Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 4

Được đăng lên bởi xuanhung23
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 26940 lần   |   Lượt tải: 88 lần
SKKN: “HDHS lớp 4 nhận dạng và giải bài toán: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó"

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong môn Toán ở Tiểu học, việc giải toán có một vị trí rất quan trọng.
Các khái niệm, các qui tắc về Toán nói chung đều được giảng dạy thông qua
việc giải các ví dụ bằng số và các bài toán.
Phần lớn nội dung trong SGK là dành cho các bài toán thông qua bài
toán, học sinh được củng cố luyện tập kiến thức, hình thành các kĩ năng toán
học. Kết quả học tập của học sinh biểu hiện đa phần qua kĩ năng giải các bài
toán.
Chương trình Toán ở Tiểu học nội dung dạy học chủ yếu là số tự nhiên.
Việc hình thành số tự nhiên được đưa vào lớp 1, rồi nó được kết hợp với việc
xây dựng các dạng toán có lời văn, được sắp xếp theo từng vòng số (10, 100,
1000 các số tự nhiên có nhiều chữ số ....).
Thông qua việc giải toán, giúp cho học sinh hình thành củng cố, vận
dụng kiến thức, kĩ năng về toán. Giáo viên dễ dàng phát hiện những ưu điểm
hoặc thiếu sót trong kiến thức kĩ năng của học sinh, từ đó có phương hướng
giúp các em phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót.
Thông qua việc giải toán, giúp học sinh bước đầu biết vận dụng các kiến
thức, kĩ năng toán học rời rạc vào việc giải quyết một yêu cầu mang tính chất
tổng hợp. Thông qua việc giải toán, giúp học sinh hình thành phát triển khả
năng suy luận và trình bày các kiến thức theo một trình tự hợp lí làm cơ sở
cho quá trình học toán ở các lớp tiếp theo.
Thông qua việc giải toán, giúp học sinh rèn luyện kĩ năng, vận dụng
ngôn ngữ và thuật ngữ toán học ở dạng đơn giản vào việc giải quyết các tình
huống thực tiễn đời sống.
Thông qua việc giải toán có tác dụng giáo dục cho các em ý chí vượt khó,
đức tính cẩn thận chu đáo làm việc có kế hoạch có thói quen xét đoán có căn cứ,
Doan Thị Lan
̃
Tr ương TH Nguyên Thi ̣ Minh Khai
̀1
̃

SKKN: “HDHS lớp 4 nhận dạng và giải bài toán: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó"

thói quen tự kiểm tra công việc của mình có óc độc lập suy nghĩ sáng tạo. Phát
triển tư duy.
Ngoài ra, thông qua việc giải toán học sinh được củng cố và vận dụng
các kiến thức của các môn khác (như kiến thức văn học qua cách đặt lời giải,
kiến thức kĩ thuật, mĩ thuật, qua cách tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng,
trình bày bài giải cân đối và sạch đẹp...).
Như vậy: Nội dung toán có lời văn là vô cùng quan trọng. Song vấn đề
đầu tiên là học sinh phải biết phân biệt được từng dạng toán, để từ đó tìm ra
phương pháp giải.
Ở lớp 4 học sinh được học 6 dạng toán gi...
SKKN: “HDHS lớp 4 nhận dạng và giải bài toán: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó"
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong môn Toán Tiểu học, việc giải toán một vị trí rất quan trọng.
Các khái niệm, các qui tắc về Toán nói chung đều được giảng dạy thông qua
việc giải các ví dụ bằng số và các bài toán.
Phần lớn nội dung trong SGK dành cho các bài toán thông qua bài
toán, học sinh được củng cố luyện tập kiến thức, hình thành các năng toán
học. Kết quả học tập của học sinh biểu hiện đa phần qua năng giải các bài
toán.
Chương trình Toán Tiểu học nội dung dạy học chủ yếu số tự nhiên.
Việc hình thành số tự nhiên được đưa vào lớp 1, rồi được kết hợp với việc
xây dựng các dạng toán lời văn, được sắp xếp theo từng vòng s(10, 100,
1000 các số tự nhiên có nhiều chữ số ....).
Thông qua việc giải toán, giúp cho học sinh hình thành củng cố, vận
dụng kiến thức, kĩ năng về toán. Giáo viên dễ dàng phát hiện những ưu điểm
hoặc thiếu sót trong kiến thức năng của học sinh, từ đó phương hướng
giúp các em phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót.
Thông qua việc giải toán, giúp học sinh bước đầu biết vận dụng các kiến
thức, năng toán học rời rạc vào việc giải quyết một yêu cầu mang tính chất
tổng hợp. Thông qua việc giải toán, giúp học sinh hình thành phát triển khả
năng suy luận trình bày c kiến thức theo một trình tự hợp làm sở
cho quá trình học toán ở các lớp tiếp theo.
Thông qua việc giải toán, giúp học sinh rèn luyện năng, vận dụng
ngôn ngữ thuật ngữ toán học dạng đơn giản vào việc giải quyết các tình
huống thực tiễn đời sống.
Thông qua việc giải toán có tác dụng giáo dục cho các em ý chí vượt khó,
đức tính cẩn thận chu đáo làm việc có kế hoạch có thói quen xét đoán căn cứ,
Doan Thi Lan Tr ng TH Nguyên Thi Minh Khaĩ ̀ ̣̃ ươ ̣
1
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 4 - Người đăng: xuanhung23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 4 9 10 104