Ktl-icon-tai-lieu

Sổ ghi chép công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Được đăng lên bởi Linh Do Dang
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3638 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIÊN HOÀ

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

SỔ GHI CHÉP
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2014 - 2015

Họ và tên giáo viên: ……………
Tổ chuyên môn: ………………….

Chức vụ: …………………………

Thống Nhất, năm 2014

PHẦN I
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của Giáo viên THCS Năm học 2014-2015
Phần 1 : Thông tin cá nhân
Họ và tên: LÊ QUANG CƯỜNG
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Môn đào tạo : Toán
Nhiệm vụ được giao: Dạy môn Toán
Phần 2: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
A. Mục tiêu bồi dưỡng:
1. Bản thân học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh
tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát
triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu
quả bồi dưỡng thường xuyên.
Nâng cao kiến thức cơ bản cho bản thân, khắc phục những tồn tại, hạn chế về kiến
thức, nghiệp vụ
Nâng cao năng lực sư phạm nhằm đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy theo yêu
cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
B. Đặc điểm tình hình :
1. Thuận lợi :
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên
trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất
chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Bản thân tích cực nghiên cứu về tin học và công nghệ thông tin nên thuận lợi trong
công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên .
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác tổ, giảng dạy, dành nhiều thời gian và điều
kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần ham hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và
các hoạt động khác.
- Bản thân có tinh thần học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp , dự giờ , tham gia đủ các
buổi tập huấn, vận dụng sáng tạo các chuyên đề vào giảng dạy có hiệu quả .
2. Khó khăn :
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu các phòng chức năng bộ môn không có,
máy chiếu còn ít chưa thể đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo
viên.

C. Nội dung kế hoạch BDTX :
I. Nội dung trọng tâm :
1. Nội dung 1: Học tập chính trị
- Học tập về hướng dẫn Nhiệm vụ năm học 2014-2015
- Nôị dung học chính trị hè ( 04 chuyên đề )
+ Chuyên đề 1: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013của BCH TW Đảng
( khóa XI) về “ Đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục và đào tạo , đáp ứng yêu cầu
CNH, HĐH...

TRƯNG THCS THNG NHT
SỔ GHI CHÉP
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2014 - 2015

 !"#$%&'
"(!)
Thống Nhất, năm 2014
Sổ ghi chép công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ ghi chép công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên - Người đăng: Linh Do Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Sổ ghi chép công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 9 10 973