Ktl-icon-tai-lieu

Sinh hoạt tập thể lớp 4

Được đăng lên bởi phantuyet
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Têng TiÓu häc DL Lª Quý §«n
GV: Ph¹m Thanh Thñy
M«n: Sinh ho¹t tËp thÓ
Thø………ngµy……th¸ng..n¨m 201
KÕ ho¹ch Bµi häc
Bµi:
Líp : 4
TuÇn : 1 TiÕt: 1
Trß ch¬i : Nhanh lªn b¹n ¬i.
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
- Häc sinh biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i : Nhanh lªn b¹n ¬i.
- LuyÖn cho häc sinh kü n¨ng ch¹y nhanh, sù phèi hîp nhÞp nhµng, khÐo lÐo vµ tÝnh
tËp thÓ.
II. ChuÈn bÞ
- PhÊn mµu :
+ Gi¸o viªn vÏ hai vßng trßn ®ång t©m.
+ Vßng trßn trong cã ®êng kÝnh 0,8m 1m vµ chia lµm 4 phÇn b»ng nhau.
+ Vßng trßn ngoµi cã ®êng kÝnh 6m 7m.
- Bãng cao su :
+ 4 qu¶ bãng cao su ®Ó s½n vµo 4 phÇn ®· chia ë vßng trßn nhá.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu
Thêi
gian
Néi dung kiÕn thøc
vµ kü n¨ng c¬ bn
Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
4
1- æn ®Þnh:
- TËp hîp, ®iÓm sè, kiÓm tra
trang phôc cña h/ s.
- H/ s ®i thêng thµnh hai
vßng, võa ®i võa hÝt thë s©u.
- NhËn xÐt vµ söa sai (nÕu
cã)
- TËp hîp líp tõ 4 hµng
ngang chuyÓn thµnh hai
hµng däc.
1
2- Bµi míi:
a/ Giíi thiÖu
bµi:
Trß ch¬i:
Nhanh lªn b¹n
¬i.
- GV giíi thiÖu vµ ghi tªn
bµi lªn b¶ng. - Theo dâi
25
b/ HD ch¬i trß
ch¬i:
* Ho¹t ®éng 1:
Néi dung
quy t¾c ch¬i
- Chia líp thµnh 4 nhãm cã
sè ngêi ®Òu nhau.
- Theo hiÖu lÖnh em ®øng
®Çu hµng cña tõng tæ ch¹y
vµo vßng trßn nhá nhÆt lÊy
qu¶ bãng cña tæ m×nh råi
ch¹y vÒ ®a cho b¹n thø hai
vµ ®øng vµo cuèi hµng.
- Theo dâi
Thêi
gian
Néi dung kiÕn thøc
vµ kü n¨ng c¬ bn
Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
Sinh hoạt tập thể lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh hoạt tập thể lớp 4 - Người đăng: phantuyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sinh hoạt tập thể lớp 4 9 10 97