Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến nâng cao hiệu quả dạy học diễn cảm cho học sinh lớp 4 - 5

Được đăng lên bởi Bùi Quốc Khánh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3582 lần   |   Lượt tải: 11 lần
SÁNG KIẾN
NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY ĐỌC DIỄN CẢM
CHO HỌC SINH LỚP 4 – 5

PHẦN THỨ NHẤT
ĐẶT VẤN ĐỀ.
Trong những năm gần đây, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học
đã được các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lí chỉ đạo cũng như giáo viên trực tiếp
giảng dạy đặc biệt quan tâm.
Đổi mới phương pháp dạy học có thể hiểu tìm con đường ngắn nhất để đạt
chất lượng và hiệu quả cao. Con đường này không có sẵn, không bằng phẳng mà
đầy chông gai, khúc khuỷu, gập ghềnh với sự đan xen giữa cái chung và cái riêng,
cái cũ và cái mới. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) bao gồm cả hai
mặt: Phải đưa vào các PPDH mới đồng thời đồng thời tích cực phát huy những ưu
điểm của PPDH truyền thống. Lý luận dạy học đã khẳng định không có phương
pháp vạn năng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, yếu tố kinh nghiệm và sự kế thừa
thể hiện khá đậm nét (thuyết trình , vấn đáp là những phương pháp rất xưa cũ nhưng
hiện tại vẫ được sử dụng trong các tiết dạy với mức độ đậm nhạt khác nhau). Đổi
mới PPDH là sự kết hợp nhuần nhuyễn sáng tạo giữa kinh nghiệm của giáo viên với
những yếu tố mới của PPDH hiện đại. Với cách nhìn từ phương pháp mới, giáo viên
có thể thực hiện việc cải tiến PPDH nói chung và môn Tiếng Việt lớp 4, 5 nói riêng
nhằm gây hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui bằng sự hình thành và phát triển
ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt: nghe, nói, đọc, viết để học sinh giao
tiếp. Thông qua việc dạy Tiếng Việt góp phần rèn luyện thao tác tư duy.

Tiếng Việt là tiếng ghi âm, nghĩa là viết như thế nào thì đọc như thế ấy, có
đọc được thì mới hiểu được nội dung. Vì thế phân môn Tập đọc có vị trí đặc biệt
trong chương trình Tiểu học. Nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học
sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinhTiểu học đồng thời
làm cơ sở, nền móng cho mọi sự phát triển. Đọc trở thành nhiệm vụ cấp thiết của
mỗi người đi học. Biết đọc con người đã nhân khả năng tiếp nhận lên nhiều lần, từ
đây họ biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sống, nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, xã
hội.
Nhờ đọc mà con người bày tỏ ý kiến của mình. Từ đó con người có điều kiện
tự học và hiểu biết các môn học khác. Như vậy có thể khẳng định rằng đọc là cầu
nối của mọi tri thức, của mọi môn học. Đọc chính là học, học nữa, học mãi, đọc để
tự học, học cả đời. Bởi vậy dạy cho học sinh biết đọc, đọc đúng, đọc hiểu và đọc
diễn cảm là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng.
Trong thực tế hiện nay, ở trường Tiểu học việc dạy đọc, bên cạnh những
thành công, còn nhiều h...
SÁNG KIN
NÂNG CAO HIU QU DY ĐỌC DIN CM
CHO HC SINH LP 4 – 5
PHN TH NHT
ĐẶT VẤN ĐỀ.
Trong những năm gần đây, vấn đề đổi mới phương pháp dạy hc Tiu hc
đã được các nhà nghiên cu, cán b qun chđạo cũng như giáo viên trực tiếp
ging dy đặc bit quan tâm.
Đổi mới phương pháp dạy hc th hiu tìm con đường ngn nhất để đạt
chất ng hiu qucao. Con đưng này không sn, không bng phng
đầy chông gai, khúc khuu, gp ghnh vi s đan xen giữa cái chung và cái riêng,
cái cũ và cái mi. vậy, đi mới phương pháp dạy hc (PPDH) bao gm c hai
mt: Phải đưa vào các PPDH mới đồng thời đồng thi tích cc phát huy những ưu
điểm ca PPDH truyn thng. lun dy học đã khẳng định không phương
pháp vạn năng, đặc bit trong lĩnh vực giáo dc, yếu t kinh nghim s kế tha
th hiện khá đậm nét (thuyết trình , vấn đáp là những phương pháp rất xưa cũ nhưng
hin ti vđược s dng trong các tiết dy vi mức độ đậm nhạt khác nhau). Đổi
mi PPDH là s kết hp nhun nhuyn sáng to gia kinh nghim ca giáo viên vi
nhng yếu t mi ca PPDH hiện đại. Vi cách nhìn tphương pháp mới, giáo viên
th thc hin vic ci tiến PPDH nói chung môn Tiếng Vit lp 4, 5 nói riêng
nhm gây hng thú hc tp, to nim tin, nim vui bng s hình thành phát trin
hc sinh các kĩ năng sử dng Tiếng Việt: nghe, nói, đọc, viết để hc sinh giao
tiếp. Thông qua vic dy Tiếng Vit góp phn rèn luyện thao tác tư duy.
Sáng kiến nâng cao hiệu quả dạy học diễn cảm cho học sinh lớp 4 - 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến nâng cao hiệu quả dạy học diễn cảm cho học sinh lớp 4 - 5 - Người đăng: Bùi Quốc Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sáng kiến nâng cao hiệu quả dạy học diễn cảm cho học sinh lớp 4 - 5 9 10 139