Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm Tin Toán

Được đăng lên bởi quanghoa_edu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I, LÍ DO THỰC HIỆN SÁNG KIẾN:
Luật Giáo dục đã ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy
được tính tích cực, chủ động, tự giác của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp,
từng môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến
thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho
học sinh.”
Xuất phát từ quan điểm nhận thức: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu
tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. Trong dạy học, phương tiện dạy học
tạo ra khả năng tái hiện lại các hiện tượng sự vật một cách gián tiếp, bởi vì các
hiện tượng sự vật đó không phải bao giờ cũng xảy ra một cách trực tiếp trong các
giờ học. Nó góp phần tạo nên trong ý thức học sinh những hình ảnh trực quan cảm
tính của sự vật hiện tượng, ở giai đoạn này hình ảnh trực quan bao giờ cũng là
thành phần và tiền đề bắt buộc của tư duy. Ở giai đoạn kết thúc nghiên cứu sự vật
hiện tượng cần phải cho học sainh thấy sự vận dụng trong thực tiễn của nó. Điều
này khó đạt nếu thiếu phương tiện dạy học. Phương tiện dạy học giúp cho học sinh
có động cơ học tập đúng đắn.
Để làm được điều đó thì việc sử dụng phương tiện dạy học là rất cần thiết,
nhất là những vấn đề mà việc sử dụng kênh chữ, lời nói không diễn tả hết được.
Giải phóng giáo viên khỏi những công việc mang tính thuần tuý để có nhiều thời
gian hơn trong công tác sáng tạo trong các hoạt động với học sinh.
Công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng có vai trò quan trọng và không thể
thiếu trong cuộc sống chúng ta. Vì vậy, ứng dụng CNTT đã nhanh chóng trở thành
một yêu cầu cần thiết trong các nhà trường.
Đối với giáo dục THCS việc ứng dụng CNTT đã được triển khai rộng khắp
ở các cơ sở giáo dục THCS trên toàn quốc và đã góp phần rất lớn vào nâng cao
chất lượng giáo dục THCS. Nhờ có các phần mềm hỗ trợ, giáo viên có thể thiết các
hoạt động giáo dục (bài giảng điện tử) một cách phong phú và hiệu quả. Giáo viên
cũng có thể sử dụng các trò chơi trên máy phù hợp để cung cấp kiến thức mới cho
học sinh cũng như củng cố các kiến thức cũ. CNTT đã giúp giáo viên một cách đắc
lực trong việc lựa chọn, xây dựng một giáo án giảng dạy thực sự hiện đại và đạt
hiệu quả cao khi áp dụng.
Geometer’s Sketchpad (viết tắt là GSP) là phần mềm hình học nổi tiếng và
đã được sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nước trên thế giới. Ý tưởng của GSP là biểu
diễn động các hình hình học hay còn gọi là Dynamic Geometry, một ý tưởng rất
độc đáo và từ lâu đã trờ thành chuẩn cho các phần mềm mô phỏng hình học. Một
số bài viết đã giới th...
I, LÍ DO THỰC HIỆN SÁNG KIẾN:
Luật Giáo dục đã ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy
được tính tích cực, chủ động, tự giác của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp,
từng môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến
thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho
học sinh.”
Xuất phát từ quan điểm nhận thức: “Ttrực quan sinh động đến duy trừu
tượng từ duy trừu tượng đến thực tiễn”. Trong dạy học, phương tiện dạy học
tạo ra khả năng tái hiện lại các hiện tượng sự vật một cách gián tiếp, bởi các
hiện tượng sự vật đó không phải bao giờ cũng xảy ra một cách trực tiếp trong c
giờ học. góp phần tạo nên trong ý thức học sinh những hình ảnh trực quan cảm
tính của sự vật hiện tượng, giai đoạn này hình ảnh trực quan bao giờ cũng
thành phần tiền đề bắt buộc của duy. giai đoạn kết thúc nghiên cứu sự vật
hiện tượng cần phải cho học sainh thấy sự vận dụng trong thực tiễn của nó. Điều
này khó đạt nếu thiếu phương tiện dạy học. Phương tiện dạy học giúp cho học sinh
có động cơ học tập đúng đắn.
Để làm được điều đó thì việc sử dụng phương tiện dạy học rất cần thiết,
nhất những vấn đề việc s dụng kênh chữ, lời nói không diễn tả hết được.
Giải phóng giáo viên khỏi những công việc mang tính thuần tuý để nhiều thời
gian hơn trong công tác sáng tạo trong các hoạt động với học sinh.
Công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng vai t quan trọng không thể
thiếu trong cuộc sống chúng ta. vậy, ứng dụng CNTT đã nhanh chóng trở thành
một yêu cầu cần thiết trong các nhà trường.
Đối với giáo dục THCS việc ứng dụng CNTT đã được triển khai rộng khắp
các sở giáo dục THCS trên toàn quốc và đã góp phần rất lớn vào nâng cao
chất lượng giáo dục THCS. Nhờ có các phần mềm hỗ trợ, giáo viên có thể thiết các
hoạt động giáo dục (bài giảng điện tử) một cách phong phú hiệu quả. Giáo viên
cũng thể sử dụngc trò chơi trên máy phù hợp để cung cấp kiến thức mới cho
học sinh cũng như củng cố các kiến thức cũ. CNTT đã giúp giáo viên một cách đắc
lực trong việc lựa chọn, xây dựng một giáo án giảng dạy thực sự hiện đại đạt
hiệu quả cao khi áp dụng.
Geometer’s Sketchpad (viết tắt GSP) phần mềm hình học nổi tiếng
đã được sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nước trên thế giới. Ý tưởng của GSP biểu
diễn động các hình hình học hay còn gọi Dynamic Geometry, một ý tưởng rất
độc đáo từ lâu đã trờ thành chuẩn cho các phần mềm phỏng hình học. Một
số bài viết đã giới thiệu việc sử dụng GSP để thiết kế bài toán quỹ tích, tạo bộ
công cụ vẽ hình học phẳng, hình học không gian. Trong đề tài này xin được đề cập
đến vấn đề: “Sử dụng GSP dạy học Toán - THCS có nội dung hàm số”.
Tính “ĐỘNG” được thể hiện rất rõ khi vẽ đồ thị các hàm số có chứa tham số
như: y = ax + b; y = ax
2
+ bx + c;
dcx
bax
y
;
''
2
bxa
cbxax
y
; …… người học sẽ thao
Sáng kiến kinh nghiệm Tin Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm Tin Toán - Người đăng: quanghoa_edu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm Tin Toán 9 10 728