Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ cây về thực hiện chương trình do Khoa Tài chính - Kế toán quản lý (hệ Cao đẳng)

Được đăng lên bởi Thienthan Anhmat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SƠ ĐỒ CÂY VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DO KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN QUẢN LÝ
Ngành đào tạo: Kế toán, Bậc đào tạo: Cao đẳng, Loại hình đào tạo: Chính quy
: Học phần học trước, học phần học sau
KỲ
HỌC KỲ 1

KỲ
HỌC KỲ 2

KỲ
HỌC KỲ 3

865006 - Pháp luật đại cương
(2)

Mỗi ô chữ nhật là 1 học phần gồm: Mã HP – tên HP (số tín chỉ HP)

KỲ
HỌC KỲ 4

KỲ
HỌC KỲ 5

KỲ
HỌC KỲ 6

867003 - Luật kinh tế (3)

864001 - Xác suất thống kê A
(3)

GHI CHÚ

832060 - Phân tích
BCTCDN (3)

867001 - Nguyên lý thống
kê kinh tế (3)
832103 - Tin học đại cương
(3)
832050 -Kế toán tài chính 1
(4)

867002 - Nguyên lý kế
toán (3)

832109 - Hệ thống thông tin
kế toán 1 (2)

832051 - Kế toán tài chính 2
(4)

832098 - Thực tập tốt
nghiệp (5)

832008 - Hệ thống thông
tin kế toán 2 (3)
832062 - Tổ chức công
tác kế toán (3)
832110 - Chuản mực kế
toán (3)

832099 - Khóa luận tốt
nghiệp (5)

(4)

832058 - Tài chính DN 1
(3)

832055 - Kiểm toán căn
bản (3)

HP tự chọn (3):
Hoặc chọn học các HP tự
832059 - Tài chính DN 2

832061 - Nghiệp vụ NHTM

832112 Kế toán NHTM

832113 - Tài chính công

832111 - Kế toán HCSN

832114 - Tiền lương, TC
832104 - Toán cao cấp
(C1,C2) (4)

832005 - Quy hoạch tuyến
tính (2)

HP tự chọn (3):
832033 - Thị trường TC

832024 - Quản trị học
căn bản (2)

832026 - Thuế (3)
832065 - Thanh toán QT

HP tự chọn (2):

chọn, đủ 5 tín chỉ, gồm:

SV phải tự sắp
xếp các học phần
đó vào các học kỳ
trên
sao cho
không quá 23 tín
chỉ/học kỳ.

HP tự chọn (3):

832107 - Tài chính – tiền tệ
(3)
832023 - Marketing căn bản
(3)

832105 - Kinh tế vi mô
(3)

Hoặc

832108 - Kế toán chi phí

Ngoài các HP
trên, SV còn phải
học Giáo dục thể
chất (1,2,3), Giáo
dục quốc phòng –
an ninh (1,2,3), Lý
luận chính trị
(NLCB của CN
Mac-Lênin,
Tư
tưởng
HCM,
Đường lối CM
ĐCSVN),
Tiếng
Anh (1,2,3).

HP tự chọn (2):

832101 - PPNC khoa học

832067 - Nguyên lý BH

832102 - KT soạn thảo VB

832115 - Tuyển dụng và ĐT

832025 - Tiếng Anh
chuyên ngành KT (3)

- 832057 - Kế toán Mỹ (3)
- 732101 - Thiết lập và
thẩm định dự án đầu tư
(3)
- 732102 - Kế toán doanh
nghiệp vừa và nhỏ (2)
- 732103 - Thị trường
chứng khoán (2)

Điều kiện học
trước của Tiếng
Anh
chuyên
ngành là Tiếng
Anh 1.
Điều kiện để thực
tập tốt nghiệp:
phải học xong 3
môn: Kế toán chi
phí, Tổ chức công
tác kế toán, Hệ
thống thông tin
kế toán 2.

...
Ho
c
: Hc phn hc trước, hc phn hc sau
SƠ ĐỒ CÂY V THC HIN CHƯƠNG TRÌNH DO KHOA TÀI CHÍNH – K TOÁN QUN LÝ
Ngành đào to: Kế toán, Bc đào to: Cao đẳng, Loi hình đào to: Chính quy
H
HH
H
ỌC K
C KC K
C K
6
6 6
6
GHI CHÚ
GHI CHÚGHI CHÚ
GHI CHÚ
832098 - Thc tp tt
nghi
p (5)
832099 - Khóa lun tt
nghi
p (5)
Hoc chn hc các HP t
chn, đ 5 tín ch, gm:
- 832057 - Kế toán M (3)
- 732101 - Thiết lp và
thm định d án đu tư
(3)
- 732102 - Kế toán doanh
nghip va và nh (2)
- 732103 - Th trưng
chng khoán (2)
Ngoài các HP
trên, SV còn phi
hc Giáo dc th
cht (1,2,3), Giáo
dc quc phòng
an ninh (1,2,3),
lun chính tr
(NLCB ca CN
Mac-Lênin, Tư
tưởng HCM,
Đường li CM
ĐCSVN), Tiếng
Anh (1,2,3).
SV phi t sp
xếp c hc phn
đó vào các hc k
trên sao cho
không quá 23 tín
ch/hc k.
Điu kin hc
trước ca Tiếng
Anh chuyên
ngành Tiếng
Anh 1.
Điu kin để thc
tp tt nghip:
phi hc xong 3
môn: Kế toán chi
phí, T chc công
tác kế toán, H
thng thông tin
kế toán 2.
H
HH
H
ỌC K
C KC K
C K
4
4 4
4
H
HH
H
ỌC K
C KC K
C K
3
3 3
3
H
HH
H
ỌC K
C KC K
C K
1
1 1
1
H
HH
H
ỌC K
C KC K
C K
2
2 2
2
H
HH
H
ỌC K
C KC K
C K
5
5 5
5
832025 - Tiếng Anh
chuyên ngành KT
(3)
Mỗi ô chữ nhật là 1 học phần gồm: Mã HP – tên HP (số tín chỉ HP)
867003 - Lut kinh tế (3)
867001 - Nguyên lý thng
ế
(3)
865006 - Pháp lut đi cương
(2)
864001 - Xác sut thng kê A
(3)
HP t chn (2):
832067 - Nguyên lý BH
832115 - Tuyn dng ĐT
HP t chn (2):
832101
-
PPNC khoa hc
832102 - KT son tho VB
832024 -
Qun tr hc
căn b
n (2
)
832026 - Thuế (3)
832055 - Kim toán căn
b
n (3)
832008 - H thng thông
tin k
ế
toán
2 (3
)
832062 - T chc công
tác k
ế
toán (3)
832060 - Pn tích
BCTC
DN
(3)
832110 - Chun mc kế
toán
(3)
832107
-
Tài chính – tin t
(3)
832105
-
Kinh tế vi mô
(3)
832023
-
Marketing căn bn
(3)
832005
-
Quy hoch tuyến
tính (2)
832104
-
Toán cao cp
(C1,C2)
(4)
HP t chn (3):
832061 - Nghip v NHTM
832113 - Tài chính công
832114 - Tin lương, TC
HP t chn (3):
832033 - Th trưng TC
832065 - Thanh toán QT
832109 - H thng thông tin
k
ế
toán 1 (2)
832051 - Kế toán tài chính 2
(4)
832108 - Kế toán chi phí
(4)
832050
-
Kế toán tài chính 1
(4
)
832058 - Tài chính DN 1
(3)
867002
-
Nguyên lý kế
toán
(3)
832103
-
Tin hc đi cương
(3)
HP t chn (3):
832059 - Tài chính DN 2
832112 Kế toán NHTM
832111 - Kế toán HCSN
Sơ đồ cây về thực hiện chương trình do Khoa Tài chính - Kế toán quản lý (hệ Cao đẳng) - Trang 2
Sơ đồ cây về thực hiện chương trình do Khoa Tài chính - Kế toán quản lý (hệ Cao đẳng) - Người đăng: Thienthan Anhmat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ cây về thực hiện chương trình do Khoa Tài chính - Kế toán quản lý (hệ Cao đẳng) 9 10 127