Ktl-icon-tai-lieu

Sổ Tay Chất Lượng Trường DHSPKT TP HCM

Được đăng lên bởi Hoàng Tuấn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Soá hieäu: ST-PQLCL/00 Ngaøy hieäu löïc: 15/09/2008 Trang: 1/27
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Độc lp - T do - Hnh phuùc
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG
LÔØI MÔÛ ÑAÀU:
Muïc ñích vaø nghóa cuûa vieäc aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo
tieâu chuaån ISO 9001:2000 trong nhaø tröôøng:
Ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh vaø duy trì, naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo
trong quaù trình tieáp caän vaø hoäi nhaäp vôùi giaùo duïc ñaïi hoïc cuûa khu vöïc vaø quoác
teá; caùc tröôøng ñaïi hoïc cuûa nöôùc ta khoâng theå aùp duïng caùc bieän phaùp rieâng leû
maø phaûi xaây döïng moät heä thoáng quaûn lyù thoáng nhaát vaø coù hieäu quaû. Heä thoáng
quaûn lyù cuûa nhaø tröôøng coù thbao goàm caùc heä thoáng khaùc nhau nheä thoáng
chaát ôïng, heä thoáng quaûn lyù taøi chính, Heä thoáng chaát löôïng laø moät phaàn
trong heä thoáng quaûn lyù, taäp trung vaøo vieäc ñaït ñöôïc keát quaû ñaøo taïo thoaû maõn
caùc muïc tieâu chaát löôïng cuûa nhaø tröôøng vaø caùc yeâu caàu, mong ñôïi cuûa ngöôøi
hoïc vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng.
ISO 9001:2000 laø tieâu chuaån quoác teá môùi nhaát veà hthoáng quaûn lyù chaát löôïng
ñaõ ñöôïc Toå chöùc Tieâu chuaån hoùa quoác teá (International Organization for
Standardization) ban haønh vaøo thaùng 12/2000 sau khi söûa ñoåi caùc tieâu chuaån
phieân baûn 1994. Nñaõ ñöôïc coâng nhaän vaø aùp duïng phoå bieán treân toaøn theá
giôùi; laø phöông tieän htrôï cho hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc. ISO 9001:2000 chuù
troïng vaøo caùc keát quaû thöïc hieän coâng vieäc vaø ñoøi hoûi quaù trình caûi tieán lieân
tuïc, phoøng ngöøa caùc sai soùt ñeå ñaït ñöôïc söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng. Chính
vaäy, vieäc aùp duïng ISO 9001:2000 laø ñieàu kieän caàn, laø bieän phaùp höõu hieäu ñeå
nhaø tröôøng caûi tieán chaát löôïng ñaøo taïo, xaây döïng uy tín, caïnh tranh ñöôïc trong
khu vöïc vaø quoác teá.
Giôùi thieäu Soå tay chaát löôïng:
Soå tay chaát löôïng naøy laø taøi lieäu giôùi thieäu caùc thoâng tin veà tröôøng, caáu toå
chöùc quaûn lyù, coâng boá chính saùch chaát löôïng vaø moâ taû phaïm vi cuûa heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng trong nhaø tröôøng, söï töông taùc giöõa caùc quaù trình trong heä
thoáng quaûn lyù chaát ôïng. Noù bao goàm caùc vieän daãn cuûa caùc quy trình daïng
vaên baûn ñöôïc thieát laäp theo quy ñònh cuûa tieâu chuaån ISO 9001 vaø caùc tieâu
chuaån khaùc maø heä thoáng chaát löôïng caên cöù vaøo.
Sổ Tay Chất Lượng Trường DHSPKT TP HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ Tay Chất Lượng Trường DHSPKT TP HCM - Người đăng: Hoàng Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Sổ Tay Chất Lượng Trường DHSPKT TP HCM 9 10 439