Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm Toán

Được đăng lên bởi minhthuanthcslh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng: THCS Long Höõu

* * *

GV: Voõ Minh Thuaän

Saùng kieán kinh nghieäm
HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH
PHAÂN LOAÏI, TOÙM TAÉT, PHAÂN TÍCH BAØI TOAÙN
KHI GIAÛI BAØI TOAÙN BAÈNG CAÙCH LAÄP PHÖÔNG
TRÌNH
LÔÙP 8
⁂

⋘

★

⋙

⁂

I - LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI :
Qua nhöõng naêm giaûng daïy phaân moân ñaïi soá lôùp 8, toâi luoân caûm nhaän raèng hoïc sinh
thöôøng gaëp raát nhieàu khoù khaên khi tieáp caän vôùi daïng “ Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp
phöông trình”. Cuõng töø ñoù taïo neân taâm lí ngaïi hoïc noäi dung naøy thaäm chí laø caû boä moân
toaùn.
Ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên treân, theo toâi ngöôøi giaùo vieân caàn giuùp hoïc sinh bieát
phaân loaïi vaø bieát phaân tích ( toùm taét ) baøi toaùn moät caùch hôïp lyù – ñaây cuõng chính laø neàn
taûng heát söùc cô baûn ñeå xaây döïng baøi giaûi. Töø ñoù giuùp hoïc sinh quen daàn caùch tieáp caän vaø
giaûi loaïi toaùn naøy.
II - NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI :
Nhìn chung, giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình töông ñoái ña daïng, töø ñoù cuõng
naûy sinh nhieàu caùch phaân loaïi, toùm taét, phaân tích khac nhau. Tuy nhieân trong saùng kieán
kinh nghieäm naøy toâi xin trình baøy vaøi daïng cô baûn maø hoïc sinh thöôøng gaëp ôû lôùp 8.
1. Daïng 1 : Loaïi toaùn tìm hai soá – Soá hoïc – Phaàn traêm.
a/- Nhaän daïng : Baøi toaùn coù noäi dung : “ Tìm hai soá bieát..., tìm töû soá, maãu soá cuûa
phaân soá ,...tìm soá coù 2 chöõ soá, tìm soá coù 3 chöõ soá,..caùc baøi toaùn lieân quan%.
b/- Caùc baøi taäp ôû SGK toaùn 8 :
- Baøi taäp : 34, 35, 36, 38, 40, 43, 44
( Tìm hai soá ).
- Baøi taäp : 41, 42 ( Soá hoïc ).
- Baøi taäp : 47, 48, 56 ( phaàn traêm ).
c/- Caùc vaán ñeà hoïc sinh caàn naém vöõng :
- Caùch bieåu thò moái quan heä giöõa 2 soá, 2 ñaïi löôïng.
- Caùch vieát soá coù 2, 3 chöõ soá : x y = 10x + y
xyz = 100x + 10y + z
- Caùc coâng thöùc veà pheùp chia coù dö, chia heát.
- Soá chaün ( 2x ), soá leû ( 2x + 1 ), chaün lieân tieáp ( 2x ; 2x + 2 ;.... )
- Soá leû lieân tieáp ( 2x + 1 ; 2x + 3 ; .....)
d/- Phaân tích ñeà baøi :

Saùng kieán kinh nghieäm

1

Tröôøng: THCS Long Höõu

* * *

GV: Voõ Minh Thuaän

- Loaïi tìm 2 soá : coù theå toùm taét baèng kí hieäu hoaëc baèng baûng.
- Loaïi soá hoïc : thöôøng ñöôïc toùm taét baèng kí hieäu.
- Loaïi toaùn phaàn traêm : thöôøng ñöôïc toùm taét baèng baûng vaø kí hieäu.
* Ví duï 1 : ( Daïng tìm 2 soá ) : Xeùt baøi taäp 34 / tr 25 SGK Toaùn 8.
Maãu soá cuûa 1 phaân soá lôùn hôn töû soá cuûa noù laø 3 ñôn vò. Neáu taêng caû töû vaø maãu cuûa
noù theâm 2 ñôn vò thì ñöôïc ph...
Tröôøng: THCS Long Höõu * * * GV: Voõ Minh Thuaän
Saùng kieán kinh nghieäm
HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH
PHAÂN LOAÏI, TOÙM TAÉT, PHAÂN TÍCH BAØI TOAÙN
KHI GIAÛI BAØI TOAÙN BAÈNG CAÙCH LAÄP PHÖÔNG
TRÌNH
LÔÙP 8
★ ⋙
I - LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI :
Qua nhöõng naêm giaûng daïy phaân moân ñaïi soá lôùp 8, toâi luoân caûm nhaän raèng hoïc sinh
thöôøng gaëp raát nhieàu khoù khaên khi tieáp caän vôùi daïng Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp
phöông trình”. Cuõng töø ñoù taïo neân taâm ngaïi hoïc noäi dung naøy thaäm chí laø caû boä moân
toaùn.
Ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên treân, theo toâi ngöôøi giaùo vieân caàn giuùp hoïc sinh bieát
phaân loaïi v bieát phaân tích ( toùm taét ) baøi toaùn moät caùch hôïp lyù ñaây cuõng chính laø neàn
taûng heát söùc cô baûn ñeå xaây döïng baøi giaûi. Töø ñoù giuùp hoïc sinh quen daàn caùch tieáp caän vaø
giaûi loaïi toaùn naøy.
II - NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI :
Nhìn chung, giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình töông ñoái ña daïng, töø ñoù cuõng
naûy sinh nhieàu caùch phaân loaïi, toùm taét, phaân tích khac nhau. Tuy nhieân trong saùng kieán
kinh nghieäm naøy toâi xin trình baøy vaøi daïng cô baûn maø hoïc sinh thöôøng gaëp ôû lôùp 8.
1. Daïng 1 : Loaïi toaùn tìm hai soá – Soá hoïc – Phaàn traêm.
a/- Nhaän daïng : Baøi toaùn coù noäi dung : “ Tìm hai soá bieát..., tìm û soá, maãu soá cuûa
phaân soá ,...tìm soá coù 2 chöõ soá, tìm soá coù 3 chöõ soá,..caùc baøi toaùn lieân quan%.
b/- Caùc baøi taäp ôû SGK toaùn 8 :
- Baøi taäp : 34, 35, 36, 38, 40, 43, 44 ( Tìm hai soá ).
- Baøi taäp : 41, 42 ( Soá hoïc ).
- Baøi taäp : 47, 48, 56 ( phaàn traêm ).
c/- Caùc vaán ñeà hoïc sinh caàn naém vöõng :
- Caùch bieåu thò moái quan heä giöõa 2 soá, 2 ñaïi löôïng.
- Caùch vieát soá coù 2, 3 chöõ soá : x y = 10x + y
xyz = 100x + 10y + z
- Caùc coâng thöùc veà pheùp chia coù dö, chia heát.
- Soá chaün ( 2x ), soá leû ( 2x + 1 ), chaün lieân tieáp ( 2x ; 2x + 2 ;.... )
- Soá leû lieân tieáp ( 2x + 1 ; 2x + 3 ; .....)
d/- Phaân tích ñeà baøi :
Saùng kieán kinh nghieäm 1
Sáng kiến kinh nghiệm Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm Toán - Người đăng: minhthuanthcslh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9 10 725