Ktl-icon-tai-lieu

Sinh 9

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị An
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THCS TIÊN PHÚ

PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Chương I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
Câu 1:
Đối tượng, nội dung, ý nghĩa thực tiễn của di truyền học?
Trả lời
- Đối tượng : Nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Nội dung: nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế di truyền, tính quy luật của hiện tượng biến
dị và di truyền để giải thích tại sao con cái sinh ra giống với bố mẹ, tổ tiên trên những nét lớn
nhưng lại khác bố mẹ, tổ tiên ở hàng loạt các đặc điểm khác.
- Ý nghĩa thực tiễn: Biến dị và di truyền là cơ sở của chọn giống, sử dụng để phát hiện các
nguyên nhân, cơ chế của bệnh, tật di truyền để đề xuất các lời khuyên phù hợp trong tư vấn Di
truyền học và đặc biệt có tầm quan trọng trong công nghệ sinh học hiện đại.
Câu 2:
Thí nghiệm lai một cặp tinh trạng của Menđen và giải thích kết qủa thí nghiệm?
Trả lời:
*. Thí nghiệm:
- Menđen đã tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về
một cặp tính trạng tương phản, thu được F 1 đồng tính về kiểu hình của 1 bên bố hoặc mẹ. Cho F 1
tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 3:1.
- Dù thay đổi vị trí của các giống cây chọn làm bố, mẹ thì kết quả thu được ở F 1 và F2 vẫn
giống nhau.
- tính trạng được biểu hiện ở F 1 là tính trạng trội, còn tính trạng được biểu hiện ở F 2 là tính
trạng lặn.
Thí nghiệm được minh hoạ như sau:
P:
Hoa đỏ x Hoa trắng
F1:
Hoa đỏ ( Cho F1 tự thụ phấn)
F2:
3 hoa đỏ: 1 hoa trắng
*. Giải thích kết quả thí nghiệm:
Kết quả thí nghiệm được Menđen giải thích bằng sự tổ hợp của cặp nhân tố di truyền (gen)
quy định cặp tính trạng thông qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.
Câu 3:
Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li?
Trả lời:
- Nội dung quy luật: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp
nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.
- ý nghĩa:
+ xác định được các tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quý vào một cơ thể để tạo
giống có ý nghĩa kinh tế cao.
+ Trong sản xuất để tránh sự phân li tính trạng diễn ra, trong đó xuất hiện tính trạng xấu,
ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi, cây trồng, người ta cần kiểm tra độ thuần
chủng của giống.
Câu 4:
Nội dung của định luật phân ly độc lập ?Nội dung và ý nghĩa của Quy luật phân li độc
lập?
Trả lời:
- Nội dung định luật: Khi lai 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương
phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng phân ly độc lập với nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu
hình bằng tích tỉ lệ của các...
THCS TIÊN PHÚ
PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Chương I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
Câu 1:
Đối tượng, nội dung, ý nghĩa thực tiễn của di truyền học?
Trả lời
- Đối tượng : Nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Nội dung: nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế di truyền, tính quy luật của hiện tượng biến
dị và di truyền để giải thích tại sao con cái sinh ra giống với bố mẹ, tổ tiên trên những nét lớn
nhưng lại khác bố mẹ, tổ tiên ở hàng loạt các đặc điểm khác.
- Ý nghĩa thực tiễn: Biến dị và di truyền là cơ sở của chọn giống, sử dụng để phát hiện các
nguyên nhân, cơ chế của bệnh, tật di truyền để đề xuất các lời khuyên phù hợp trong tư vấn Di
truyền học và đặc biệt có tầm quan trọng trong công nghệ sinh học hiện đại.
Câu 2:
Thí nghiệm lai một cặp tinh trạng của Menđen và giải thích kết qủa thí nghiệm?
Trả lời:
*. Thí nghiệm:
- Menđen đã tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Lan thuần chủng khác nhau về
một cặp tính trạng tương phản, thu được F
1
đồng tính về kiểu hình của 1 bên bố hoặc mẹ. Cho F
1
tự thụ phấn thu được F
2
có tỉ lệ kiểu hình là 3:1.
- Dù thay đổi vị trí của các giống cây chọn làm bố, mẹ thì kết quả thu được ở F
1
F
2
vẫn
giống nhau.
- tính trạng được biểu hiện ở F
1
nh trạng trội, còn tính trạng được biểu hiện ở F
2
tính
trạng lặn.
Thí nghiệm được minh hoạ như sau:
P: Hoa đỏ x Hoa trắng
F1: Hoa đỏ ( Cho F1 tự thụ phấn)
F2: 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng
*. Giải thích kết quả thí nghiệm:
Kết quả thí nghiệm được Menđen giải thích bằng sự tổ hợp của cặp nhân tố di truyền (gen)
quy định cặp tính trạng thông qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.
Câu 3:
Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li?
Trả lời:
- Nội dung quy luật: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp
nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.
- ý nghĩa:
+ xác định được các nh trạng trội tp trung nhiều gen trội quý vào một thể để tạo
giống có ý nghĩa kinh tế cao.
+ Trong sản xuất để tránh s phân li tính trạng diễn ra, trong đó xuất hiện tính trạng xấu,
ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi, cây trồng, người ta cần kiểm tra độ thuần
chủng của giống.
Câu 4:
Nội dung của định luật phân ly độc lập ?Nội dung và ý nghĩa của Quy luật phân li độc
lập?
Trả lời:
- Nội dung định luật: Khi lai 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương
phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng phân ly độc lập với nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu
hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
- Nội dung quy luật phân ly: Các cặp nhân tố di truyền đã phân ly độc lập trong quá trình
phát sinh giao tử.
1
Sinh 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh 9 - Người đăng: Nguyễn Thị An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Sinh 9 9 10 31