Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học phân tử

Được đăng lên bởi kiemtraclspcn
Số trang: 225 trang   |   Lượt xem: 1993 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lời nói đầu
Sinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử.
Phạm vi nghiên cứu của môn học này có phần trùng lặp với một số môn học khác
trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh học. Sinh học phân tử chủ yếu tập
trung nghiên cứu mối tương tác giữa các hệ thống cấu trúc khác nhau trong tế bào, bao
gồm mối quan hệ qua lại giữa quá trình tổng hợp của DNA, RNA và protein và tìm
hiểu cách thức điều hòa các mối tương tác này.
Hiện nay, sinh học phân tử và sinh học tế bào được xem là nền tảng quan trọng
của công nghệ sinh học. Nhờ phát triển các công cụ cơ bản của sinh học phân tử như
các enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, các vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR...
sinh học phân tử ngày càng đạt nhiều thành tựu ứng dụng quan trọng.
Giáo trình sinh học phân tử này cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên
với các nội dung chính sau:
- Cấu trúc và chức năng của gen
- Cấu trúc genome
- Các quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã của nguyên liệu di truyền
- Điều hòa biểu hiện gen
- Sửa chữa và bảo vệ gen
- Tái tổ hợp và chuyển gen
Do mới được xuất bản lần đầu nên giáo trình này khó tránh khỏi thiếu sót hoặc
chưa đáp ứng được yêu cầu bạn đọc. Vì thế, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến
đóng góp để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.
Chúng tôi chân thành cảm ơn Quỹ Nâng cao chất lượng-Dự án Giáo dục đại học
đã hỗ trợ chúng tôi biên soạn giáo trình này, PGS. TS. Nông Văn Hải đã đọc bản thảo
và góp nhiều ý kiến quý báu.

Các tác giả

Chương 1

Cać đaị phân tử sinh hoc̣
I. Nucleic acid
Nucleic acid, vâṭ chât́ mang thông tin di truyên
̀ cuả cać hệ thông
́ sông,
́
là môṭ
polymer hinh
̀ thanh
̀ tư cać monomer là nucleotide. Môĩ nucleotide gôm
̀ ba thanh
̀ phân:
̀
nhom
́ phosphate, đường pentose (đường 5 carbon) và môṭ nitrogen base. Cać nitrogen
base thuôc̣ hai nhom:
́ cać purine gôm
̀ adenine (A) và guanine (G), cać pyrimidine gôm
̀
thymine (T), cytosine (C) và uracil (U). Cać nucleotide được nôí với nhau băng
̀ liên kêt́
phosphodiester tao
̣ thanh
̀ chuôĩ dai.
̀
Nucleic acid gôm
̀ hai loaị phân tử có câu
́ tao
̣ rât́ giông
́ nhau là deoxyribonucleic
acid (DNA) và ribonucleic acid (RNA).

1. Deoxyribonucleic acid
Phân tử DNA là môṭ chuôĩ xoăn
́ kep
́ gôm
̀ hai sợi đơn. Môĩ sợi đơn là môṭ chuôĩ
nucleotide (Hình 1.1). Môĩ nucleotide gôm
̀ ba thanh
̀ phân:
̀ nhom
́ phosphate, đường
deoxyribose và môṭ trong bôń base (A, C, G và T) (Hình 1.2). Hai sợi đơn kêt́ hợp với
nhau nhờ cać liên k...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học phân tử - Người đăng: kiemtraclspcn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
225 Vietnamese
Sinh học phân tử 9 10 52