Ktl-icon-tai-lieu

sinh 11

Được đăng lên bởi trangthao701
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1
a.Trong sản xuất nông nghiệp, việc xới xáo đất xung quanh gốc cây có tác
dụng gì? Vì sao trong một số trường hợp rễ cây được cung cấp đủ nước
hoặc thừa nước nhưng cây vẫn bị héo?
b.Tế bào nội bì, tế bào lông hút có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế
nào?
Câu 2
Nuôi 2 chủng vi sinh vật A, B trong cùng một môi trường tối thiểu thấy chúng
sinh trưởng phát triển bình thường nhưng khi tách 2 chủng A và B ra nuôi riêng trong
điều kiện môi trường tối thiểu thì cả hai chủng đều không phát triển được. Hãy giải
thích hiện tượng trên?
- Mỗi chủng A và B đều không sống được trong môi trường tối thiểu => Cả hai
chủng A và B đều thuộc nhóm vi sinh vật khuyết dưỡng.
- Khi nuôi cả A và B trong cùng 1 môi trường tối thiểu, chúng sinh trưởng và phát
triển bình thường => chủng A và B là vi sinh vật đồng dưỡng.
Giải thích:
TH1: Chủng A sản xuất nhân tố sinh trưởng cung cấp cho chủng B và ngược lại
chủng B cũng sản xuất nhân tố sinh trưởng khác cung cấp cho chủng A.
TH2: Chủng A tổng hợp 1 thành phần của nhân tố sinh trưởng, chủng B tổng
hợp thành phần còn lại của cùng nhân tố sinh trưởng, cả hai thành phần này cùng tham
gia hình thành nhân tố sinh trưởng cần thiết cho chủng A và B.
Câu 3
Để phân biệt thực vật C3 và C4 người ta làm thí nghiệm sau:
TN1: Đưa cây vào chuông thủy tinh kín và chiếu sáng liên tục.
TN2: Trồng cây trong nhà kín có thể điều chỉnh được nồng độ O2.
TN3: Đo cường độ quang hợp ở các điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao.
(mgCO2/dm2lá.giờ).
Hãy phân tích nguyên tắc của các thí nghiệm nói trên.
* Thí nghiệm 1:
- Nguyên tắc: Dựa vào điểm bù CO2 khác nhau của TVC3 và TVC4. Cây C3 sẽ chết
trước do có điểm bù CO2 cao khoảng 30ppm còn TV C4 có điểm bù CO2 thấp
(0-10ppm).
* Thí nghiệm 2:
- Nguyên tắc: Dựa vào hô hấp sáng. Hô hấp sáng phụ thuộc vào nồng độ O2; hô hấp
sáng chỉ có ở thực vật C3 không có ở thực vật C4 nên khi điều chỉnh O2 cao thì năng
suất quang hợp TV C3 giảm đi.
* Thí nghiệm 3:

- Nguyên tắc: Dựa vào điểm bảo hòa ánh sáng. Điểm bảo hòa ánh sáng của thực
vật C4 cao hơn thực vật C3 nên ở điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao do
cường độ quang hợp của thực vật C4 cao hơn (thường gấp đôi ) thực vật C3
Câu 4 a. Giải thích tại sao ở thực vật, khi cắt bỏ phần ngọn cây rồi chiếu ánh sáng từ
một phía ta sẽ không quan sát được rõ hiện tượng hướng sáng nữa?
b. Giải thích cơ chế lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm cơ học?
a. Sau khi cắt phần ngọn ta sẽ không thấy rõ hiện tượng hướng sáng vì:
- Auxin được sản xuất ở đỉnh thân và cành di chuyển từ ...
Câu 1
a.Trong sản xuất nông nghiệp, việc xới xáo đất xung quanh gốc cây tác
dụng gì? sao trong một số trường hợp rễ cây được cung cấp đủ ớc
hoặc thừa nước nhưng cây vẫn bị héo?
b.Tế bào nội bì, tế bào lông hút cấu tạo phù hợp với chức năng như thế
nào?
Câu 2
Nuôi 2 chủng vi sinh vật A, B trong cùng một môi trường tối thiểu thấy chúng
sinh trưởng phát triển bình thường nhưng khi ch 2 chủng A B ra nuôi riêng trong
điều kiện môi trường tối thiểu thì cả hai chủng đều không phát triển được. Hãy giải
thích hiện tượng trên?
- Mỗi chủng A B đều không sống được trong môi trường tối thiểu => Cả hai
chủng A và B đều thuộc nhóm vi sinh vật khuyết dưỡng.
- Khi nuôi cả A B trong cùng 1 môi trường tối thiểu, chúng sinh trưởng phát
triển bình thường => chủng A và B là vi sinh vật đồng dưỡng.
Giải thích:
TH1: Chủng A sản xuất nhân tố sinh trưởng cung cấp cho chủng B ngược lại
chủng B cũng sản xuất nhân tố sinh trưởng khác cung cấp cho chủng A.
TH2: Chủng A tổng hợp 1 thành phần của nhân tố sinh trưởng, chủng B tổng
hợp thành phần còn lại của cùng nhân tố sinh trưởng, cả hai thành phần này cùng tham
gia hình thành nhân tố sinh trưởng cần thiết cho chủng A và B.
Câu 3
Để phân biệt thực vật C3 và C4 người ta làm thí nghiệm sau:
TN1: Đưa cây vào chuông thủy tinh kín và chiếu sáng liên tục.
TN2: Trồng cây trong nhà kín có thể điều chỉnh được nồng độ O
2
.
TN3: Đo cường độ quang hợp các điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao.
(mgCO
2
/dm
2
lá.giờ).
Hãy phân tích nguyên tắc của các thí nghiệm nói trên.
* Thí nghiệm 1:
- Nguyên tắc: Dựa vào điểm CO2 khác nhau của TVC3 TVC4
. Cây C3 s
. Cây C3 s
ch
ch
ế
ế
t
t
tr
tr
ước
ước
do
do
đ
đ
i
i
m
m
CO2 cao khoảng 30ppm còn TV C4
CO2 cao khoảng 30ppm còn TV C4
đ
đ
i
i
m
m
CO2 th
CO2 th
p
p
(0-10ppm).
(0-10ppm).
* Thí nghiệm 2:
* Thí nghiệm 2:
- Nguyên tắc: Dựa vào hấp sáng. hấp sáng phụ thuộc vào nồng độ O2; hấp
- Nguyên tắc: Dựa vào hấp sáng. hấp sáng phụ thuộc vào nồng độ O2; hấp
sáng chỉ thực vật C3 không thực vật C4 nên khi điều chỉnh O2 cao thì năng
sáng chỉ thực vật C3 không thực vật C4 nên khi điều chỉnh O2 cao thì năng
suất quang hợp TV C3 giảm đi.
suất quang hợp TV C3 giảm đi.
* Thí nghiệm 3:
sinh 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh 11 - Người đăng: trangthao701
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
sinh 11 9 10 681