Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học phân tử

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 8320 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Đề cương sinh học phân tử

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Axit nucleic là gì? Nêu thành phần cấu tạo axit nucleic?
Nêu những bằng chứng chứng tỏ axit nucleic là vật chất mang thông tin di truyền?
Nêu các dạng cấu trúc khác nhau của phân tử DNA? Mô tả các dạng cấu trúc đó.
Hãy nêu các đặc tính của axit nucleic, người ta áp dụng những tính chất đó để làm gì ?
RNA là gì ? hãy nêu các loại RNA và vai trò của chúng ?
Liên kết cộng hóa trị (covalent bond) là gì ? Vai trò của liên kết cộng hóa trị trong cấu
trúc của các đại phân tử sinh học.
7. Liên kết hóa học yếu (weak non-covalent bonds) là gì ? Nêu vai trò của các loại liên kết
hóa học yếu chính (liên kết ion, liên kết hydro, lực van der Waals và tương tác kỵ nước)
trong hệ thống sống?
8. Gene là gì ? Nêu đặc điểm cấu tạo của một gene cấu trúc ở sinh vật nhân sơ (prokaryote)
và nhân chuẩn (eukaryote), vẽ hình minh họa.
9. Genome là gì ? nêu cấu trúc genome của prokaryote và eukaryote.
10. Trình tự DNA lặp lại (DNA repeat sequence) là gì? Trình tự lặp lại liền kề (tandemly
repeated DNA) là gì? Thế nào là minisatellite và microsatellite? Ứng dụng của
minisatellite và microsatellite.
11. Hãy nêu và mô tả các trình lặp lại phân bố rải rác (Interspersed repetitive DNA) trong
genome?
12. Hãy nêu các yếu tố di động của prokaryote và virus nội sinh (endogenous retrovirus) ở
sinh vật
13. Nêu thành phần và cấu trúc genome người?
14. Trình bày quá trình tái bản bán bảo toàn DNA ở sinh vật prokaryote. Nêu vai trò các
thành phần tham gia vào quá trình tái bản DNA.
15. Mô tả quá trình tái bản DNA ở sinh vật eukaryote và so sánh với quá trình tái bản DNA ở
prokaryote.
16. Mô tả quá trình kết thúc tổng hợp DNA ở đầu telomere của nhiễm sắc thể, vẽ sơ đồ minh
họa. Cơ chế bảo vệ telomere của sinh vật xảy ra như thế nào?
17. Nêu các cơ chế sửa sai xảy ra trong quá trình tái bản DNA, cơ chế đọc sửa
(proofreading), và hoạt quang (photoreactivation).
18. Đột biến là gì, nêu đặc điểm và vai trò của đột biến DNA trong tiến hóa?
19. Có mấy loại đột biến điểm? Nêu cơ sở phân tử của các loại đột biến này.
20. Nêu hậu quả của đột biến DNA, tại sao nói ung thư là một hậu quả của đột biến DNA?
21. Trình bày tác nhân gây đột biến và cơ chế tác động của chúng.
22. Biến nạp (transformation) là gì, nêu cơ chế biến nạp DNA vào vi khuẩn.
23. Thực khuẩn thể và vai trò chuyển nạp gen ở vi khuẩn, chuyển nạp rộng (general
transduction) và hẹp (specialized transduction) khác nhau như thế nào?
24. Gen nhảy hay yếu tố di động (transposable element) là gì? cấu trúc...
Đề cương sinh học phân tử
1. Axit nucleic là gì? Nêu thành phần cấu tạo axit nucleic?
2. Nêu những bằng chứng chứng tỏ axit nucleic là vật chất mang thông tin di truyền?
3. Nêu các dạng cấu trúc khác nhau của phân tử DNA? Mô tả các dạng cấu trúc đó.
4. Hãy nêu các đặc tính của axit nucleic, người ta áp dụng những tính chất đó để làm gì ?
5. RNA là gì ? hãy nêu các loại RNA và vai trò của chúng ?
6. Liên kết cộng hóa trị (covalent bond) ? Vai trò của liên kết cộng hóa trị trong cấu
trúc của các đại phân tử sinh học.
7. Liên kết hóa học yếu (weak non-covalent bonds) ? Nêu vai trò của các loại liên kết
hóa học yếu chính (liên kết ion, liên kết hydro, lực van der Waals tương tác kỵ nước)
trong hệ thống sống?
8. Gene là gì ? Nêu đặc điểm cấu tạo của một gene cấu trúc ở sinh vật nhân sơ (prokaryote)
và nhân chuẩn (eukaryote), vẽ hình minh họa.
9. Genome là gì ? nêu cấu trúc genome của prokaryote và eukaryote.
10. Trình tự DNA lặp lại (DNA repeat sequence) gì? Trình tự lặp lại liền kề (tandemly
repeated DNA) gì? Thế nào minisatellite microsatellite? Ứng dụng của
minisatellite và microsatellite.
11. Hãy nêu tả các trình lặp lại phân bố rải rác (Interspersed repetitive DNA) trong
genome?
12. Hãy nêu các yếu tố di động của prokaryote virus nội sinh (endogenous retrovirus)
sinh vật
13. Nêu thành phần và cấu trúc genome người?
14. Trình bày quá trình tái bản bán bảo toàn DNA sinh vật prokaryote. Nêu vai trò các
thành phần tham gia vào quá trình tái bản DNA.
15. Mô tả quá trình tái bản DNA ở sinh vật eukaryote và so sánh với quá trình tái bản DNA ở
prokaryote.
16. Mô tả quá trình kết thúc tổng hợp DNA ở đầu telomere của nhiễm sắc thể, vẽ sơ đồ minh
họa. Cơ chế bảo vệ telomere của sinh vật xảy ra như thế nào?
17. Nêu các chế sửa sai xảy ra trong quá trình tái bản DNA, cơ chế đọc sửa
(proofreading), và hoạt quang (photoreactivation).
18. Đột biến là gì, nêu đặc điểm và vai trò của đột biến DNA trong tiến hóa?
19. Có mấy loại đột biến điểm? Nêu cơ sở phân tử của các loại đột biến này.
20. Nêu hậu quả của đột biến DNA, tại sao nói ung thư là một hậu quả của đột biến DNA?
21. Trình bày tác nhân gây đột biến và cơ chế tác động của chúng.
22. Biến nạp (transformation) là gì, nêu cơ chế biến nạp DNA vào vi khuẩn.
23. Thực khuẩn thể vai t chuyển nạp gen vi khuẩn, chuyển nạp rộng (general
transduction) và hẹp (specialized transduction) khác nhau như thế nào?
24. Gen nhảy hay yếu tố di động (transposable element) là gì? cấu trúc và vai trò của các yếu
tố này.
Hnh phc không phi l cm gic ti đch, m l trên tng chng đưng đi Page 1
Sinh học phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học phân tử - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Sinh học phân tử 9 10 147