Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm (TR)

Được đăng lên bởi tn7255-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n thÓ dôc trong tr êng THCS

§Ò c¬ng ®Ò tµi
PhÇn I: Më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
1. C¬ së lý luËn
2. C¬ së thùc tiÔn
II. Ph¹m vi ®èi tîng
III. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
PhÇn II: Néi dung
I. Néi dung ®Ò tµi
1. C¬ së lý luËn.
2. C¬ së thùc tiÔn.
3. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
4. KÕt qu¶ nghiªn cøu.
5. Gi¶i ph¸p s¸ng t¹o.
II. øng dông
1. Qu¸ tr×nh ¸p dông.
2. HiÖu qu¶ khi sö dông.
3. Bµi häc kinh nghiÖm.
4. KiÕn nghÞ.
PhÇn III: KÕt luËn

NguyÔn V¨n Trêng - THCS Hoµng L©u

1

§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n thÓ dôc trong tr êng THCS
PhÇn I

më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
1. C¬ së lý luËn
§¶ng vµ Nhµ níc lu«n lu«n quan t©m tíi c«ng t¸c TDTT nãi chung vµ gi¸o
dôc thÓ chÊt trong nhµ trêng nãi riªng. Coi søc khoÎ lµ vèn quÝ nhÊt cña con ngêi.
Bíc vµo thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ mét trong nh÷ng nhiÖm vô
quan träng lµ ph¶i x©y dùng thÕ hÖ trÎ níc ta trë thµnh nh÷ng con ngêi cã ®ñ b¶n
lÜnh, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu vµ truyÒn thèng
vÎ vang cña d©n téc ®Ó ®a níc ta ph¸t triÓn héi nhËp víi céng ®ång quèc tÕ, v¬n lªn
“S¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u”.
2. C¬ së thùc tiÔn
§Ó gióp cho thÕ hÖ trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn nhiÒu mÆt trong ®ã cã mét mÆt
quan träng vµ tÊt yÕu lµ ch¨m lo vÒ søc khoÎ vµ thÓ lùc, kh«ng nh÷ng lµ nhu cÇu
cña b¶n th©n con ngêi mµ lµ vèn quÝ ®Ó t¹o tµi s¶n vËt chÊt cho x· héi.
Song song víi ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y c¸c m«n khoa häc trong nhµ trêng,
nh»m trang bÞ cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cã hÖ thèng c¸c m«n khoa häc
tù nhiªn, x· héi vµ khoa häc kü thuËt, viÖc gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ trêng cã vµi
trß hÕt søc quan träng gióp cho häc sinh ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ,
thÓ, mü… Ngoµi ra cßn gióp cho c¸c hiÓu ®îc mét sè kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n ®Ó
tËp luyÖn gi÷ g×n søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc, gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh
m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn, thãi quen tù gi¸c tËp luyÖn TDTT.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ gi¶ng d¹y cña b¶n th©n, tõ ®Æc ®iÓm cña viÖc d¹y häc
m«n thÓ dôc ë trêng THCS t«i nhËn thÊy vÊn ®Ò “§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc
m«n thÓ dôc trong trêng THCS” lµ hÕt søc thiÕt thùc, bæ Ých vµ t«i quyÕt ®Þnh chän
nghiªn cøu ®Ò tµi nµy.
NguyÔn V¨n Trêng - THCS Hoµng L©u

2

§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n thÓ dôc trong tr êng THCS
II. §èi tîng vµ Ph¹m vi
- §èi tîng lµ häc sinh líp 8,9 trêng THCS Hoµng L©u.
- Ph¹m vi nghiªn cøu trêng THCS Hoµng L©u.
III. Môc ®Ých nghiªn cøu
Gióp cho gi¸o viªn c¶i thiÖn mét sè ph¬ng ph¸p trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y thÓ
dôc...
§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n thÓ dôc trong tr êng THCS
§Ò c¬ng ®Ò tµi
PhÇn I: Më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
1. C¬ së lý luËn
2. C¬ së thùc tiÔn
II. Ph¹m vi ®èi tîng
III. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
PhÇn II: Néi dung
I. Néi dung ®Ò tµi
1. C¬ së lý luËn.
2. C¬ së thùc tiÔn.
3. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
4. KÕt qu¶ nghiªn cøu.
5. Gi¶i ph¸p s¸ng t¹o.
II. øng dông
1. Qu¸ tr×nh ¸p dông.
2. HiÖu qu¶ khi sö dông.
3. Bµi häc kinh nghiÖm.
4. KiÕn nghÞ.
PhÇn III: KÕt luËn
NguyÔn V¨n Trêng - THCS Hoµng L©u 1
sáng kiến kinh nghiệm (TR) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm (TR) - Người đăng: tn7255-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm (TR) 9 10 697