Ktl-icon-tai-lieu

SKKN vận dụng trò chơi vào môn Tiếng Việt ở Tiểu hoc

Được đăng lên bởi Dinh Tran
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vui chôi laø moät hoaït ñoäng khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa con ngöôøi ôû moïi
löùa tuoåi, ñaëc bieät laø ôû löùa tuoåi tieåu hoïc. Bôûi leõ, noù phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm taâm
sinh lí cuûa löùa tuoåi naøy. Vui chôi khoâng nhöõng giuùp cho caùc em ñöôïc reøn
luyeän theå löïc, reøn luyeän caùc giaùc quan maø noù coøn taïo cô hoäi cho caùc em ñöôïc
giao löu vôùi nhau, ñöôïc hôïp taùc vôùi baïn beø, ñoàng ñoäi trong nhoùm, trong toå…
Thoâng qua ñoù, caùc em seõ daàn ñöôïc hoaøn thieän nhöõng kó naêng giao tieáp. Ñoù laø
kó naêng ñöôïc ñaët ra haøng ñaàu trong muïc tieâu cuûa moân Tieáng Vieät baäc Tieåu
hoïc noùi chung vaø cuûa moân Tieáng Vieät ôû lôùp 5 noùi rieâng. Ñieàu ñoù chöùng toû:
Hoaït ñoäng vui chôi laø hoaït ñoäng hoã trôï cho vieäc hoïc.
Thöïc teá cho thaáy neáu keát hôïp söû duïng hình thöùc troø chôi trong hoïc taäp
moân Tieáng Vieät seõ mang laïi hieäu quaû cao. Bôûi vì:
Noù laø moät hình thöùc hoaït ñoäng hoïc taäp, taïo baàu khoâng khí deã chòu,
thoaûi maùi laøm cho hoïc sinh tieáp thu kieán thöùc töï giaùc, tích cöïc trong
taâm traïng hoà hôûi, vui töôi.
Giuùp hoïc sinh reøn luyeän, cuûng coá, tieáp thu kieán thöùc; ñoàng thôøi, phaùt
trieån voán kinh nghieäm maø caùc em ñaõ ñöôïc tích luõy trong cuoäc soáng
thoâng qua hoaït ñoäng chôi.
Phaùt trieån tö duy nhanh nhaïy, oùc saùng taïo, xöû lí nhanh caùc tình huoáng
khi tham gia troø chôi.
Phaùt huy naêng löïc caù nhaân, reøn tính hoøa nhaäp coäng ñoàng, naâng cao
naêng löïc hôïp taùc ñoàng thôøi giaùo duïc yù thöùc toå chöùc kæ luaät, coù tính
ñoàng ñoäi khi tham gia troø chôi hoïc taäp.
Toùm laïi, troø chôi khoâng chæ laø phöông tieän maø coøn laø phöông phaùp giaùo
duïc. Vaäy laøm theá naøo ñeå toå chöùc ñöôïc caùc troø chôi hoïc taäp thaät söï hieäu quaû
trong nhöõng giôø Tieáng Vieät. Ñoù laø ñieàu toâi luoân suy nghó, tìm toøi neân toâi ñaõ
maïnh daïn choïn ñeà taøi “Laøm theá naøo ñeå vaän duïng vaø thieát keá troø chôi hoïc taäp
Tieáng Vieät lôùp 5 ñaït hieäu quaû?”.

1

B. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG
I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN:
Baøi taäp Tieáng Vieät trong saùch giaùo khoa lôùp 5 bao giôø cuõng nhaèm hình
thaønh cho hoïc sinh moät ñôn vò kieán thöùc hay reøn luyeän cho hoïc sinh moät kó
naêng söû duïng kieán thöùc tieáng Vieät ñaõ hoïc vaøo moät tình huoáng cuï theå. Moãi
baøi taäp thöôøng chæ ñeà caäp ñeán moät khía caïnh cuûa noäi dung baøi hoïc töø möùc ñoä
thaáp ñeán möùc ñoä cao nhaèm reøn luyeän caùc thao taùc tö duy cho hoïc sinh. Vì
vaäy, troø chôi hoïc taäp phaûi the...
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vui chôi laø moät hoaït ñoäng khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa con ngöôøi ôû moïi
löùa tuoåi, ñaëc bieät laø ôû löùa tuoåi tieåu hoïc. Bôûi leõ, noù phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm taâm
sinh cuûa löùa tuoåi naøy. Vui chôi khoâng nhöõng giuùp cho caùc em ñöôïc reøn
luyeän theå löïc, reøn luyeän caùc giaùc quan maø noù coøn taïo cô hoäi cho caùc em ñöôïc
giao löu vôùi nhau, ñöôïc hôïp taùc vôùi baïn beø, ñoàng ñoäi trong nhoùm, trong toå…
Thoâng qua ñoù, caùc em seõ daàn ñöôïc hoaøn thieän nhöõng kó naêng giao tieáp. Ñoù laø
naêng ñöôïc ñaët ra haøng ñaàu trong muïc tieâu cuûa moân Tieáng Vieät baäc Tieåu
hoïc noùi chung vaø cuûa moân Tieáng Vieät ôû lôùp 5 noùi rieâng. Ñieàu ñoù chöùng toû:
Hoaït ñoäng vui chôi laø hoaït ñoäng hoã trôï cho vieäc hoïc.
Thöïc teá cho thaáy neáu keát hôïp söû duïng hình thöùc troø chôi trong hoïc taäp
moân Tieáng Vieät seõ mang laïi hieäu quaû cao. Bôûi vì:
Noù laø moät hình thöùc hoaït ñoäng hoïc taäp, taïo baàu khoâng k deã chòu,
thoaûi maùi laøm cho hoïc sinh tieáp thu kieán thöùc töï giaùc, tích cöïc trong
taâm traïng hoà hôûi, vui töôi.
Giuùp hoïc sinh reøn luyeän, cuûng coá, tieáp thu kieán thöùc; ñoàng thôøi, phaùt
trieån voán kinh nghieäm maø caùc em ñaõ ñöôïc tích luõy trong cuoäc soáng
thoâng qua hoaït ñoäng chôi.
Phaùt trieån tö duy nhanh nhaïy, oùc saùng taïo, xöû lí nhanh caùc tình huoáng
khi tham gia troø chôi.
Phaùt huy naêng löïc c nhaân, reøn tính hoøa nhaäp coäng ñoàng, naâng cao
naêng löïc hôïp taùc ñoàng thôøi giaùo duïc thöùc toå chöùc luaät, coù tính
ñoàng ñoäi khi tham gia troø chôi hoïc taäp.
Toùm laïi, troø chôi khoâng chæ laø phöông tieän maø coøn laø phöông phaùp giaùo
duïc. Vaäy laøm theá naøo ñeå toå chöùc ñöôïc caùc troø chôi hoïc taäp thaät söï hieäu quaû
trong nhöõng giôø Tieáng Vieät. Ñoù l ñieàu toâi luoân suy nghó, tìm toøi neân toâi ñaõ
maïnh daïn choïn ñeà taøi “Laøm theá naøo ñeå vaän duïng vaø thieát keá troø chôi hoïc taäp
Tieáng Vieät lôùp 5 ñaït hieäu quaû?”.
1
SKKN vận dụng trò chơi vào môn Tiếng Việt ở Tiểu hoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN vận dụng trò chơi vào môn Tiếng Việt ở Tiểu hoc - Người đăng: Dinh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
SKKN vận dụng trò chơi vào môn Tiếng Việt ở Tiểu hoc 9 10 25