Ktl-icon-tai-lieu

Sinh hoạt chuyên môn mới

Được đăng lên bởi Lien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n: 23/10/2013
Ngµy gi¶ng: 25/10/2013

Ch¬ng III
m«i trêng hoang m¹c,
ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ngêi ë hoang m¹c
TiÕt 20-Bµi 19
M«i trêng hoang m¹c

I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc:
- Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch ( ë møc ®é ®¬n gi¶n) mét sè ®Æc ®iÓm tù nhiªn c¬ b¶n cña
m«i trêng hoang m¹c.
- Ph©n tÝch ®îc sù kh¸c nhau vÒ chÕ ®é nhiÖt gi÷a hoang m¹c ë ®íi nãng vµ hoang
m¹c ®íi «n hoµ.
- BiÕt ®îc sù thÝch nghi cña thùc vËt vµ ®éng vËt ë m«i trêng hoang m¹c.( VËn dông
kiÕn thøc liªn m«n gi÷a §Þa – Sinh)
2. Kü n¨ng:
- §äc vµ ph©n tÝch lîc ®å Ph©n bè hoang m¹c trªn thÕ giíi ®Ó biÕt ®îc ®Æc ®iÓm ph©n
bè vµ nguyªn nh©n h×nh thµnh c¸c hoang m¹c.
- §äc vµ ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é vµ lîng ma cña mét sè ®Þa ®iÓm ë m«i trêng
hoang m¹c, sù kh¸c nhau vÒ nhiÖt ®é cña hoang m¹c ®íi nãng vµ hoang m¹c ®íi «n
hoµ.
- Phân tích ảnh địa lí: cảnh quan hoang mạc ở đới nóng và ở đới ôn hòa
3. Th¸i ®é: Yªu thÝch kh¸m ph¸ thÕ giíi
II. §å dïng d¹y häc ( DCNTT)
1. Gi¸o viªn:
- C¸c h×nh 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5 ( SGK)
- B¶ng ph©n tÝch hai biÓu ®å khÝ hËu H19.2, H19.3, phiÕu häc tËp...
- C¸c tranh ¶nh vÒ c¶nh quan hoang m¹c ®íi nãng vµ hoang m¹c ®íi «n hoµ.
2. Häc sinh: ¶nh, tranh vÒ hoang m¹c ë c¸c ch©u lôc.
III. Ph¬ng ph¸p:
- Trùc quan, thuyÕt gi¶ng tÝch cùc, ho¹t ®éng nhãm, ®µm tho¹i, gîi më...
iv. tæ chøc giê häc
1. æn ®Þnh tæ chøc : 1’......................................................................
2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng
3. Bµi míi:
Khëi ®éng (2’)
GV: slide 1
(?) Em h·y kÓ tªn c¸c m«i trêng ®· häc ?
GV: Giíi thiÖu bµi
Ho¹t ®éng cña GV & HS

Néi dung c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm cña m«i trêng hoang mÆc
-1-

- Môc tiªu:
+ Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch ( ë møc ®é ®¬n gi¶n) mét sè ®Æc ®iÓm tù nhiªn c¬ b¶n cña
m«i trêng hoang m¹c.
+ Ph©n tÝch ®îc sù kh¸c nhau vÒ chÕ ®é nhiÖt gi÷a hoang m¹c ë ®íi nãng vµ hoang
m¹c ®íi «n hoµ.
- Thêi gian: 24 phót
1. §Æc ®iÓm cña m«i trêng
 Trùc quan, thuyÕt gi¶ng tÝch cùc, ®µm
tho¹i, gîi më...
- HS: Dùa vµo h×nh 19.1
(?) Quan s¸t lîc ®å H19.1 SGK cho biÕt
c¸c hoang m¹c trªn thÕ giíi thêng ph©n
bè ë ®©u ?
(?) X¸c ®Þnh vÞ trÝ mét sè hoang m¹c næi
tiÕng thÕ giíi trªn b¶n ®å?
- GV: Slide 3 + 4
- HS: tr¶ lêi vµ chØ b¶n ®å vÞ trÝ c¸c hoang m¹c
- PhÇn lín hoang m¹c n»m däc
næi tiÕng.
theo hai ®êng chÝ tuyÕn hoÆc gi÷a
lôc ®Þa ¸ -¢u.
GV: KL ghi b¶ng
+ Nguyªn nh©n: n»m ë n¬i cã ¸p
cao thèng trÞ hoÆc s©u trong néi
GV: Slide 5
(?) Dùa vµo lîc ®å H19.1 SGK chØ ra c¸c ®Þa....
nh©n tè ¶nh hëng tíi sù ph¸t triÓn c¸c
hoang m¹c?
GV: KL
GV gi¶i thÝch:
(+...
Ngµy so¹n: 23/10/2013
Ngµy gi¶ng: 25/10/2013
Ch¬ng III
m«i trêng hoang m¹c,
ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ngêi ë hoang m¹c
TiÕt 20-Bµi 19
M«i trêng hoang m¹c
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc:
- Tr×nh bµy gi¶i thÝch ( ë møc ®é ®¬n gi¶n) mét ®Æc ®iÓm nhiªn b¶n cña
m«i trêng hoang m¹c.
- Ph©n ch ®îc kh¸c nhau chÕ ®é nhiÖt gi÷a hoang m¹c ë ®íi nãng hoang
m¹c ®íi «n hoµ.
- BiÕt ®îc thÝch nghi cña thùc vËt ®éng vËt ë m«i trêng hoang m¹c.( VËn dông
kiÕn thøc liªn m«n gi÷a §Þa Sinh)
2. Kü n¨ng:
- §äc ph©n tÝch lîc ®å Ph©n hoang m¹c trªn thÕ giíi ®Ó biÕt ®îc ®Æc ®iÓm ph©n
bè vµ nguyªn nh©n h×nh thµnh c¸c hoang m¹c.
- §äc ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é lîng ma cña mét ®Þa ®iÓm ë m«i trêng
hoang m¹c, kh¸c nhau nhiÖt ®é cña hoang m¹c ®íi nãng hoang m¹c ®íi «n
hoµ.
- Phân tích ảnh địa lí: cảnh quan hoang mạc ở đới nóng và ở đới ôn hòa
3. Th¸i ®é: Yªu thÝch kh¸m ph¸ thÕ giíi
II. §å dïng d¹y häc ( DCNTT)
1. Gi¸o viªn:
- C¸c h×nh 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5 ( SGK)
- B¶ng ph©n tÝch hai biÓu ®å khÝ hËu H19.2, H19.3, phiÕu häc tËp...
- C¸c tranh ¶nh vÒ c¶nh quan hoang m¹c ®íi nãng vµ hoang m¹c ®íi «n hoµ.
2. Häc sinh: ¶nh, tranh vÒ hoang m¹c ë c¸c ch©u lôc.
III. Ph¬ng ph¸p:
- Trùc quan, thuyÕt gi¶ng tÝch cùc, ho¹t ®éng nhãm, ®µm tho¹i, gîi më...
iv. tæ chøc giê häc
1. æn ®Þnh tæ chøc : 1......................................................................
2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng
3. Bµi míi:
Khëi ®éng (2)
GV: slide 1
(?) Em h·y kÓ tªn c¸c m«i trêng ®· häc ?
GV: Giíi thiÖu bµi
Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung c¬ b¶n
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm cña m«i trêng hoang mÆc
- 1 -
Sinh hoạt chuyên môn mới - Trang 2
Sinh hoạt chuyên môn mới - Người đăng: Lien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sinh hoạt chuyên môn mới 9 10 958