Ktl-icon-tai-lieu

sinh học 7

Được đăng lên bởi nhien-hong
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 29800 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Suối Cao

Tuần 1 Tiết 1

Giáo án Sinh học 7

MỞ ĐẦU
Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ

I. Mục tiêu.
1. Kiến thức
a, Cần đạt:- Trình bày khái quát về giới Động vật
-Phân bố, môi trường sống
-Thành phần loài, số lượng cá thể trong loài. Ví dụ:…
b, Trên chuẩn:-Con người thuần hoá, nuôi dưỡng những dạng hoang dại thành vật nuôi đáp ứng
các nhu cầu khác nhau. Ví dụ:…
- Học sinh nhận biết sự đa dạng và phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi
trường sống.
2. Kĩ năng sống:- Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin khi đọc sgk, quan sát tranh
- Kĩ năng giao tiếp hợp tác lắng nghe tích cực
- Kĩ năng tự tin trình ý kiến trước tổ nhóm lớp
3. Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị. - Tranh phóng to các hình SGK trong bài.
- Bảng phụ.
III. Phương pháp:-Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi,động não, trực quan.
IV. Hoạt động dạy - học.
1. Ổn định tổ chức :
- Kiểm tra sĩ số.
- Làm quen với học sinh.
- Chia nhóm học sinh.
2. Bài học :
GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học 6, vận dụng hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi:
- Sự đa dạng, phong phú của thực vật được thể hiện như thế nào?
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa
dạng về thành phần loài.
1. Đa dạng loài và phong phú
-HD HS quan sát hình 1.1, - HS trả lời
vế số lượng cá thể:
1.2/sgk : thấy được sự đa dạng - HS thảo luận nhóm -Thế giới động vật xung quanh
phong phú loài động vật
nhỏ
ta vô cùng đa dạng, phong phú
-Chứng minh sự đa dạng về thành
chúng đa dạng về loài , kích
phần loài động vật ở địa phương ? - HS đọc thông tin
thước cơ thể và phong phú về
GV yêu cầu HS nghiên cứu nội - HS trả lời
số lượng cá thể
dung sgk:-Qua thông tin trên , có đv đa dạng về số -Con người đã thuần hoá 1 số
nhận xét gì ?
lượng loài ,kích thước đv thành vật nuôi.
Hoạt động 2 :Tìm hiểu sự đa cơ thể,.......
dạng về môi trường sống:
2.Đa dạng về môi trường
GV yêu cầu HS nghiên cứu nội
sống:
dung sgk
- Nhờ sự thích nghi cao với
- HS đọc thông tin
- Chim cánh cụt sống ở đâu?
điều kiện sống động vật phân
- HS trả lời
Điều kiện khí hậu ở đó có đặc -sống ở vùng băng tuyết, bố khắp các loại môi trường
điểm gì?
khác nhau như: nước mặn, nước
khí hậu rất lạnh....
- Vì sao chim cánh cụt sống được -nhờ lông dày,không ngọt, trên cạn, trên không, các
trong điều kiện đó?
thấm nước,mỡ dày,sống vùng cực băng giá quanh năm
- Liệt kê tên động vật và môi
GV Đinh Thị Việt

Trang 1

Trường THCS Suối Cao

Giáo án Sinh h...
Trường THCS Suối Cao Giáo án Sinh học 7
Tuần 1 Tiết 1 MỞ ĐẦU
Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức
a, Cần đạt:- Trình bày khái quát về giới Động vật
-Phân bố, môi trường sống
-Thành phần loài, số lượng cá thể trong loài. Ví dụ:…
b, Trên chuẩn:-Con người thuần hoá, nuôi dưỡng những dạng hoang dại thành vật nuôi đáp ứng
các nhu cầu khác nhau. Ví dụ:…
- Học sinh nhận biết sự đa dạng phong phú của động vật thể hiện số loài môi
trường sống.
2. Kĩ năng sống:- Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin khi đọc sgk, quan sát tranh
- Kĩ năng giao tiếp hợp tác lắng nghe tích cực
- Kĩ năng tự tin trình ý kiến trước tổ nhóm lớp
3. Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị. - Tranh phóng to các hình SGK trong bài.
- Bảng phụ.
III. Phương pháp:-Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi,động não, trực quan.
IV. Hoạt động dạy - học.
1. Ổn định tổ chức :
- Kiểm tra sĩ số.
- Làm quen với học sinh.
- Chia nhóm học sinh.
2. Bài học :
GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học 6, vận dụng hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi:
- Sự đa dạng, phong phú của thực vật được thể hiện như thế nào?
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa
dạng về thành phần loài.
-HD HS quan sát hình 1.1,
1.2/sgk : thấy được sự đa dạng
phong phú loài động vật
-Chứng minh s đa dạng v thành
phần loài động vật ở địa phương ?
GV yêu cầu HS nghiên cứu nội
dung sgk:-Qua thông tin trên , có
nhận xét gì ?
Hoạt động 2 :Tìm hiểu s đa
dạng về môi trường sống:
GV yêu cầu HS nghiên cứu nội
dung sgk
- Chim cánh cụt sống ở đâu?
Điều kiện khí hậu đó đặc
điểm gì?
- sao chim cánh cụt sống được
trong điều kiện đó?
- Liệt tên động vật môi
- HS trả lời
- HS thảo luận nhóm
nhỏ
- HS đọc thông tin
- HS trả lời
đv đa dạng về số
lượng loài ,kích thước
cơ thể,.......
- HS đọc thông tin
- HS trả lời
-sống ở vùng băng tuyết,
khí hậu rất lạnh....
-nhờ lông dày,không
thấm nước,mỡ dày,sống
1. Đa dạng loài phong p
vế số lượng cá thể:
-Thế giới động vật xung quanh
ta cùng đa dạng, phong p
chúng đa dạng về loài , kích
thước cơ thể và phong p về
số lượng cá thể
-Con người đã thuần h 1 số
đv thành vật nuôi.
2.Đa dạng về môi trường
sống:
- Nhờ sự thích nghi cao với
điều kiện sống động vật phân
bố khắp các loại môi trường
khác nhau như: nước mặn, nước
ngọt, trên cạn, trên không, các
vùng cực băng giá quanh năm
GV Đinh Thị Việt Trang 1
sinh học 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học 7 - Người đăng: nhien-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
sinh học 7 9 10 501