¬ së nãi chung vµ m«n häc thÓ dôc líp 6 trung häc c¬ së nãi riªng .
1.2 / C¬ së lý luËn :
- ViÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc m«n thÓ dôc ë cÊp THCS
lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan trong . V× ®©y lµ cÇu nèi sù ph¸t triÓn c¸c tè
chÊt thÓ lùc gi÷a cÊp tiÓu häc víi cÊp THPT .
- ViÖc luyÖn tËp ë ®©y víi môc tiªu chÝnh nh»m gióp häc sinh
cñng cè c¸c kÜ n¨ng ®· cã ë cÊp tiÓu häc, cã kü n¨ng, kiÕn thøc nhÊt
®Þnh lµm c¬ së cho häc tËp bé m«n, ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc
phôc vô cho häc tËp m«n häc ë cÊp THPT, cuéc sèng lao ®éng .
- MÆt kh¸c viÖc häc tËp tèt phÇn §éi h×nh ®éi ngò thÓ dôc líp
6 sÏ lµ c¬ së cho viÖc häc tËp tèt bé m«n thÎ dôc ë cÊp häc vµ vËn
dông thùc tiÔn vµo c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr êng
mét c¸ch nhanh nhÑn, cã nÒn nÕp vµ ®¹t hiÖu qu cao .
1.3/ C¬ së thùc tiÔn :
- C¨n cø vµ thùc tÕ ging d¹y cña bn th©n vµ viÖc luyÖn tËp cña
häc sinh . Trong ging d¹y thùc tiÔn líp 6 THCS t«i nhËn thÊy : ViÖc
n¾m b¾t kÜ thuËt, h×nh thµnh kÜ n¨ng ®éng t¸c cña häc sinh cßn rÊt
yÕu kÐm nhÊt lµ c¸c kÜ n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò . Mµ ®©y lµ mét néi
1
Sáng kiến kinh nghiệm thể dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm thể dục - Người đăng: bobong07102011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm thể dục 9 10 879