Ktl-icon-tai-lieu

SKKN : Áp dụng Yoga trong việc tổ chức một số hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non

Được đăng lên bởi Do Luna
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 108 lần   |   Lượt tải: 1 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: ¸p dông yoga trong viÖc tæ chøc mét sè

ho¹t ®éng ch¨m sãc- Gi¸o dôc trÎ mÇm non

Môc lôc

Trang
A. §Æt vÊn ®Ò:
I. Lý do chän ®Ò tµi
II. C¬ së lý luËn
II. C¬ së thùc tiÔn
B. Néi dung:
I. BiÖn ph¸p 1: “TËp thë”
II. BiÖn ph¸p 2: “TËp thiÒn”
III. BiÖn ph¸p 3: “Th gi·n”
IV. BiÖn ph¸p 4: “Xoa bãp”
C. KÕt qu¶:
D. Bµi häc kinh nghiÖm.

A - §ÆT VÊN §Ò :
I. LÝ do chän ®Ò tµi:
X· héi cµng ph¸t triÓn, c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ cµng ®îc quan t©m. TrÎ em
h«m nay lµ thÕ giíi ngµy mai, trÎ em sinh ra cã quyÒn ®îc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. B¸c Hå
, vÞ l·nh tô kÝnh yªu cña c¶ d©n téc ViÖt Nam, ®· tõng nãi: “ TrÎ em nh bóp trªn cµnh,
biÕt ¨n ngñ, biÕt häc hµnh lµ ngoan” . Ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ mÇm non lµ mét viÖc
lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong sù nghiÖp ch¨m lo ®µo
t¹o, båi dìng thÕ hÖ trÎ trë thµnh nh÷ng ngêi t¬ng lai cña ®Êt níc. §ã kh«ng ph¶i lµ
c«ng viÖc cña riªng ai mµ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh, mäi ngêi d©n kh«ng kÓ
nghÒ nghiÖp, tuæi t¸c…®Òu ph¶i chung lng gãp søc, gãp phÇn n¨ng cao chÊt lîng ch¨m
sãc gi¸o dôc trÎ ngµy mét tèt h¬n.
KÕ thõa vµ ph¸t huy t×nh yªu trÎ th¬ cña B¸c, mäi ngêi d©n ViÖt Nam ®Òu ®ang nç
lùc kh«ng ngõng ®Ó dµnh cho trÎ em nh÷ng g× tèt ®Ñp nhÊt, c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn.
Vµ träng tr¸ch nÆng nÒ nhÊt ®Æt lªn vai nh÷ng nhµ gi¸o dôc ®ang ngµy ®ªm t×m tßi
s¸ng t¹o, c¶i tiÒn h×nh thøc d¹y häc, ®å dïng ®å ch¬i …cho trÎ. B»ng lßng nhiÖt t×nh,

§ç Thu H»ng - Gi¸o viªn trêng mÇm non Hoa Mai.

1

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: ¸p dông yoga trong viÖc tæ chøc mét sè

ho¹t ®éng ch¨m sãc- Gi¸o dôc trÎ mÇm non

t©m huyÕt víi nghÒ, yªu mÕn trÎ, mçi ngêi gi¸o ®Çu t trÝ tuÖ vµ c«ng søc cho c«ng viÖc
ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ®Ó cho mçi ®øa trÎ ®îc ®èi xö c«ng b»ng trong gi¸o dôc, n©ng
cao chÊt lîng trÎ c¶ 5 mÆt (®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÈm mÜ, lao ®éng, thÓ chÊt), dï chØ lµ mét
sù c¶i tiÕn nhá trong c¸ch tæ chøc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ, híng dÉn trÎ ho¹t ®éng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, t«i ®· m¹nh d¹n trao ®æi víi Ban Gi¸m hiÖu vµ c¸c
®ång nghiÖp “¸p dông Yoga trong viÖc tæ chøc mét sè ho¹t ®éng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ
mÇm non” nh»m híng tíi n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ë trêng mÇm non:
- gióp trÎ cã thªm c¬ héi tËp luyÖn t¨ng cêng søc khoÎ.
- phßng chèng bÖnh tËt, gãp phÇn ch÷a trÞ mét sè bÖnh nh mÊt tËp trung, t¨ng
®éng, bÐo ph×, suy nhîc c¬ thÓ..
- gióp tinh thÇn trÎ lu«n tho¶i m¸i, hµi hoµ, c©n b»ng.
II. C¬ së lÝ luËn:
ë níc ta tríc ®©y, khi nãi ®Õn Yoga ngêi ta liªn tëng ngay ®Õn nh÷ng ngêi cã kh...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: ¸p dông yoga trong viÖc tæ chøc mét sè
ho¹t ®éng ch¨m sãc- Gi¸o dôc trÎ mÇm non
Môc lôc
Trang
A. §Æt vÊn ®Ò:
I. Lý do chän ®Ò tµi
II. C¬ së lý luËn
II. C¬ së thùc tiÔn
B. Néi dung:
I. BiÖn ph¸p 1: “TËp thë”
II. BiÖn ph¸p 2: “TËp thiÒn”
III. BiÖn ph¸p 3: “Th gi·n”
IV. BiÖn ph¸p 4: “Xoa bãp”
C. KÕt qu¶:
D. Bµi häc kinh nghiÖm.
A - §ÆT VÊN §Ò :
I. LÝ do chän ®Ò tµi:
X· héi cµng ph¸t triÓn, c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ cµng ®îc quan t©m. TrÎ em
h«m nay lµ thÕ giíi ngµy mai, trÎ em sinh ra cã quyÒn ®îc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. B¸c Hå
, vÞ l·nh tô kÝnh yªu cña c¶ d©n téc ViÖt Nam, ®· tõng nãi: “ TrÎ em nh bóp trªn cµnh,
biÕt ¨n ngñ, biÕt häc hµnh lµ ngoan” . Ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ mÇm non lµ mét viÖc
lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong sù nghiÖp ch¨m lo ®µo
t¹o, båi dìng thÕ hÖ trÎ trë thµnh nh÷ng ngêi t¬ng lai cña ®Êt níc. §ã kh«ng ph¶i lµ
c«ng viÖc cña riªng ai mµ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh, mäi ngêi d©n kh«ng kÓ
nghÒ nghiÖp, tuæi t¸c…®Òu ph¶i chung lng gãp søc, gãp phÇn n¨ng cao chÊt lîng ch¨m
sãc gi¸o dôc trÎ ngµy mét tèt h¬n.
KÕ thõa vµ ph¸t huy t×nh yªu trÎ th¬ cña B¸c, mäi ngêi d©n ViÖt Nam ®Òu ®ang nç
lùc kh«ng ngõng ®Ó dµnh cho trÎ em nh÷ng g× tèt ®Ñp nhÊt, c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn.
Vµ träng tr¸ch nÆng nÒ nhÊt ®Æt lªn vai nh÷ng nhµ gi¸o dôc ®ang ngµy ®ªm t×m tßi
s¸ng t¹o, c¶i tiÒn h×nh thøc d¹y häc, ®å dïng ®å ch¬i …cho trÎ. B»ng lßng nhiÖt t×nh,
§ç Thu H»ng - Gi¸o viªn trêng mÇm non Hoa Mai.
1
SKKN : Áp dụng Yoga trong việc tổ chức một số hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN : Áp dụng Yoga trong việc tổ chức một số hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non - Người đăng: Do Luna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
SKKN : Áp dụng Yoga trong việc tổ chức một số hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non 9 10 289