Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay cao học Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 253 trang   |   Lượt xem: 3919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Sổ tay học vụ cao học được phát hành vào đầu mỗi năm học, nhằm cung cấp
những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường Đại Học Bách
Khoa (ĐHBK) - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh để học viên cao học hoạch
định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất.
Sổ tay năm học 2009 – 2010 bao gồm các nội dung chính:
A. Quy định quản lý học vụ cao học
B.

Quy trình quản lý học vụ cao học

C.

Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng

D. Danh mục chương trình đào tạo SĐH
E.

Nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ

F.

Quy định quản lý học vụ nghiên cứu sinh

G. Thư viện – CSDL trực tuyến – Tạp chí khoa học
H. Phòng thí nghiệm
I.

Kế hoạch học tập năm học 2009 – 2010

J.

Hướng dẫn sử dụng Website Phòng Đào tạo SĐH

Để công tác học vụ SĐH được vận hành một cách hiệu quả, học viên cần tìm
hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ qui chế, qui định được hướng dẫn trong
Sổ tay học vụ này hoặc trên mạng theo địa chỉ của Phòng Đào tạo Sau đại học,
Trường ĐHBK: 
Ý kiến đóng góp và thắc mắc về đào tạo SĐH xin gửi bằng Email theo địa chỉ :
sdh@hcmut.edu.vn hoặc liên hệ với chuyên viên học vụ Cao học (Cô Nguyễn Thị
Ngọc Dung), điện thoại: 083-8647256 (ext: 5263) hoặc chuyên viên học vụ Nghiên
cứu sinh (Cô Nguyễn Liêm Ngoan), điện thoại: 083-8647256 (ext: 5143)./.

3

Một số địa chỉ liên hệ:
Phòng Ban
1. Phòng Đào tạo SĐH

Nhà B 32. Phòng Đào tạo

Nhà A 13. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Nhà A 4

4. Ban Quản lý Mạng

Nhà A 45. Ban Thư viện - Xuất bản

Nhà A 26. Trung tâm Ngoại ngữ

Nhà C 61. Khoa Khoa học & Kỹ thuật máy tính Nhà A 32. Khoa Kỹ thuật hóa học

Nhà B 23. Khoa Cơ khí

Nhà B 114. Khoa Điện - Điện tử

Nhà B 15. Khoa Kỹ thuật xây dựng

Nhà B 66. Khoa Khoa học ứng dụng

Nhà B 47. Khoa Quản lý công nghiệp

Nhà B108. Khoa Môi trường

Nhà B 99. Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

Nhà B 810. Khoa Kỹ thuật giao thông

Nhà C 511. Khoa Công nghệ vật liệu

Nhà C 4Khoa quản lý ngành

Một số địa chỉ hỗ trợ

4

1. Trung tâm ...
LI NÓI ĐẦU
S tay hc v cao hc được phát hành vào đầu mi năm hc, nhm cung cp
nhng thông tin cn thiết v đào to sau đại hc (SĐH) ca Trường Đại Hc Bách
Khoa (ĐHBK) - Đại Hc Quc Gia TP. H Chí Minh để hc viên cao hc hoch
định, t chc công vic hc tp ca mình mt cách hp lý nht.
S tay năm hc 2009 – 2010 bao gm các ni dung chính:
A. Quy định qun lý hc v cao hc
B. Quy trình qun lý hc v cao hc
C. Các biu mu hc v thường s dng
D. Danh mc chương trình đào to SĐH
E. Ni dung chương trình đào to thc sĩ
F. Quy định qun lý hc v nghiên cu sinh
G. Thư vin – CSDL trc tuyến – Tp chí khoa hc
H. Phòng thí nghim
I. Kế hoch hc tp năm hc 2009 – 2010
J. Hướng dn s dng Website Phòng Đào to SĐH
Để công tác hc v SĐH được vn hành mt cách hiu qu, hc viên cn tìm
hiu chi tiết v ni dung và thc hin đầy đủ qui chế, qui định được hướng dn trong
S tay hc v này hoc trên mng theo địa ch ca Phòng Đào to Sau đại hc,
Trường ĐHBK:
http://www.pgs.hcmut.edu.vn
Ý kiến đóng góp và thc mc v đào to SĐH xin gi bng Email theo địa ch :
sdh@hcmut.edu.vn hoc liên h vi chuyên viên hc v Cao hc (Cô Nguyn Th
Ngc Dung), đin thoi: 083-8647256 (ext: 5263) hoc chuyên viên hc v Nghiên
cu sinh (Cô Nguyn Liêm Ngoan), đin thoi: 083-8647256 (ext: 5143)./.
3
Sổ tay cao học Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay cao học Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
253 Vietnamese
Sổ tay cao học Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh 9 10 182