Ktl-icon-tai-lieu

SKKN Thể dục

Được đăng lên bởi lebach79
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn ch¹y cù ly ng¾n cho
häc sinh THCS
PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò
I - Lý do chän ®Ò tµi:
XuÊt ph¸t môc tiªu, nhiÖm vô cña ch¬ng tnh ®æi i ph¬ng ph¸p
d¹yc.Víi ®Æc trnga m«n Gi¸o dôc thÓ ct lµ nh»m hoµn thiÖn n©ng
cao søc kháe, ®µo t¹o, rÌn luyÖn t¸c phong con ngêi míi XHCN, p phÇn x©y
dùng nh©n c¸ch con ngêi, ®¸p øng víi pt triÓn a ®Êtc.
Néi dung ch¹y li ng¾n lµ mét m«n häc ®Æc biÖt (N÷ hoµng tèc ®é).
Nh»m rÌn luyÖn tÊt c tè chÊt cña con ngêi: Søc nhanh, søc m¹nh, søc
bÒn, tèc ®é vµ ph¶n x¹……
§©y nh÷ng yÕu tè b¶n nhÊt ®Ó häc tèt c¸c néi dung kh¸c trong
ch¬ng tr×nh Gi¸o dôc thÓ chÊt.
§iÒn kinh lµ mét m«n thÓ thao phong phó vµ ®a ng, kh«ng nh÷ng cã
t¸c dông t¨ng cêng søc kh cho ngêi tËp cßn c¬ ®Ó ph¸t triÓn c¸c
tè chÊt thÓ lùc nh: Søc nhanh, søc m¹nh, søc bÒn, mÒm o vµ khÐo lÐo… §Ó
ph¸t triÓn ®îc thµnh tÝch t thao nãi chung ®iÒn kinh nãi riªng th× ta
ph¶i cã ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn ®èi víi tõng néi dung cô thÓ.
Ch¹y ly ng¾n mét trong nh÷ng néi dung chÝnh cña mét m«n thÓ
thao trong trêng trung häc, bao m c¸c ly 60m ®Õn 400m. Trong ®ã
ch¹y 100m, 200m, 400m c¸c i dung thi chÝnh thøc trong c¸c §¹i héi
Olympic vµ c¸c cuéc thi ®Êu lín. Thµnh tÝch ®¹t ®îc trong ch¹y cù ly ng¾n
phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu thÓ lùc nh: Søc m¹nh tèc ®é, søc bÒn tèc
®é… §Ó c¸c em häc sinh trong trêng THCS rÌn luyÖn ph¸t huy ®îc c¸c
yÕu thÓ lùc trªn, chóng ta ph¶i ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn nh thÕo cho
hîp lý.
II. Môc ®Ých nghiªn cøu:
Trªn nghiªn cøu nh÷ng yÕu ®Æc trng quyÕt ®Þnh thµnh tÝch
trong ch¹y 100m, 200m, 400m ®Ò tµi nghiªn cøu nh»m x¸c ®Þnh møc ®é tèi
thiÓu cña c¸c cù ly ch¹y.
Gióp häc sinh thÊy ®îc khèi lîng vËn ®éng cã phï hîp hay kh«ng phï
hîp ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc hîp lý nh»m ®¹t thµnh tÝch cao nhÊt.
III. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
- §éi tuyÓn §iÒn kinh trêng THCS Mª Linh.
- ChØ ®i s©u nghiªn cøu ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn ch¹y ly ng¾n cho
®éi tuyÓn ®iÒn kinh cña trêng THCS Mª Linh.
iv. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
GV: Lª Thanh B×nh Tr -
êng THCS Mª Linh
1
SKKN Thể dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN Thể dục - Người đăng: lebach79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
SKKN Thể dục 9 10 694