Ktl-icon-tai-lieu

Sinh 9 Đề cương ôn

Được đăng lên bởi Manila Quỳnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 25 tháng 8 năm 2014

[Sinh 9] Đề cương ôn - Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn!

Câu 1: Trình bày đối tượng nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học?
- Đối tượng nghiên cứu của di truyền học:nghiên cứu bản chất và tính quy luận của di truyền
- Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế di truyền, tính quy luận của hiện tượng biến di và di truyền để giải
thích tại sao con cái sinh ra giống bố mẹ, tổ tiên trên những nét lớn nhưng lại khác bố mẹ tổ tiên trên hàng loạt các đặc điểm
khác
- Ý ngĩa thực tiễn: Di truyền học đã trở thàn ngành mũi nhọn trong sinh học hiện đại. Biến dị và di truyền là cơ sở lí thuyết
của khoa học chọn giống, sử dụng để phát hiện nguyên nhân, cơ chế của bệnh, tật di truyền để đề xuất các lời khuyên phù
hợp trong tư vấn di truyền học và đặc biệt có tầm quan trọng trong công nghiệp sinh học hiện đại
Câu 2: Vì sao Menden thường tiến hành thực nghiệm trên loại đậu Hà Lan.Những định luật của Menden có thể áp dụng
trên các loài sinh vật khác được không? Tại sao
TL: -Vì khả năng tự thụ phấn nghiêm ngặt của nó nên thuận lợi cho Menden trong quá trình nghiên cứu các thế hệ lai F1, F2,
F3 … từ một cặp bố mẹ ban đầu
- Dễ gieo trồng, dễ nghiên cứu.
- Các định luật nghiên cứu di truyền của Menden phát hiện được k chỉ áp dụng cho đậu hà lan mà còn ứng dụng cho nhiều
loại sinh vật khác, mặc dù thường tiến hành trên đậu hà lan
- Để khái quát thành định luật Menden phải lặp lại các thí nghiệm trên nhiều loại đối tượng khác nhau. Kết quả t hu được đều
cho thấy ổn định ở nhiều loài khác nhau. Menden mới dùng toán thống kê khái quát định luật
Câu 3: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm những điểm nào? (Phân tích các thế
hệ lai phân tích và phương pháp phân tích giống lai)
· Phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm hai nội dung sau:
- Tạo dòng thuần chủng
- Lai các cặp bố mẹ khác nhau về các cặp TT thuần chủng tương phản oy phân tích sự di truyền của từng cặp TT riêng rẽ ở
các thế hệ con cháu
- Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu, oy rút ra các quy luật di truyền
· Bằng phương pháp này Menden đã phát hiện ra các quy luật di truyền: Quy luật di truyền phân li TT và quy luật di truyền
phân li độc lập
Đặc điểm
Lai phân tích
Phương pháp phân tích giống lai
Mục đích
Kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội
Xác định quy luậtchi phối sự biểu hiện của các TT qua các thế hệ và kiểu gen của các thế hệ
Cách tiến hành
- Lai cơ thể chưa biết kiểu gen vs cơ thể đồng hợp l...
Ngày 25 tháng 8 năm 2014 [Sinh 9] Đềơng ôn - Diendan.hocmai.vn - Học thày chng tày hc bn!
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=315464 1/2
Câu 1: Trình bày đi ợng ni dung và ý nga thc tin của di truyền học?
- Đối tượng nghiên cu của di truyn học:nghiên cứu bản chất và tính quy lun của di truyền
- Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu cơ sở vt cht, cơ chế di truyền, tính quy lun của hin tượng biến di và di truyền để gii
thích ti sao con cái sinh ra ging bố mẹ, t tiên trên nhữngt lớn nhưng lại khác bố mẹ t tn tnng lot các đặc đim
khác
- Ý na thc tiễn: Di truyn học đã trở thàn ngành mũi nhn trong sinh học hin đại. Biến dị và di truyền làsthuyết
của khoa học chọn ging, sdng để phát hin nguyên nhân, cơ chế của bệnh, tật di truyền để đề xuất c li khuyên phù
hợp trong vấn di truyền học và đặc bit tm quan trọng trong công nghip sinh học hin đi
Câu 2: Vì sao Menden thường tiến hành thc nghim trên loại đậu Lan.Những đnh lut của Menden có th áp dụng
trênc loài sinh vt khác được kng? Ti sao
TL: -Vì khng tthụ phn nghiêm ngt của nón thun lợi cho Menden trong quá trình nghiên cứu các thế hệ lai F1, F2,
F3từ mt cặp bố mẹ ban đầu
- D gieo trồng, dễ nghiên cứu.
-c định lut nghiên cứu di truyền của Menden phát hin được k chỉ áp dụng cho đậu lan mà còn ứng dụng cho nhiu
loi sinh vt khác, mặc dù thường tiếnnh trên đậu hà lan
- Đ khái quát thành định lut Menden phi lặp lại các tnghim tn nhiu loi đi tượng khác nhau. Kết qu t hu được đều
cho thấy ổn định ở nhiu loài khác nhau. Menden mớing toán thng kê khái quát đnh lut
Câu 3: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế h lai của Menden gồm những điểm nào? (Phân ch các thế
h lai phân tích và phương pháp phânch giống lai)
· Phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm hai nội dung sau:
- Tạong thun chủng
- Lai các cặp bố mẹ khác nhau v các cặp TT thun chủng tương phn oy phân tích sdi truyền của từng cặp TT riêng rẽ ở
c thế hệ con cháu
- Dùng toán thống kê để phân tích các số liu, oy rút ra các quy lut di truyn
· Bằng phương phápy Menden đã phát hin ra các quy lut di truyền: Quy lut di truyn phân li TT và quy lut di truyền
phân li độc lập
Đc đim
Lai phân tích
Phương pháp phân ch ging lai
Mc đích
Kim tra kiểu gen củathể mang tính trạng trội
Xác định quy luậtchi phi sbiu hin của các TT qua các thế hệ và kiểu gen của các thế hệ
Cách tiếnnh
- Laithể chưa biết kiu gen vs cơ th đồng hợp lặn
- Dùng toán thống kê để phân tíchkết quả của phép lai
- Bin lun đểm sáng t mục dích đề ra
- Chnng thun chủng
- Cho lai các cặp bố mẹ khác nhau v 1 hay 2 cặp tính trạng tương phn thu được tF1
- Cho F1 lai thu được F2
- Dùng toán thống kê để phân tích kết quả của F2
- Bin lun để lm sáng t quy lun di truyền và kiểu gen của các thế h
Câu 4: Tnh bày nội dung, ý nghĩa của quy lut phân li.
TL:
- Trong thực tin sn xut nht là công tác chọn giốn cây trồng, vật nuôi, tương quan trội ln có rất nhiều ý
nghĩa thiết thực. Thông thường nhng TT trội là những TT tốt,n những TT ln là những TT xấu.
- Trongng tác chọn giống, dựa o mi tương quan trội ln, nta đã chọn lc giữ li những TT trội, đng
thi dn loi b những TT lặn. (Tp trung những gen trội tốt về 1 kiu gen to giống gtrị ktế cao).
- Trongng tác sx, đ tránh phân li TT (xuất hiện tính trạng xấu) nta kiểm tra độ thun chng của giống.
(TT lặn còn được dùng đ kim tra).
Câu 5: Tnh bày và giải thích kqu của thí nghiệm lai 1 cặp TT trên đu la n của Menden?
TL: Menden đã giải thích thí nghiệm như sau:
- Mỗi TT trên mt th do 1 cặp nhân tố di truyền (gen) qui định. Ông giả định: trong TB sinh dưng c
nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp (VD c cp: AA, BB, Bb...)
- Trong quá trình di truyền mi nn tố di truyền trong cặp có spn li khi hình thành giao tử và tổ hợp vs
nhau quá trình thụ tinh. Đó là cơ chế di truyền các TT
Sinh 9 Đề cương ôn - Trang 2
Sinh 9 Đề cương ôn - Người đăng: Manila Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sinh 9 Đề cương ôn 9 10 422