Ktl-icon-tai-lieu

sô phức

Được đăng lên bởi s2pupi1996
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498

Email: Loinguyen1310@gmail.com

(DÙNG CHO ÔN THI TN – CĐ – ĐH 2011)

Gửi tặng: 

Bỉm sơn. 05.04.20111

Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498

Email: Loinguyen1310@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ: SỐ PHỨC
I. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC .
1. Một số phức là một biểu thức có dạng a  bi , trong đó a, b là các số thực và số i thoả mãn i 2  1 .
Ký hiệu số phức đó là z và viết z  a  bi (dạng đại số)
i được gọi là đơn vị ảo
a được gọi là phần thực. Ký hiệu Re  z   a
b được gọi là phần ảo của số phức z  a  bi , ký hiệu Im  z   b
Tập hợp các số phức ký hiệu là C.
Chú ý:
- Mỗi số thực a dương đều được xem như là số phức với phần ảo b = 0.
- Số phức z  a  bi có a = 0 được gọi là số thuần ảo hay là số ảo.
- Số 0 vừa là số thực vừa là số ảo.
2. Hai số phức bằng nhau.
Cho z  a  bi và z’  a’  b’i .
a  a '
z  z’  
b  b '
3. Biểu diễn hình học của số phức.
Mỗi số phức được biểu diễn bởi một điểm M(a;b) trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
Ngược lại, mỗi điểm M(a;b) biểu diễn một số phức là z  a  bi .
4. Phép cộng và phép trừ các số phức.
Cho hai số phức z  a  bi và z’  a’  b’i . Ta định nghĩa:
 z  z '  (a  a ')  (b  b ')i

 z  z '  (a  a ')  (b  b ')i
5. Phép nhân số phức.
Cho hai số phức z  a  bi và z’  a’  b’i . Ta định nghĩa:
zz '  aa ' bb ' (ab ' a ' b)i
6. Số phức liên hợp.
Cho số phức z  a  bi . Số phức z  a – bi gọi là số phức liên hợp với số phức trên.
Vậy z  a  bi  a  bi
Chú ý:
1) z  z  z và z gọi là hai số phức liên hợp với nhau.
2) z. z = a2 + b2
- Tính chất của số phức liên hợp:
(1): z  z
(2): z  z '  z  z '
(3): z.z '  z.z '
(4): z. z = a 2  b 2 ( z  a  bi )
7. Môđun của số phức.2

Giáo viên: Nguyễn Thành Long
Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
Cho số phức z  a  bi . Ta ký hiệu z là môđun của số phư z, đó là số thực không âm được xác định
như sau:

- Nếu M(a;b) biểu diễn số phức z  a  bi , thì z  OM  a 2  b 2
- Nếu z  a  bi , thì z  z.z  a 2  b 2
8. Phép chia số phức khác 0.
Cho số phức z  a  bi  0 (tức là a 2  b 2  0 )
Ta định nghĩa số nghịch đảo z 1 của số phức z ≠ 0 là số
1
1
z 1  2
z 2 z
2
a b
z
z'
của phép chia số phức z’ cho số phức z ≠ 0 được xác định như sau:
z
z'
z '.z
 z . z 1  2
z
z
Với các phép tính cộng, trừ, nhân chia số phức nói trên nó cũng có đầy đủ tính chất giao hoán, phân
phối, kết hợp như các phép cộng, trừ, nhân, chia số thực thông thường.

Thươ...
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
1
(DÙNG CHO ÔN THI TN ĐH 2011)
Gửi tặng: www.Vnmath.com
Bỉm sơn. 05.04.2011
www.VNMATH.com
sô phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sô phức - Người đăng: s2pupi1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
sô phức 9 10 862