Ktl-icon-tai-lieu

Sổ Tay Vật Lý 12

Được đăng lên bởi anonyvietnam
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 3409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sổ Tay Vật Lý 12

Đầy Đủ Cụng Thức Vật Lý Cơ Bản và Nõng cao Vật Lý 12 –
Tài Liệu được Download miễn phớ tại Ebook4Me.Net...!!!

Nguyễn Lê Hoàng
2/8/2010

Nguyễn Quang Đông. ĐH Thái Nguyên

Mobile: 0974974888

Mục lục
Trang
H−ớng dẫn chuẩn bị thi và thi trắc

3

nghiệm môn vật lý
CHƯƠNG I: dao động cơ

5

CHƯƠNG II: sóng cơ học và sóng âm

15

CHƯƠNG III: dòng điện xoay chiều

19

CHƯƠNG IV: dao động và sóng điện từ

26

CHƯƠNG V: sóng ánh sáng

29

CHƯƠNG VI: l−ợng tử ánh sáng

33

CHƯƠNG VII: vật lý hạt nhân

37

CHƯƠNG VIII: từ vi mô đến vĩ mô

42

Cấu trúc đề thi TNTHPT và TSĐH

47

Mong nhận đ−ợc ý kiến đóng góp để tài liệu đ−ợc hoàn chỉnh hơn
Email: nguyenquangdongtn@gmail.com. Mobile: 0974974888
2

Nguyễn Quang Đông. ĐH Thái Nguyên

Mobile: 0974974888

H−ớng dẫn chuẩn bị thi và thi trắc nghiệm môn vật lý
I. Chuẩn bị kiến thức là quan trọng nhất
Có thể nói đối với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, phần chuẩn bị kiến thức là quan trọng nhất, có
thể nói là khâu quyết định: “Có kiến thức là có tất cả”, còn việc làm quen với hình thức trắc nghiệm là hết sức
đơn giản. Học sinh nên dùng 99% thời gian cho chuẩn bị kiến thức và chỉ cần 1% làm quen với hình thức thi
trắc nghiệm.
1. Câu trắc nghiêm đ−ợc sử dụng là loại câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đây là loại câu trắc nghiêm gồm 2
phần:
Phần mở đầu (câu dẫn): Nêu nội dung vấn đề và câu hỏi phải trả lời.
Phần thông tin: Nêu các câu trả lời để giải quyết vấn đề. Trong các ph−ơng án này, chỉ có duy nhất một
ph−ơng án đúng, học sinh phải chỉ ra đ−ợc ph−ơng án đúng đó.
Trong những năm gần đây sẽ sử dụng loại câu trắc nghiệm có 4 lựa chọn: A, B, C và D và có duy nhất một
ph−ơng án đúng. Các ph−ơng án khác đ−ợc đ−a vào có tác dụng “gây nhiễu” đối với thí sinh.
2. Nội dung câu trắc nghiệm có thể là lý thuyết hoặc bài toán.
3. Đề thi gồm nhiều câu, rải khắp ch−ơng trình Vật lý lớp 12, không có trọng tâm, do đó cần học toàn bộ nội
dung của ch−ơng trình môn học (Theo h−ớng dẫn ôn tập của Bộ giáo dục và đào tạo), không đ−ợc bỏ qua một
nội dung nào, tránh đoán “tủ”, học “tủ”. Tuy nhiên không phải là học thuộc lòng toàn bộ các bài lý thuyết,
thuộc từng câu từng chữ nh− trong việc thi tự luận tr−ớc đây. Học để thi trắc nghiệm phải hiểu kĩ nội dung các
kiến thức cơ bản, ghi nhớ những định luật, định nghĩa, nguyên lý, công thức, tính chất, ứng dụng cơ bản ... Phải
nắm vững kĩ năng giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.
4. Một số loại câu trắc nghiệm môn vật lý th−ờng gặp:
a. Câu...
NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn Mobile: 0974974888
23
- TÇn sè dßng ®iÖn do m¸y ph¸t ph¸t ra :
f =
np
60
. Víi p lµ sè cÆp cùc, n lµ sè vßng quay cña r«to/phót.
= np . Víi p lµ sè cÆp cùc, n lµ sè vßng quay cña r«to/gi©y.
- Tõ th«ng göi qua khung d©y cña m¸y ph¸t ®iÖn Φ = NBScos(ωt +ϕ) = Φ
0
cos(ωt + ϕ)
Víi Φ
0
= NBS lµ tõ th«ng cùc ®¹i, N lµ sè vßng d©y, B lµ c¶m øng tõ cña tõ trêng, S lµ diÖn tÝch
cña vßng d©y, ω = 2πf
- SuÊt ®iÖn ®éng trong khung d©y: e = ωNSBcos(ωt + ϕ -
2
π
) = E
0
cos(ωt + ϕ -
2
π
)
Víi E
0
= ωNSB lµ suÊt ®iÖn ®éng cùc ®¹i.
13. M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha:
- M¸y ph¸t ®iÖn xc ba pha lµ m¸y t¹o ra ba s®® xc h×nh sin cïng tÇn sè, cïng biªn ®é vµ lÖch nhau mét
gãc
2π
3
(vÒ thêi gian lµ T/3)
- CÊu t¹o:
+ PhÇn øng lµ ba cuén d©y gièng nhau g¾n cè ®Þnh trªn mét ®êng trßn t©m 0 t¹i ba vÞ trÝ ®èi xøng, ®Æt
lÖch nhau 1 gãc 120
0
.
1
B
2
B
3
B
(1)
(2)
+ PhÇn c¶m lµ mét nc cã thÓ quay quanh trôc 0 víi tèc ®é gãc ω kh«ng ®æi.
- Ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ, biÕn c¬ n¨ng thµnh ®iÖn
n¨ng. Khi nam ch©m quay tõ th«ng qua mçi cuén d©y lµ ba hµm sè sin cña
thêi gian, cïng tÇn sè gãc ω, cïng biªn ®é vµ lÖch nhau 120
0
. KÕt qu¶ trong
ba cuén d©y xuÊt hiÖn ba s®® xc c¶m øng cïng biªn ®é, cïng tÇn sè vµ lÖch
pha nhau gãc 120
0
.
N
S
- Dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha lµ hÖ thèng ba dßng ®iÖn xoay chiÒu, g©y bëi ba suÊt ®iÖn ®éng xoay
chiÒu cïng tÇn sè, cïng biªn ®é nhng ®é lÖch pha tõng ®«i mét lµ
2
3
π
trong trêng hîp t¶i ®èi xøng th× :
10
20
30
os( )
2
os( )
3
2
os( )
3
iIc t
iIc t
iIc t
ω
π
ω
π
ω
=
=−
=+
* C¸c c¸ch m¾c:
+ M¾c h×nh sao
- Gåm 4 d©y trong ®ã cã ba d©y pha vµ mét d©y trung
hßa.
- T¶i tiªu thô kh«ng cÇn ®èi xøng.
-
3.
dp
UU
= ;
Sổ Tay Vật Lý 12 - Trang 24
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ Tay Vật Lý 12 - Người đăng: anonyvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Sổ Tay Vật Lý 12 9 10 663