Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay vật lý 12

Được đăng lên bởi Phùng Minh Hiếu
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn Quang §«ng

Sæ tay

vËt lý 12
dµnh cho häc sinh
«n thi tèt nghiÖp THPT vµ luyÖn thi ®¹i häc

th¸I nguyªn - 2011

NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn

Mobile: 0974974888

Môc lôc
Trang
CÊu tróc ®Ò thi TNTHPT vµ TS§H
H−íng dÉn chuÈn bÞ thi vµ thi tr¾c

2
3

nghiÖm m«n vËt lý
CH¦¥NG I: dao ®éng c¬

5

CH¦¥NG II: sãng c¬ vµ sãng ©m

17

CH¦¥NG III: dßng ®iÖn xoay chiÒu

21

CH¦¥NG IV: dao ®éng vµ sãng ®iÖn tõ

28

CH¦¥NG V: sãng ¸nh s¸ng

31

CH¦¥NG VI: l−îng tö ¸nh s¸ng

35

CH¦¥NG VII: vËt lý h¹t nh©n

39

CH¦¥NG VIII: tõ vi m« ®Õn vÜ m«

45

NGUYỄN QUANG ĐÔNG – ĐH THÁI NGUYÊN
Email: nguyenquangdongtn@gmail.com. Mobile: 0974.974.888
1

NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn

Mobile: 0974974888

CẤU TRÚC ĐỀ THI TS ĐH, CĐ

CẤU TRÚC ĐỀ THI TN THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu]

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Nội dung

Số câu

Nội dung

Số câu

Dao động cơ

7

Dao động cơ

6

Sóng cơ

4

Sóng cơ

4

Dòng điện xoay chiều

9

Dòng điện xoay chiều

7

Dao động và sóng điện từ

4

Dao động và sóng điện từ

2

Sóng ánh sáng

5

Sóng ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

3

Hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử

6

5

Từ vi mô đến vĩ mô

Từ vi mô đến vĩ mô

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

II. PHẦN RIÊNG [8 câu]:
Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần A hoặc B)

Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

A. Theo chương trình Chuẩn [10 câu]
Chủ đề

Số câu

Chủ đề

Dao động cơ

Dao động cơ

Sóng cơ và sóng âm

Sóng cơ và sóng âm
6

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều

Số câu

4

Dao động và sóng điện từ

Dao động và sóng điện từ

Sóng ánh sáng
Sóng ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

4

Hạt nhân nguyên tử

4
Hạt nhân nguyên tử

Từ vi mô đến vĩ mô

Từ vi mô đến vĩ mô
B. Theo chương trình Nâng cao [8 câu]

B. Theo chương trình Nâng cao [10 câu]
Chủ đề
Động lực học vật rắn

Chủ đề

Số câu

Động lực học vật rắn

4

4

Dao động cơ

Dao động cơ

Sóng cơ

Sóng cơ

Dao động và sóng điện từ

Dao động và sóng điện từ

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều
Sóng ánh sáng

Số câu

Sóng ánh sáng
6

Lượng tử ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử

Từ vi mô đến vĩ mô

Từ vi mô đến vĩ mô

2

4

NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn

Mobile: 0974974888

H−íng dÉn chuÈn bÞ thi vµ thi tr¾c nghiÖm m«n vËt lý
I. ChuÈn bÞ kiÕn thøc lµ quan träng nhÊt
Cã thÓ nãi ®èi víi h×nh thøc th...
Nguy
Ô
n Quang §«ng
Sæ tay
vËt lý 12
dµnh cho häc sinh
«n thi tèt nghiÖp THPT vµ luyÖn thi ®¹i häc
th¸I nguyªn - 2011
Sổ tay vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay vật lý 12 - Người đăng: Phùng Minh Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Sổ tay vật lý 12 9 10 50