Ktl-icon-tai-lieu

sinh 12 tiến hóa

Được đăng lên bởi phuchau11092603-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Nhân tố nào sau đây tác động làm biến đổi thành phầnkiểu gen của quần thể?
1

a. Đột biến và giao phối
c. Sự cách li
b. Chọn lọc tự nhiên
d. Tất cả các yếu tố trên
ĐÁP ÁN d
2.Nhân tố nào sau đây được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình chọn lọc tự nhiên?
a. Biến dị tổ hợp
c. Giao phối
b. Đột biến
d. Sự cách li
ĐÁP ÁN b
*Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi số 3 và 4:
…….(A)…… là nguồn nguyên liệu thứ cấp của chọn lọc tự nhiên vì thông qua quá trình …….(B)
……., các đột biến phát sinh trước đó có điều kiện sắp xếp lại hình thành nhiều…….(A)……. làm
tăng sự sai khác ở sinh vật.
3.(A) là:
a. Biến dị tổ hợp
c. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
b. Đột biến gen
d. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
ĐÁP ÁN a
4.(B) là:
a. Chọn lọc tự nhiên
c. Giao phối
b. Chọn lọc nhân tạo
d. Tác động của điều kiện sống
ĐÁP ÁN c
5.Xét trên từng gen riêng lẻ, tần số đột biến tự nhiên trung bình trong khoảng:
a. 10-3 đến 10-2
c. 10-4 đến 10-3
b. 10-2 đến 10-1
d. 10-6 đến 10-4
ĐÁP ÁN d
6.Nguồn nguyên liệu nào sau đây được xem là nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa?
a. Đột biến gen
c. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
b. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
d. Đột biến đa bội thể
ĐÁP ÁN a
7. Đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên vì lí do nào sau đây?
a. Làm thay đổi lớn cấu trúc di truyền.
b. Nhanh tạo ra các loài mới.
c. Phổ biến, ít gây chết và ít làm rối loạn sinh sản cơ thể.
d. Tạo rat hay đổi nhiều ở số lượng nhiễm sắc thể.
ĐÁP ÁN c
8.Tác dụng chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là:
a. Tạo ra sự biến đổi kiểu hình của các cơ thể.
b. Tạo ra sự sai khác về tập tính ở động vật.
c. Tạo ra sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau.
d. Làm tăng số cá thể ngày càng nhiều.
ĐÁP ÁN c
9.Trong các cấp độ tác dụng của chọn lọc tự nhiên, cấp độ tác dụng quan trọng nhất của chọn lọc tự
nhiên là:
a. Cấp cá thể và cấp dưới cá thể.
c. Cấp dưới cá thể và cấp quần xã.
b. Cấp cá thể và cấp quần thể.
d. Cấp quần thể và cấp quần xã.
ĐÁP ÁN b
10.Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là:
a. Cơ sở của chọn lọc tự nhiên là tính biến dị và tính di truyền.
1

b. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.
c. Biến dị là nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.
d.Chọn lọc tự nhiên không tác dụng ở cấp dộ trên cơ thể.
ĐÁP ÁN d
11.Chọn lọc tự nhiên là nhân tố qui định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi………….. của quần
thể, là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Từ đúng điền vào chỗ trống ở đoạn câu trên là:
a. Thành phần kiểu gen
c. Tính ...
1.Nhân tố nào sau đây tác động làm biến đổi thành phầnkiểu gen của quần thể?
1
a. Đột biến và giao phối
b. Chọn lọc tự nhiên
c. Sự cách li
d. Tất cả các yếu tố trên
ĐÁP ÁN d
2.Nhân tố nào sau đây được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình chọn lọc tự nhiên?
a. Biến dị tổ hợp
b. Đột biến
c. Giao phối
d. Sự cách li
ĐÁP ÁN b
*Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi số 3 và 4:
…….(A)…… nguồn nguyên liệu thứ cấp của chọn lọc tự nhiênthông qua quá trình …….(B)
……., các đột biến phát sinh trước đó có điều kiện sắp xếp lại hình thành nhiều…….(A)……. làm
tăng sự sai khác ở sinh vật.
3.(A) là:
a. Biến dị tổ hợp
b. Đột biến gen
c. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
d. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
ĐÁP ÁN a
4.(B) là:
a. Chọn lọc tự nhiên
b. Chọn lọc nhân tạo
c. Giao phối
d. Tác động của điều kiện sống
ĐÁP ÁN c
5.Xét trên từng gen riêng lẻ, tần số đột biến tự nhiên trung bình trong khoảng:
a. 10
-3
đến 10
-2
b. 10
-2
đến 10
-1
c. 10
-4
đến 10
-3
d. 10
-6
đến 10
-4
ĐÁP ÁN d
6.Nguồn nguyên liệu nào sau đây được xem là nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa?
a. Đột biến gen
b. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
c. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
d. Đột biến đa bội thể
ĐÁP ÁN a
7. Đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên vì lí do nào sau đây?
a. Làm thay đổi lớn cấu trúc di truyền.
b. Nhanh tạo ra các loài mới.
c. Phổ biến, ít gây chết và ít làm rối loạn sinh sản cơ thể.
d. Tạo rat hay đổi nhiều ở số lượng nhiễm sắc thể.
ĐÁP ÁN c
8.Tác dụng chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là:
a. Tạo ra sự biến đổi kiểu hình của các cơ thể.
b. Tạo ra sự sai khác về tập tính ở động vật.
c. Tạo ra sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau.
d. Làm tăng số cá thể ngày càng nhiều.
ĐÁP ÁN c
9.Trong các cấp độ tác dụng của chọn lọc tự nhiên, cấp độ tác dụng quan trọng nhất của chọn lọc tự
nhiên là:
a. Cấp cá thể và cấp dưới cá thể.
b. Cấp cá thể và cấp quần thể.
c. Cấp dưới cá thể và cấp quần xã.
d. Cấp quần thể và cấp quần xã.
ĐÁP ÁN b
10.Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là:
a. Cơ sở của chọn lọc tự nhiên là tính biến dị và tính di truyền.
1
sinh 12 tiến hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh 12 tiến hóa - Người đăng: phuchau11092603-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
sinh 12 tiến hóa 9 10 970