Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học lớp 11

Được đăng lên bởi Ngot Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quan sát đoạn phim sau và cho biết:

- Đây là kiểu ứng động nào?
- Nêu khái niệm, cơ chế và
vai trò của kiểu ứng động
này trong đời sống của cây?

BÀI 23 – Hướng động

Nªu nhËn xÐt vÒ sù sinh trëng cña th©n c©y non trong
c¸c ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng kh¸c nhau ?

A- Chiếu sáng
1 phía

B-Trồng trong
tối

C- Chiếu sáng
bình thường

Hoµn thµnh phiÕu häc tËp
Ph©n biÖt c¸c kiÓu híng ®éng
Kh¸i niÖm
Híng s¸ng
Híng träng
lùc
Híng ho¸
Híng níc
Híng tiÕp
xóc

T¸c nh©n

ĐÆc ®iÓm

1 - Bộ phận nào ở cây tiếp nhận
kích thích ánh sáng?
2 - Tại sao thân cây lại sinh trưởng
về phía ánh sáng?
3 – Mô tả cơ chế hướng sáng
ở thực vật?

auxin

HƯỚNG SÁNG Ở THÂN

HƯỚNG SÁNG
Ở RỄ

Độc

Phân bón

HƯỚNG HÓA

Hóa
chất

Níc

HƯỚNG NƯỚC

HƯỚNG TIẾP XÚC

...
Quan sát đoạn phim sau và cho biết:
Quan sát đoạn phim sau và cho biết:
- Nêu khái niệm, cơ chế và
- Nêu khái niệm, cơ chế và
vai trò của kiểu ứng động
vai trò của kiểu ứng động
này trong đời sống của cây?
này trong đời sống của cây?
- Đây là kiểu ứng động nào?
- Đây là kiểu ứng động nào?
Sinh học lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học lớp 11 - Người đăng: Ngot Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sinh học lớp 11 9 10 965