Ktl-icon-tai-lieu

SKKN: Giải pháp rèn luyện học sinh yếu viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân môn toán lớp 5

Được đăng lên bởi le hoang dung
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TRAÛNG BAØNG
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BÌNH THAÏNH



ÑEÀ TAØI :

GIAÛI PHAÙP REØN LUYEÄN HOÏC SINH YEÁU
VIEÁT CAÙC SOÁ ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG
DÖÔÙI DAÏNG SOÁ THAÄP PHAÂN
MOÂN TOAÙN LÔÙP 5.

Thöïc hieän : LEÂ HOAØNG DUÕNG
Naêm hoïc : 2008-2009.

Ñeà taøi : Giaûi phaùp reøn luyeän hoïc sinh yeáu vieát caùc soá ño ñaïi löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân .

BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI
Teân ñeà taøi : GIAÛI PHAÙP REØN LUYEÄN HOÏC SINH YEÁU VIEÁT CAÙC SOÁ ÑO ÑAÏI
LÖÔÏNG DÖÔÙI DAÏNG SOÁ THAÄP PHAÂN – MOÂN TOAÙN – LÔÙP 5B TRÖÔØNG TIEÅU
HOÏC BÌNH THAÏNH .

-Hoï vaø teân ngöôøi thöïc hieän : Leâ Hoaøng Duõng .
-Ñôn vò coâng taùc : Tröôøng tieåu hoïc Bình Thaïnh – Traûng Baøng – Taây
Ninh.
A- MÔÛ ÑAÀU :
1. Lyù do choïn ñeà taøi:
Ñeå höôùng daãn hoïc sinh vieát ñöôïc, vieát ñuùng caùc soá ño ñaïi löôïng döôùi daïng
soá thaäp phaân; hoaøn thieän kieán thöùc phaùt huy tính tích cöïc hoïc taäp, ñaëc bieät
laø ñoái töôïng hoïc sinh yeáu. Giuùp caùc em hoïc taäp hieäu quaû hôn,vaän duïng
trong giaûi baøi toaùn coù lieân quan .
2. Ñoái töôïng nghieân cöùu:
Hoïc sinh lôùp 5B Tröôøng tieåu hoïc Bình Thaïnh –Traûng Baøng – Taây Ninh.
3.Phaïm vi nghieân cöùu :
Giôùi haïn trong phaïm vi saùch giaùo khoa Toaùn 5 daïng baøi “Vieát caùc soá ño
ñaïi löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân” daønh cho hoïc sinh lôùp 5B.
4. Phöông phaùp nghieân cöùu:
-Phöông phaùp ñoïc taøi lieäu.
-Phöông phaùp kieåm tra.
-Döï giôø hoïc hoûi ñoàng nghieäp vaø keát quaû hoïc taäp treân lôùp.
B- NOÄI DUNG:
1-Cô sôû lyù luaän :
-Thöïc hieän tinh thaàn phoå caäp tieåu hoïc ñuùng ñoä tuoåi cuûa Boä.
-Keá hoaïch ngaøy 30/ 08 / 2006 cuûa Phoøng Giaùo Duïc veà vieäc“ Thöïc
hieän cuoäc vaän ñoäng noùi khoâng vôùi tieâu cöïc trong thi cöû vaø beänh thaønh
tích trong giaùo duïc”.

Ñeà taøi : Giaûi phaùp reøn luyeän hoïc sinh yeáu vieát caùc soá ño ñaïi löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân .

Giuùp hoïc sinh bò hoûng kieán thöùc ñöôïc hoaøn thieän hôn, laøm cô sôû cho vieäc
nghieân cöùu nhaèm keùo giaûm tæ leä hoïc sinh yeáu treân lôùp vieát caùc soá ño ñaïi
löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân, vaän duïng vaøo baøi taäp coù lieân quan xuyeân
suoát naêm hoïc.
2. Cô sôû thöïc tieãn:
-Do moät soá hoïc sinh tieáp thu baøi coøn haïn cheá, nhaàm laãn giöõa caùc ñôn
vò neân khoù khaên trong vieäc chuyeån ñoåi caùc ñôn vò.
-Giuùp hoïc sinh yeáu chuyeån ñoåi ñöôïc caùc soá ño ñaïi löôïng.
3. Noäi dung vaán ñeà:
Giaûi phaùp thöïc hieän:
-Cuûng coá caùcñôn vò ño ñaïi löôïng: ñoä daøi, khoái löôïng, dieän tích, theå
...
PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TRAÛNG BAØNG
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BÌNH THAÏNH
ÑEÀ TAØI :
GIAÛI PHAÙP REØN LUYEÄN HOÏC SINH YEÁU
VIEÁT CAÙC SOÁ ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG
DÖÔÙI DAÏNG SOÁ THAÄP PHAÂN
MOÂN TOAÙN LÔÙP 5.
Thöïc hieän : LEÂ HOAØNG DUÕNG
Naêm hoïc : 2008-2009.
Ñeà taøi : Giaûi phaùp reøn luyeän hoïc sinh yeáu vieát caùc soá ño ñaïi löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân .
SKKN: Giải pháp rèn luyện học sinh yếu viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân môn toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN: Giải pháp rèn luyện học sinh yếu viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân môn toán lớp 5 - Người đăng: le hoang dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
SKKN: Giải pháp rèn luyện học sinh yếu viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân môn toán lớp 5 9 10 389