Ktl-icon-tai-lieu

sinh học 9 HSG

Được đăng lên bởi Ki Em
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
QUẢNG NINH

KỲ THI LẬP ðỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013

ðỀ THI CHÍNH THỨC
MÔN: SINH HỌC
Ngày thi thứ hai: 17/11/2012
Thời gian làm bài: 180 phút
(không kể thời gian giao ñề)

Họ và tên, chữ ký
của giám thị số 1:

(ðề thi này có 03 trang)
Câu 1: (2,0 ñiểm)
a. Ở người, nhiều bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt ñộng quá mức
tạo ra quá nhiều sản phẩm của gen. Hãy cho biết, có những kiểu ñột biến nào làm biến
một gen bình thường (gen tiền ung thư) thành gen ung thư?
b. Ở một quần thể thực vật tứ bội giao phấn tự do, xét một lôcut gen trên NST thường
có 3 alen là A1, A2 và A3. Biết rằng các thể tứ bội giảm phân cho các giao tử lưỡng bội
có có khả năng thụ tinh bình thường, không có ñột biến xảy ra. Hãy xác ñịnh:
- Kiểu gen của các dòng thuần chủng có trong quần thể.
- Các loại giao tử ñược tạo ra trong quần thể.
- Số loại kiểu gen tối ña có trong quần thể.
Câu 2: (2,0 ñiểm)
a. Người ta xử lí vi khuẩn E.coli bằng tác nhân ñột biến sau ñó nuôi cấy chúng trên
môi trường không chứa ñường lactôzơ, các vi khuần này vẫn tổng hợp các enzim cần
thiết cho vận chuyển và phân giải lactôzơ. Giải thích tại sao?
b. Ở sinh vật nhân thực, một gen ñột biến lặn có thể ñược biểu hiện ngay ra kiểu hình
trong những trường hợp nào?
Câu 3: (2,0 ñiểm)
Ngày 15 tháng 4, người ta ñiều tra sâu ñục thân lúa bướm hai chấm ñang ở cuối tuổi
2, thu ñược kết quả ở bảng sau:
Trứng
Sâu non
Nhộng
Bướm
k
12
10
13
10
T
78
337,5
186
60
Cho biết nhiệt ñộ trung bình của môi trường là 250C, giai ñoạn sâu non có 5 tuổi với
thời gian như nhau, giai ñoạn trưởng thành bướm tập trung ñẻ trứng vào ngày thứ 2 và
thứ ba sau khi lột xác.
a. Xác ñịnh thời ñiểm trứng vừa nở thành sâu non.
b. Xác ñịnh thời ñiểm diệt bướm trước khi chúng tập trung ñẻ trứng.
c. Tính thời gian vòng ñời của loài sâu trên.
1

d. Diệt trừ sâu hại trên vào thời ñiểm nào và bằng cách nào ñể vừa nâng cao năng suất
lúa vừa bảo vệ môi trường.
Câu 4: (2,0 ñiểm)
Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy ñịnh; bệnh
mù màu ñỏ - xanh lục do gen lặn nằm trên vùng không tương ñông của nhiễm sắc thể
giới tính X quy ñịnh. Một cặp vợ chồng có da và mắt ñều bình thường, bên phía người
vợ có bố và anh trai bị bệnh mù màu ñỏ - xanh lục, mẹ bị bạch tạng, bên phía người
chồng có em gái bị bạch tạng. Những người còn lại trong hai gia ñình ñều không bị hai
bệnh này.
a. Xác xuất ñể cặp vợ chồng này sinh ñứa con ñầu lòng không bị cả hai bệnh bạch tạng
và mù màu là bao...
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
QUẢNG NINH
KỲ THI LẬP ðỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013
ðỀ THI CHÍNH THỨC
MÔN: SINH HỌC
Ngày thi thứ hai: 17/11/2012
Thời gian làm bài: 180 phút
(không kể thời gian giao ñề)
(ðề thi này03 trang)
Câu 1: (2,0 ñiểm)
a. người, nhiều bệnh ung txuất hiện do gen tiền ung thoạt ñộng qmức
tạo ra qnhiều sản phẩm của gen. Hãy cho biết, những kiểu ñột biến nào làm biến
một gen bình thường (gen tiền ung thư) thành gen ung thư?
b. một quần thể thực vật tứ bội giao phấn tự do, xét một lôcut gen trên NST thường
3 alen A
1,
A
2
và A
3
. Biết rằng các thể tbội giảm phân cho các giao tử lưỡng bội
có có khả năng thụ tinh bình thường, không có ñột biến xảy ra. Hãy xác ñịnh:
- Kiểu gen của các dòng thuần chủng có trong quần thể.
- Các loại giao tử ñược tạo ra trong quần thể.
- Số loại kiểu gen tối ña có trong quần thể.
Câu 2: (2,0 ñiểm)
a. Người ta xử vi khuẩn E.coli bằng tác nhân ñột biến sau ñó nuôi cấy chúng trên
môi trường không chứa ñường lactôzơ, các vi khuần này vẫn tổng hợp các enzim cần
thiết cho vận chuyển và phân giải lactôzơ. Giải thích tại sao?
b. Ở sinh vật nhân thực, một gen ñột biến lặn thể ñược biểu hiện ngay ra kiểu hình
trong những trường hợp nào?
Câu 3: (2,0 ñiểm)
Ngày 15 tháng 4, người ta ñiều tra sâu ñục thân lúa bướm hai chấm ñang cuối tuổi
2, thu ñược kết quả ở bảng sau:
Trứng Sâu non Nhộng Bướm
k 12 10 13 10
T 78 337,5 186 60
Cho biết nhiệt ñộ trung bình của môi trường 25
0
C, giai ñoạn sâu non 5 tuổi với
thời gian như nhau, giai ñoạn trưởng thành bướm tập trung ñẻ trứng vào ngày thứ 2
thứ ba sau khi lột xác.
a. Xác ñịnh thời ñiểm trứng vừa nở thành sâu non.
b. Xác ñịnh thời ñiểm diệt bướm trước khi chúng tập trung ñẻ trứng.
c. Tính thời gian vòng ñời của loài sâu trên.
Họ và tên, chữ ký
của giám thị số 1:
sinh học 9 HSG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học 9 HSG - Người đăng: Ki Em
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
sinh học 9 HSG 9 10 842