Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm tích hợp bảo vệ môi trường trong chương trình sinh học 7

Được đăng lên bởi ngọc Thơ
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3905 lần   |   Lượt tải: 7 lần
SKKN: “ Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình Sinh học 7 ”

PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
1. Cơ sở lí luận:
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng và nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế đi
đôi với bảo vệ môi trường và phát triển xã hội, đảm bảo phát triển bền vững quốc gia,
nhiều văn bản đã được ban hành nhằm thể chế hóa công tác bảo vệ môi trường, trong
đó có công tác giáo dục bảo vệ môi trường.
Luật bảo vệ môi trường năm 2005 được quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt
Nam khóa XI kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 có quy định về giáo dục bảo
vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường: “Công dân Việt Nam
được giáo dục toàn diện về môi trường nhằm nâng cao hiểu biết và yù thức bảo vệ
môi trường; giáo dục bảo vệ môi trường là một nội dung của chương trình chính
khóa của các cấp học phổ thông”
(trích điều 107 luật bảo vệ môi trường)
Ngày 15/11/2004, bộ chính trị đã ra Nghị quyết 41/NQ/TƯ về “bảo vệ môi
trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết
xác định quan điểm bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân
loại, là yếu tố bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nghị quyết coi
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức là giải pháp số 1 trong 7 giải pháp bảo vệ

1

Người thực hiện : Hoàng Thị Ngọc Thơ.

SKKN: “ Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình Sinh học 7 ”

môi trường của nước ta và chủ trương: “Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường
vào chương trình, sách giáo khoa của hệ thống giáo dục quốc dân, tăng dần thời
lượng và tiến tới hình thành môn học chính khóa đối với các cấp học phổ thông ”
Ngày 17/01/2001, thủ tướng chính phủ kí quyết định 1363/QĐ-TTG về việc
phê duyệt đề án “đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc
dân”
với mục tiêu: “ Giáo dục học sinh hiểu biết về pháp luật và chủ trương chính sách
của Đảng, nhà nước về bảo vệ môi trường; có kiến thức về môi trường để tự giác
thực hiện bảo vệ môi trường”.
Từ những chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngày 31/01/2005, bộ trưởng Bộ
giáo dục và đào tạo đã ra chỉ thị “về việc tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi
trường” chỉ thị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giáo dục phổ thông là trang bị
cho học sinh kiến thức, kĩ năng về môi trường và bảo vệ môi trường bằng hình thức
phù hợp trong các môn học, xây dựng mô hình trường xanh – sạch – đẹp phù hợp với
các vùng, miền…
2. Cơ sở thực tiễn:
Những hi...
SKKN: “ Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình Sinh học 7 ”
PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
1. Cơ sở lí luận:
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng nhà ớc ta chủ trương phát triển kinh tế đi
đôi với bảo vệ môi trường và phát triển xã hội, đảm bảo phát triển bền vững quốc gia,
nhiều văn bản đã được ban hành nhằm thể chế hóa công tác bảo vệ môi trường, trong
đó có công tác giáo dục bảo vệ môi trường.
Luật bảo vệ môi trường năm 2005 được quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt
Nam khóa XI họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 quy định v giáo dục bảo
vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường: Công dân Việt Nam
được giáo dục toàn diện về môi trường nhằm nâng cao hiểu biết
thức bảo vệ
môi trường; giáo dục bảo vệ môi trường một nội dung của chương trình chính
khóa của các cấp học phổ thông
(trích điều 107 luật bảo vệ môi trường)
Ngày 15/11/2004, b chính trị đã ra Nghị quyết 41/NQ/TƯ về “bảo vệ môi
trường trong thời đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết
xác định quan điểm bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân
loại, là yếu tố bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nghị quyết coi
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức giải pháp số 1 trong 7 giải pháp bảo vệ
1
Người thc hin : Ho ng Thà Ngc Thơ.
Sáng kiến kinh nghiệm tích hợp bảo vệ môi trường trong chương trình sinh học 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm tích hợp bảo vệ môi trường trong chương trình sinh học 7 - Người đăng: ngọc Thơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm tích hợp bảo vệ môi trường trong chương trình sinh học 7 9 10 324