Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học phân tử

Được đăng lên bởi dangtra95-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2162 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM
(phần SINH HỌC PHÂN TỬ)

1. Enzyme nào xúc tác cho sự tách hai mạch DNA và tháo xoắn chúng:
a.

Helicase

b.

3’-5’ exonuclease

c.

Topoisomerase II

d.

Telomerase

Đ

2. Khẳng định nào đúng về operon:
a.

Operon luôn luôn có 3 gen

b.

Operon thỉnh thoảng có hơn 1 promotor

c.

Ở operon hai mạch DNA đều được phiên mã

d.

Tất cả các gen ở tế bào Eukaryote được tổ chức trong operon

Đ

3. Protein nào tham gia vào sự sao chép DNA ở Prokaryote có hoạt tính ATPase:
a.

Primase

b.

DNA polymerase III

c.

Helicase

d.

SSB protein

Đ

4. Tiểu đơn vị nào của RNA polymerase vi khuẩn đảm bảo sự liên kết của enzyme với
promotor:
a.

α

b.

β

c.

σ

d.

ω

Đ

5. Liên kết và tương tác hóa học nào làm ổn định cấu trúc bậc 2 của DNA:
a.

Cộng hóa trị và hidro

b.

Hydro và ion

1

c.

Cộng hóa trị và ion

d.

Hydro và kị nước

Đ

6. Enzyme nào tách mạch DNA trong quá trình sao chép:
a.

Helicase

Đ

b.

Ligase

c.

Topoisomerase II

d.

Primase

7. Enzyme nào có vai trò nối các đoạn DNA:
a.

Helicase

b.

3’-5’ exonuclease

c.

Ligase Đ

d.

Primase

8. Enzyme nào tổng hợp các mồi RNA ngắn trong sao chép:
a.

RNA polymerase III

b.

3’-5’ exonuclease

c.

Ligase

d.

Primase

Đ

9. Enzyme nào tham gia tổng hợp mạch chậm DNA trong sao chép:
a.

DNA polymerase III

b.

Ligase

c.

Primase

d.

Tất cả đều đúng

Đ

10. Enzyme nào có chức năng phiên mã ngược:
a.

Primase

b.

DNA polymerase

c.

RNA polymerase

d.

Tất cả đều sai

Đ

11. Khẳng định nào đúng đối với quá trình biểu hiện gen ở Pro- và Eukaryote:

2

a.

Sao chép và полиаденилирование mRNA xảy ra sau phiên mã

b.

Sự dịch mã mRNA bắt đầu trước khi kết thúc phiên mã

c.

RNA polymerase có thể gắn vào promoter nằm ở vùng thượng nguồn từ điểm
bắt đầu phiên mã

d.

Đ

мРНК всегда коллинеарна гену, с которого она копируется.

12. Trong chủng E. coli đột biến, DNA polymerase I bị mất hoạt tính do đó sẽ không có
vai trị:
a.

Phiên mã

b.

Sửa sai bằng cách cắt bỏ

c.

Tháo xoắn DNA

d.

Tái tổ hợp DNA

Đ

13. RNA polymerase phụ thuộc DNA ở Pro- và Eukaryote đều có tính chất chung:
a.

Bắt đầu tổng hợp RNA cần phải có mồi

b.

Có hoạt tính exonuclease

c.

Tổng hợp RNA theo hướng 3’→5’

d.

Cả a và b đều đúng

Đ

14. Các yếu tố tham gia vào quá trình dịch mã:
a.

Pre-mRNA, ribosome

b.

Aminoacyl-tRNA, ribosome

c.

Aminoacyl-tRNA, pre-mRNA

d.

Tất cả đều đúng

Đ

15. Để bắt đầu phiên mã ở Eukaryote cần:
a.

Nhân tố phiên mã cơ bản, RNA polymerase

b.

Mồi, RNA polymerase

c.

Nhân tố...
CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM
(phần SINH HỌC PHÂN TỬ)
1. Enzyme nào xúc tác cho sự tách hai mạch DNA và tháo xoắn chúng:
a. Helicase
b. 3’-5’ exonuclease
c. Topoisomerase II Đ
d. Telomerase
2. Khẳng định nào đúng về operon:
a. Operon luôn luôn có 3 gen
b. Operon thỉnh thoảng có hơn 1 promotor Đ
c. Ở operon hai mạch DNA đều được phiên mã
d. Tất cả các gen ở tế bào Eukaryote được tổ chức trong operon
3. Protein nào tham gia vào sự sao chép DNA ở Prokaryote có hoạt tính ATPase:
a. Primase
b. DNA polymerase III
c. Helicase Đ
d. SSB protein
4. Tiểu đơn vị nào của RNA polymerase vi khuẩn đảm bảo sự liên kết của enzyme với
promotor:
a.
α
b.
β
c.
σ Đ
d.
ω
5. Liên kết và tương tác hóa học nào làm ổn định cấu trúc bậc 2 của DNA:
a. Cộng hóa trị và hidro
b. Hydro và ion
1
Sinh học phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học phân tử - Người đăng: dangtra95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sinh học phân tử 9 10 875