Ktl-icon-tai-lieu

seminar công nghệ tế bào động vật

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SEMINAR MÔN CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
ĐỀ TÀI : Phương pháp tách tế bào bằng DynaBead®
Phần Abstract
Bài báo này mô tả việc sử dụng phương pháp Dynabead trong việc tách t ế
bào và mở rộng ứng dụng của nó trong các lĩnh v ực khác… Dynabead là ph ương
pháp làm cho các hạt nhựa hình cầu thống nhất ( tổng hợp ), mà các h ạt đó đã
được từ tính hóa và siêu từ tính, nghĩa là chúng có tính chất từ tính trong môi
trường có từ trường. Bởi do có đặc tính này, các hạt đó có th ể dễ dàng tụ tập l ại
( trạng thái treo lơ lửng) khi môi trường không có từ trường nữa. Việc phát minh
ra phương pháp Dynabeads này, được thực hiện bởi GS. John Ugelstad, đã đ ược
cách mạng hóa, đổi mới cho việc tách của nhiều v ật li ệu sinh h ọc khác nhau. Ví
dụ,với mục tiêu là các kháng thể đặc biệt sẽ bị gi ữ l ại trên b ề m ặt các h ạt t ừ đó
và tách ra khỏi các tế bào khác ngay l ập tức từ những h ỗn h ợp ( dung d ịch, h ỗn
dịch,…) được gọi như là máu. Công việc được hoàn thành đưới sự ảnh h ưởng
của 1 từ trường đơn giản mà không cần phải dùng đến các kĩ thu ật ph ức t ạp
như sắc kí hay ly tâm.
Thông thường, những hạt từ tính này được phủ bởi 1 lớp kháng thể đặc
biệt đặc trưng mà có thể sử dụng để tách hoặc làm suy yếu các loại tế bào khác
nhau. Việc tách tế bào chủ động hay thụ động ( khẳng định hay ph ủ định ????)
được thực hiện hay không thì phụ thuộc vào tính chất của mẫu ban đầu, các d ấu
hiệu ( thụ thể) trên bề mặt tế bào và mục tiêu ban đầu cụ th ể ( mục tiêu nghiên
cứu ). Việc tách tế bào theo pp chủ động là pp có th ể áp d ụng cho các m ẫu ch ưa
được qua xử lí như máu toàn phần và trong ứng dụng trong SHPT.
Việc tách tế bào chủ động cũng có thể được sử dụng cho mọi ứng dụng,
quá trình khác nhau sau khi tách và loại bỏ các hạt đó. Vi ệc tách t ế bào th ụ đ ộng
là phương pháp chỉ được chọn khi mà tại các thời điểm mà các tế bào m ục tiêu
vẫn được giữ nguyên, nghĩa là, không có 1 kháng thể nào bị kết h ợp, ràng bu ộc
vởi các dấu hiệu trên bề mặt tế bào mục tiêu. Một vài kh ối ( tập h ợp, qu ần th ể)
tế bào chỉ có thể được xác định rõ bằng các phức h ợp các d ấu hi ệu trên b ề m ặt
tế bào. Như là 1 vài tập hợp tế bào có th ể được tách bằng s ự k ết h ợp gi ữa gi ữa
tách tế bào chủ động và thụ động. Sự kết hợp giữa Dynabeads với kháng th ể
chống lại sự kích hoạt của các phân tử trên bề mặt tế bào, các hạt được dùng
cho cả việc tách tế bàovà mở rộng cho các ứng dụng khác.
Hiện nay, Dynabeads được ứng dụng tỏng 2 mục đích chính ( lâm sàng) :
1) Trong Isolex®300i – hệ thống từ chọn lọc cho...
SEMINAR MÔN CÔNG NGH T O Đ NG V T
Đ TÀI : Ph ng pháp tách t bào b ng DynaBead ươ ế
®
Ph n Abstract
Bài báo này mô t vi c s d ng ph ng pháp Dynabead trong vi c tách t ươ ế
bào m r ng ng d ng c a trong các lĩnh v c khác… Dynabead ph ng ươ
pháp m cho các h t nh a hình c u th ng nh t ( t ng h p ), các h t đó đã
đ c t tính hóa siêu t tính, nghĩa chúng tính ch t t tính trong môiượ
tr ng có t tr ng. B i do có đ c tính này, các h t đó th d dàng t t p l iườ ườ
( tr ng thái treo l l ng) khi môi tr ng không có t tr ng n a. Vi c phát minh ơ ườ ư
ra ph ng pháp Dynabeads này, đ c th c hi n b i GS. John Ugelstad, đã đ cươ ượ ượ
cách m ng hóa, đ i m i cho vi c tách c a nhi u v t li u sinh h c khác nhau.
d ,v i m c tiêu các kháng th đ c bi t sẽ b gi l i trên b m t các h t t đó
tách ra kh i các t bào khác ngay l p t c t nh ng h n h p ( dung d ch, h n ế
d ch,…) đ c g i nh máu. Công vi c đ c hoàn thành đ i s nh h ng ượ ư ượ ướ ự ả ưở
c a 1 t tr ng đ n gi n không c n ph i dùng đ n các thu t ph c t p ườ ơ ế
nh s c kí hay ly tâm.ư
Thông th ng, nh ng h t t tính này đ c ph b i 1 l p kháng th đ cườ ượ
bi t đ c tr ng mà có th s d ng đ tách ho c làm suy y u các lo i t bào khác ư ế ế
nhau. Vi c tách t bào ch đ ng hay th đ ng ( kh ng đ nh hay ph đ nh ????) ế
đ c th c hi n hay không thì ph thu c vào tính ch t c a m u ban đ u, các d uượ
hi u ( th th ) trên b m t t bào và m c tiêu ban đ u c th ( m c tiêu nghiên ế
c u ). Vi c tách t bào theo pp ch đ ng là pp th áp d ng cho các m u ch a ế ư
đ c qua x lí nh máu toàn ph n và trong ng d ng trong SHPT.ượ ư
Vi c tách t bào ch đ ng cũng th đ c s d ng cho m i ng d ng, ế ượ
quá trình khác nhau sau khi tách và lo i b các h t đó. Vi c tách t bào th đ ng ế
ph ng pháp ch đ c ch n khi t i các th i đi m các t bào m c tiêuươ ượ ế
v n đ c gi nguyên, nghĩa là, không 1 kháng th nào b k t h p, ràng bu c ượ ế
v i các d u hi u trên b m t t bào m c tiêu. M t vài kh i ( t p h p, qu n th ) ế
t bào ch th đ c xác đ nh b ng các ph c h p các d u hi u trên b m tế ượ
t bào. Nh 1 vài t p h p t bào th đ c tách b ng s k t h p gi a gi aế ư ế ượ ế
tách t o ch đ ng th đ ng. S k t h p gi a Dynabeads v i kháng thế ế
ch ng l i s kích ho t c a các phân t trên b m t t bào, các h t đ c dùng ế ượ
cho c vi c tách t bàovà m r ng cho các ng d ng khác. ế
Hi n nay, Dynabeads đ c ng d ng t ng 2 m c đích chính ( lâm sàng) : ượ
1) Trong Isolex
®
300i h th ng t ch n l c cho vi c tách t bào g c CD34 ; 2) ế
Đ i v i vi c tách t bào T m r ng các ng d ng khác bên ngoài c th s ế ơ
d ng Dynabeads
®
ClinExVivo
TM
CD3/CD8 cho vi c th nghi m lâm sang trong
vi c nghiên c u s d ng ph ng pháp tr li u mi n d ch b ng t bào m n ươ ế ượ
( nuôi).
seminar công nghệ tế bào động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
seminar công nghệ tế bào động vật - Người đăng: Nguyễn Tấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
seminar công nghệ tế bào động vật 9 10 412