Ktl-icon-tai-lieu

Sinh 9

Được đăng lên bởi Anh Chang Lanhlung
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CU

Câu1: Sắp xếp các đặc điểm của NST tương ứng với từng loại NST?
STT
Các loại NST Đặc điểm của NST
1

NST thường

2

NST giới tính

a) Chủ yếu mang gen qui định giới tính
của cơ thể.
b) Chỉ mang gen qui định tính trạng
thường của cơ thể.
c) Luôn luôn tồn tại thành từng cặp
tương đồng.
d) Thường tồn tại một cặp trong tế bào
lưỡng bội.
e) Thường tồn tại với số cặp lớn hơn 1
trong tế bào lưỡng bội.
g) Tồn tại thành cặp tương đồng (XX)
hoặc không tương đồng (XY).

KIỂM TRA BÀI CU
Câu 2: Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ
xấp xỉ 1:1?
Trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1:1 là
do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao
tử tạo ra 2 loại tinh trùng mang NST X và Y có số
lượng ngang nhau. Qua thụ tinh của 2 loại tinh
trùng này với trứng mang NST X tạo ra 2 loại tổ hợp
XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống
ngang nhau do đó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1:1.

Tiết 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT
I. Thí nghiệm của Moocgan:

Tiết 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT
I. Thí nghiệm của Moocgan:
- Thí nghiệm:
P: Xám, dài x Đen, cụt
F1 :

Xám, dài

Lai phân tích
o F1 x o Đen, cụt
F2 : 1 Xám, dài : 1 Đen, cụt

Tiết 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT
I. Thí nghiệm của Moocgan:
- Thí nghiệm:
P: Xám, dài x Đen, cụt
F1:
Xám, dài
Lai phân tích
o F1 x o Đen, cụt
F2 : 1 Xám, dài:1 Đen, cụt
- Qui ước gen:
Ở ruồi giấm: + Gen B qui định thân xám
+ Gen b qui định thân đen
+ Gen V qui định cánh dài
+ Gen v qui định cánh cụt

P

B
V

B
V
(Xám, dài)

b
v

x

b
v
b
v

B
V

G

B
V

F1
Lai phân tích

o F1

B
V

b
v

b
v

x

(Xám, dài)

o b
v

B
V

o

o
b
v

b
v
(Đen, cụt)

(Xám, dài)

G

(Đen, cụt)

b
v
B
V
B
b
V
v
(Xám, dài)

b
v

b
v
b
v
b
b
v
v
(Đen, cụt)

Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết

Tiết 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT
I.Thí nghiệm của Moocgan:
- Thí nghiệm:
P: xám, dài x đen, cụt
F1 :
Xám, dài
Lai phân tích
o F1 x o đen, cụt
F2 : 1 Xám, dài : 1 đen, cụt
- Qui ước gen:
Ở ruồi giấm: + Gen B qui định thân xám
+ Gen b qui định thân đen
+ Gen V qui định cánh dài
+ Gen v qui định cánh cụt
- Giải thích kết quả (Sơ đồ hình 13)

?

Quan sát hình 13, thảo luận.

Câu 1: Tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen, cánh
cụt được gọi là phép là lai phân tích?
Câu 2: Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích gì?
Câu 3: Giải thích vì sao dựa vào tỉ lệ KH 1:1 Moocgan lại cho rằng
các gen quy định màu sắc thân và dạng cánh cùng nằm trên 1 NST
(liên kết gen)

B
V
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh 9 - Người đăng: Anh Chang Lanhlung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sinh 9 9 10 919