Ktl-icon-tai-lieu

sinh excel

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bai 1: hàm lượng oxi trong nước là 1 chỉ tiêu để xem mức độ ô nhiễm môi trường .
trong 1 lần khảo sát , nhười ta lấy 24 mẫu nước để phân tích và đo hàm lượng oxi
hòa tan lấy ở 4 hồ nước khác nhau ( đơn vị tính theo COD) : hồ hoàn kiếm, hồ tây,
hồ trúc bạch, hồ bảy mẫu, mỗi khu vực lấy 6 mẫu. kết quả thu dc như bảng sau:
Lần lấy
1
2
3
mẫu
Hoàn
6.3
6.8
6.5
kiếm
Hồ tây
6.9
6.3
6.2
Trúc bạch 4.8
4.7
4.5
Bảy mẫu
4.8
4.9
5.2
Hỏi : 4 khu vực lấy mẫu có thực sự khác nhau về
về mức độ ô nhiễm của mỗi khu vực.

4

5

6

5.9

5.8

5.7

5.4
5.7
4.8
4.9
5.6
5.8
hàm lượng oxi ko? Từ đó

5.9
4.6
5.7
kết luận

Bài 2:chiều cao của cây Lim non ở 2 lô thí nghiệm về ánh sang quang hợp (cm)
stt
1
Mẫu
2,3
1
5
Mẫu
2,4
2
7
So sánh ảnh

2
2,48

3
2,49

4
2,52

5
2,49

6
2,47

7
2,11

8
1,64

9
2,19

10
2,38

11

2,47

2,49

2,48

2,57

2,59

2,64

2,48

2,58

2,49

2,48

hưởng của á sang tới chiều cao của cây ở 2 lô thí nghiệm trên

...
Bai 1: hàm lượng oxi trong nước là 1 chỉ tiêu để xem mức độ ô nhiễm môi trường .
trong 1 lần khảo sát , nhười ta lấy 24 mẫu nước để phân tích và đo hàm lượng oxi
hòa tan lấy ở 4 hồ nước khác nhau ( đơn vị tính theo COD) : hồ hoàn kiếm, hồ tây,
hồ trúc bạch, hồ bảy mẫu, mỗi khu vực lấy 6 mẫu. kết quả thu dc như bảng sau:
Lần lấy
mẫu
1 2 3 4 5 6
Hoàn
kiếm
6.3 6.8 6.5 5.9 5.8 5.7
Hồ tây 6.9 6.3 6.2 5.4 5.7 5.9
Trúc bạch 4.8 4.7 4.5 4.8 4.9 4.6
Bảy mẫu 4.8 4.9 5.2 5.6 5.8 5.7
Hỏi : 4 khu vực lấy mẫu có thực sự khác nhau về hàm lượng oxi ko? Từ đó kết luận
về mức độ ô nhiễm của mỗi khu vực.
Bài 2:chiều cao của cây Lim non ở 2 lô thí nghiệm về ánh sang quang hợp (cm)
stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mẫu
1
2,3
5
2,48 2,49 2,52 2,49 2,47 2,11 1,64 2,19 2,38
Mẫu
2
2,4
7
2,47 2,49 2,48 2,57 2,59 2,64 2,48 2,58 2,49 2,48
So sánh ảnh hưởng của á sang tới chiều cao của cây ở 2 lô thí nghiệm trên
sinh excel - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
sinh excel 9 10 126