Ktl-icon-tai-lieu

Sinh Học đại cương

Được đăng lên bởi nguyenhuutai9296
Số trang: 275 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HÓA HỌC
A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. MỤC TIÊU
Học xong chương 1 sinh viên biết và hiểu:
- Các khái niệm cơ bản: Chất, nguyên tử, nguyên tố, phân tử, khối lượng
nguyên tử, khối lượng phân tử, khối lượng mol, đương lượng...
- Hệ đơn vị.
- Một số định luật cơ bản của hoá học.
- Một số phương pháp xác định khối lượng phân tử và khối lượng nguyên
tử.
2. NHIỆM VỤ
Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của hoá học, hệ đơn vị SI, các định luật
cơ bản của hoá học, các phương pháp xác định khối lượng phân tử và khối
lượng nguyên tử để từ đó hiểu được và có khả năng vận dụng được các kiến
thức của chương vào thực hành và luyện tập.
3. VỀ PHƯƠNG PHÁP
Kết hợp chặt chẽ giữa sự hướng dẫn của giáo viên với sự tự học, tự
nghiên cứucủa sinh viên. Cần hết sức coi trọng khâu luyện tập và thực hành để
nắm vững được các vấn đề của chương này.
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Hoá học đại cương 1: Trần Thành Huế, nhà xuất bản Đại học sư phạm
- Hoá học đại cương: Nguyễn Đức Chuy, nhà xuất bản giáo dục
- Hoá học đại cương: Đào Đình Thức, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà
Nội
- Bài tập hoá học đại cương: Đào Đình Thức, nhà xuất bản giáo dục
- Bài tập hoá đại cương : Dương Văn Đảm, nhà xuất bản Giáo dục
- Hoá học đại cương : Lê Mậu Quyền, nhà xuất bản Giáo dục
- Cơ sở lý thuyết hoá học- Phần bài tập: Lê Mậu Quyền, nhà xuất bản
khoa học và kỹ thuậtB. NỘI DUNG
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HÓA HỌC
1.1. Chất:
Chất là tập hợp các tiểu phân có thành phần, cấu tạo, tính chất xác định
và có thể tồn tại độc lập trong những điều kiện nhất định.
Ví dụ 1: C6H6, O2, H2O,...
Chất mà phân tử được cấu tạo bởi một loại nguyên tử được gọi là đơn
chất.
Ví dụ 2: Ag, O2, O3, ...
Chất mà phân tử được cấu tạo bởi hai loại nguyên tử trở lên được gọi là
hợp chất.
Ví dụ 3: NaCl, H2O, CaCO3, C2H5OH,...
Từ các khái niệm về đơn chất, hợp chất vừa được đề cập ở trên kết hợp
với các kiến thức đã có, ta có sơ đồ sau (hình 1.1)

HÌNH 1.1. Sơ đồ hệ thống phân loại các chất
Tập hợp của các phân tử cùng loại được gọi là nguyên chất, như khí H2
nguyên chất; nước (H2O) nguyên chất;....
Tập hợp gồm các phân tử khác loại được gọi là hỗn hợp, không khí là hỗn
hợp gồm rất nhiều khí khác nhau trong đó N2 và O2 chiếm tỷ lệ lớn nhất (một
cách gần đúng người ta coi không khí gồm 4/5 nitơ, 1/5 oxi về thể tích)
Các khái niệm này được minh họa ở hình 1.2.
Tập hợp vật chất có thể là hệ đồng thể hoặc hệ dị thể. Không khí là hệ đồng thể,
hợp kim inox là hệ đồng thể, một cốc nước ...
http://hhud.tvu.edu.vn
CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIM VÀ ĐỊNH LUT CƠ BN CA HÓA HC
A. MC TIÊU, NHIM V
1. MC TIÊU
Hc xong chương 1 sinh viên biết và hiu:
- Các khái nim cơ bn: Cht, nguyên t, nguyên t, phân t, khi lượng
nguyên t, khi lượng phân t, khi lượng mol, đương lượng...
- H đơn v.
- Mt s định lut cơ bn ca hoá hc.
- Mt s phương pháp xác định khi lượng phân t khi lượng nguyên
t.
2. NHIM V
Tìm hiu v các khái nim cơ bn ca hoá hc, h đơn v SI, các định lut
cơ bn ca hoá hc, các phương pháp xác định khi lượng phân t khi
lượng nguyên t để t đó hiu được kh năng vn dng được các kiế
n
thc ca chương vào thc hành và luyn tp.
3. V PHƯƠNG PHÁP
Kết hp cht ch gia s hướng dn ca giáo viên vi s t hc, t
nghiên cuca sinh viên. Cn hết sc coi trng khâu luyn tp thc hành để
nm vng được các vn đề ca chương này.
4. TÀI LIU THAM KHO
- Hoá hc đại cương 1: Trn Thành Huế, nhà xut bn Đại hc sư phm
- Hoá hc đại cương: Nguyn Đức Chuy, nhà xut bn giáo dc
- Hoá hc đại cương: Đào Đình Thc, nhà xut bn Đại hc Quc gia
Ni
- Bài tp hoá hc đại cương: Đào Đình Thc, nhà xut bn giáo dc
- Bài tp hoá đại cương : Dương Văn Đảm, nhà xut bn Giáo dc
- Hoá hc đại cương : Lê Mu Quyn, nhà xut bn Giáo dc
- Cơ s thuyết hoá hc- Phn bài tp: Mu Quyn, nhà xut bn
khoa hc và k thut
Sinh Học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh Học đại cương - Người đăng: nguyenhuutai9296
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
275 Vietnamese
Sinh Học đại cương 9 10 109