Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ THPT

Được đăng lên bởi musimla
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

GVTH:VÕ HỮU QUYỀN

MỤC LỤC
Tiêu đề

Trang

Trang phụ bìa
Mục lục
Chữ cái viết tắt
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2.Lịch sử vấn đề nghiên cứu
3.Mục tiêu nghiên cứu
4.Giả thuyết khoa học
5.Nhiệm vụ nghiên cứu
6.Đối tượng nghiên cứu
7.Phạm vi nghiên cứu
8.Phương pháp nghiên cứu
Chương I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC

1
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5

TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ
DỤNG BÀI TẬP NHẰM RÈN LUYỆN
KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CHO HỌC
SINH”
I. Vai trò của bài tập vật lý trong bồi dưỡng

5

kĩ năng cho học sinh
1.khái niệm kĩ năng
2.Khái niệm bài tập vật lý
3.Vai trò của bài tập vật lý trong bồi
dưỡng năng lực tự học cho học sinh
II. Thực trạng sử dụng bài tập trong bồi
dưỡng năng lực tự học cho học sinh
1.Nhận thức của giáo viên và học sinh về
tự học trong dạy - học vật lý ở trường Phổ
thông
2.Thực trạng
3.Thuận lợi và khó khăn trong việc sử
dụng bài tập để bồi dưỡng năng lực tự
học cho học sinh
4.Các biện pháp khắc phục

5
5
5

Chương 2.HỆ THỐNG BÀI TẬP
CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMVẬT LÍ 10”
ĐƯỢC XÂY DỰNG NHẰM RÈN
LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP
I.Khai thác hệ thống bài tập chương
“Động học chất điểm” theo hướng kĩ
năng giải bài tập cho học sinh
1.Yêu cầu chung
2.Yêu cầu trong sử dụng bài tập chương
“Động học chất điểm

8

6
6

6
6

7

9

9
9
1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

GVTH:VÕ HỮU QUYỀN

3.kết quả kiểm tra
4.Đề xuất ý kiến
KẾT LUẬN

27
27
28

TÀI LIỆU THAM KHẢO

29

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt

Viết đầy đủ

BT

:

Bài tập

BTVL

:

Bài tập vật lý

GV

:

Giáo viên

HĐTH

:

Hoạt động tự học

HS

:

Học sinh

PPDH

:

Phương pháp dạy học

SBT

:

Sách bài tập

SGK

:

Sách giáo khoa

TN

:

Thực nghiệm

ĐỀ TÀI
“XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM”VẬT
LÍ 10 NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CHO HỌC SINH “

2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

GVTH:VÕ HỮU QUYỀN

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vật lý học là một trong những môn học có hệ thống bài tập (BT) rất đa dạng và phong
phú. Quá trình giải BT là quá trình vận dụng lý thuyết vào giải quyết các nhiệm vụ học tập
cụ thể, qua đó rèn luyện được khả năng vận dụng tri thức, rèn luyện được tính kiên trì, tính
chủ động và sáng tạo của người học.Việc giải BTVL có tác dụng rất tích cực đến việc giáo
dục và phát triển nhân cách của HS, mặt khác đây cũng là thước đo đích thực trong việc
nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành kỹ xảo của HS.
Hiện nay, số lượng sách tham khảo và sách bài tập (SBT) có mặt trên thị trường rất
phong phú và đa dạng. Điều đó gây khó khăn cho HS trong việc lựa chọn cho bản ...
SÁNG KIN KINH NGHIM GVTH:VÕ HU QUYN
1
MC LỤC
Tiêu đề Trang
Trang phụ bìa
Mc lục
1
Chi viết tt
2
M ĐU
3
1.Lý do chọn đề tài
3
2.Lịch svấn đề nghiên cứu 4
3.Mục tiêu nghiên cứu 4
4.Giả thuyết khoa học 4
5.Nhiệm vụ nghiên cu 4
6.Đối tượng nghiên cứu 4
7.Phạm vi nghiên cu 4
8.Phương pháp nghiên cứu 4
Chương I.CƠ SỞ LUẬN VÀ THC
TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ S
DỤNG BÀI TP NHM RÈN LUYN
KĨ NĂNG GIẢI BÀI TP CHO HỌC
SINH
5
I. Vai trò của bài tập vt lý trong bồi dưỡng
kĩ năng cho học sinh
5
1.ki nim kĩ năng 5
2.Khái niệm bài tập vt lý 5
3.Vai trò của bài tp vật lý trong bồi
ỡng năng lực tự học cho học sinh
5
II. Thực trng sử dụng bài tập trong bồi
ỡng năng lực tự học cho học sinh
6
1.Nhn thc của giáo viên và hc sinh về
tự học trong dạy - học vật lý ở trường Phổ
thông
6
2.Thực trng 6
3.Thuận lợi và khó khăn trong việc sử
dụng bài tập để bồi dưỡng năng lực t
hc cho học sinh
6
4.Các biện pháp khắc phục
7
Chương 2.HTHNG BÀI TP
CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIM-
VT LÍ 10”
ĐƯỢC XÂY DNG NHM RÈN
LUYN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TP
8
I.Khai thác hệ thống bài tập chương
Đng học chất điểm” theo hướng kĩ
ng giải bài tp cho học sinh
9
1.Yêu cu chung 9
2.Yêu cu trong sử dụng bài tp chương
Đng học chất điểm
9
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ THPT - Người đăng: musimla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ THPT 9 10 208