Ktl-icon-tai-lieu

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

Được đăng lên bởi Nguyễn Như Biên
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 6035 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ
Bài giảng điện tử

Nguyễn Hồng Lộc
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng

TP. HCM — 2013.
Nguyễn Hồng Lộc (BK TPHCM)

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

TP. HCM — 2013.

1 / 30

Số gần đúng và sai số

Những khái niệm cơ bản

Những khái niệm cơ bản

Định nghĩa
Độ sai lệch giữa giá trị gần đúng và giá trị chính
xác được gọi là sai số.
Định nghĩa
Số a được gọi là số gần đúng của số chính xác A,
kí hiệu là a ≈ A (đọc là a xấp xỉ A) nếu a khác A
không đáng kể và được dùng thay cho A trong
tính toán.
Nguyễn Hồng Lộc (BK TPHCM)

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

TP. HCM — 2013.

2 / 30

Số gần đúng và sai số

Những khái niệm cơ bản

Định nghĩa
Đại lượng ∆ = |a − A| được gọi là sai số thật sự
của số gần đúng a.

Nguyễn Hồng Lộc (BK TPHCM)

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

TP. HCM — 2013.

3 / 30

Số gần đúng và sai số

Những khái niệm cơ bản

Định nghĩa
Đại lượng ∆ = |a − A| được gọi là sai số thật sự
của số gần đúng a. Trong thực tế, do không biết
số chính xác A, ta ước lượng một đại lượng dương
∆a càng bé càng tốt thỏa điều kiện |A − a| ∆a
được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.
Chú ý. Trong thực tế ta sẽ ký hiệu A = a ± ∆a .

Nguyễn Hồng Lộc (BK TPHCM)

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

TP. HCM — 2013.

3 / 30

Số gần đúng và sai số

Những khái niệm cơ bản

Định nghĩa
Sai số tương đối của số gần đúng a so với số chính
xác A là đại lượng δa được tính theo công thức
|A − a|
δa =
.
|A|
Chú ý. Trong nhiều trường hợp, nếu không biết A
∆a
ta có thể thay thế δa =
100%
|a|
Nguyễn Hồng Lộc (BK TPHCM)

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

TP. HCM — 2013.

4 / 30

Số gần đúng và sai số

Những khái niệm cơ bản

Ví dụ 1. Giả sử A = π; a = 3.14. Do
3.13 = 3.14 − 0.01 < π < 3.14 + 0.01 = 3.15,
nên ta có thể chọn ∆a = 0.01. Mặt khác,
3.138 = 3.14−0.002 < π < 3.14+0.002 = 3.142,
do đó ta cũng có thể chọn ∆a = 0.002. Như vậy,
với cùng một giá trị gần đúng, có thể có nhiều sai
số tuyệt đối khác nhau. Trong trường hợp này ta
chọn giá trị nhỏ nhất của chúng.

Nguyễn Hồng Lộc (BK TPHCM)

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

TP. HCM — 2013.

5 / 30

Số gần đúng và sai số

Những khái niệm cơ bản

Ví dụ 2. Vận tốc của một vật thể đo được là
v = 2.8m/s với sai số tương đối δv = 0.5%. Khi
đó sai số tuyệt đối là
0.5
.2.8m/s = 0.014m/s.
∆v = v δv =
100
Ví dụ 3. Đo độ dài hai đoạn thẳng ta được
a = 10cm và b = 1cm với ∆a = ∆b = 0.01cm.
0.01
0.01
= 0.1%, δb =
= 1% hay
Khi đó δa =
10
1
δb = 10δa . Từ đó suy ra phép đo a chính xác hơn
phép đo b mặc dù ∆a = ∆b . Như vậy, độ chính
xác của một...
SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ
Bài giảng điện tử
Nguyễn Hồng Lộc
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, b môn Toán ứng dụng
TP. HCM 2013.
Nguyễn Hồng Lộc (BK TPHCM) SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ TP. HCM 2013. 1 / 30
SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ - Người đăng: Nguyễn Như Biên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ 9 10 6