Ktl-icon-tai-lieu

Smith chart

Được đăng lên bởi 20130879
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lecture 08
The Smith Chart and Basic
Impedance-Matching Concepts
Sections: 6.8 and 6.9
Homework: From Section 6.13 Exercises: 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20

The Smith Chart: Γ plot in the Complex Plane
• Smith’s chart is a graphical representation in the complex Γ plane of
the input impedance, the load impedance, and the reflection
coefficient Γ of a loss-free TL
• it contains two families
of curves (circles) in
the complex Γ plane
• each circle corresponds
to a fixed normalized
resistance or reactance

Nikolova 2012

2

The Smith Chart: Normalized Impedance and Γ
relation #1: normalized load impedance zL and reflection Γ
Z L  Z 0 zL  1
ZL


 rL  jxL and
where z L 
Z L  Z0 zL  1
Z0

 =| | e j = r  ji

1 
 zL 
1 



rL 

1   2r

 i2
(1   r ) 2  i2

2 i
xL 
(1   r ) 2  i2

Nikolova 2012

2

2


 1 
rL 
2
 r 
  i  

1
1
r
r


L 
L 

 
2
2




1
1
2
( r  1)   i     
xL   xL 


Lecture 08: The Smith Chart

3

The Smith Chart: Resistance and Reactance Circles
2


 1 
rL 
2
 r 
  i  

1
1

r

r
L 
L 


resistance circles

2

2


1   1 
( r  1)   i     
xL   xL 

reactance circles

2

2

let the abscissa be Γr and the ordinate be Γi (the Γ complex plane)
• resistance and reactance equations are circles in the Γ
complex plane
• resistance circles have centers lying on the Γr axis (Γi = 0 or
ordinate = 0)
• reactance circles have centers with abscissa coordinate = 1
• a complex normalized impedance zL = rL + jxL is a point on
the Smith chart where the circle rL intersects the circle xL
Nikolova 2012

Lecture 08: The Smith Chart

4

The Smith Chart: Resistance Circles

i

1

rL  0
|  | 1
rL  0.25

rL  1
open

short

1

Nikolova 2012

  0 0.2 0.5

Lecture 08: The Smith Chart

1

r

5

The Smith Chart: Reactance Circles

inductive
loads

capacitive
loads

Nikolova 2012

Lecture 08: The Smith Chart

6

The Smith Chart: Nomographs
at the bottom of Smith’s chart, a nomograph is added to determine
• SWR and SWR in dB, 20log10 SWR
• return loss in dB, 20log10 |  |
• power reflection |Γ|2 (P)
• reflection coefficient |Γ| (E or I), etc.

perfect match
Nikolova 2012

Lecture 08: The Smith Chart

7

The Smith Chart: SWR Circles
 a circle of radius Γm centered
at Γ = 0 is the geometrical
place for load impedances
producing reflection of the
same magnitude, | Γ| = Γm
 such a circle also corresponds
to constant SWR

1 |  |
SWR 
1 |  |

z ...
Lecture 08
The Smith Chart and Basic
Impedance-Matching Concepts
Sections: 6.8 and 6.9
Homework: From Section 6.13 Exercises: 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20
Smith chart - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Smith chart - Người đăng: 20130879
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Smith chart 9 10 125