Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay học vụ Nghiên cứu sinh Học viện Kỹ thuật quân sự 2012

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 3134 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
__________________________

SỔ TAY
HỌC VỤ NGHIÊN CỨU SINH

Hà Nội - 2012

Lời nói đầu
Sổ tay học vụ nghiên cứu sinh được ban hành nhằm mục đích cung cấp
những thông tin cần thiết về công tác đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Kỹ
thuật Quân sự để các nghiên cứu sinh hoạch định, tổ chức công việc học tập,
nghiên cứu của mình một cách hợp lý, đúng quy chế.
Sổ tay bao gồm các nội dung chính:
 Quy định tạm thời đào tạo trình độ tiến sĩ;
 Hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định;
 Danh mục các tạp chí định hướng đăng bài báo khoa học;
 Thư viện – cơ sở dữ liệu trực tuyến – Tạp chí khoa học Học viện;
 Danh sách phòng thí nghiệm, phòng trang bị.
Để quá trình công tác học tập nghiên cứu được vận hành một cách hiệu
quả, nghiên cứu sinh cần tìm hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ quy
chế, quy định được hướng dẫn trong sổ tay này.
Tài liệu này còn giúp cho các đồng chí giáo viên, các bộ môn, khoa, cơ
quan có liên quan thống nhất các nội dung quản lý để công tác đào tạo sau
đại học tại Học viện ngày càng hoàn chỉnh hơn.
Do thời gian hạn chế, vì vậy không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong
bạn đọc thông cảm. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc xin gửi về Ban quản lý
Nghiên cứu sinh, Phòng Sau đại học, Học viện Kỹ thuật Quân sự qua email:
phongsdh.kqh@moet.edu.vn, Banquanlyncs@yahoo.com hoặc điện thoại: 069 515 319.
PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

1

Mục lục
Trang
PHẦN I. QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ......... 6
Chương I QUY ĐỊNH CHUNG ...................................................................... 7
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ......................................... 7
Điều 2. Mục tiêu đào tạo ................................................................................ 7
Điều 3. Thời gian đào tạo ............................................................................... 7
Điều 4. Phát triển và mở mới các chuyên ngành đào tạo ............................... 8
Chương II TUYỂN SINH ................................................................................ 8
Điều 5. Thời gian và hình thức tuyển sinh ..................................................... 8
Điều 6. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ........................................ 8
Điều 7. Yêu cầu về ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh ..... 9
Điều 8. Thông báo tuyển sinh......................................................................... 9
Điều 9. Hội đồng tuyển sinh ...........................
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
__________________________
S TAY
HC V NGHIÊN CU SINH
Hà Ni - 2012
Sổ tay học vụ Nghiên cứu sinh Học viện Kỹ thuật quân sự 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay học vụ Nghiên cứu sinh Học viện Kỹ thuật quân sự 2012 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Sổ tay học vụ Nghiên cứu sinh Học viện Kỹ thuật quân sự 2012 9 10 310