Ktl-icon-tai-lieu

Sợi quang

Được đăng lên bởi Long Giang
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 4245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phÇn 1. sîi quang 
PhÇn 1. Sîi quang
Ch¬ng I : Giíi thiÖu tæng qu¸t
1.1.LÞch sö ph¸t triÓn:
Tr¶i qua mét thêi gian dµi khi con ngêi dông ¸nh s¸ng cña löa ®Ó
lµm ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c ®Õn nay lÞch cña th«ng tin quang ®· qua
nh÷ng bíc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn ®îc ghi nhËn b»ng nh÷ng mèc chÝnh sau:
- 1790 : CLAUDE CHAPPE, s ngêi Ph¸p, ®· x©y dùng mét thèng
®iÖn b¸o quang (Optical Telegraph). thèng nµy gåm mét chuçi c¸c th¸p víi
c¸c ®Ìn b¸o hiÖu di ®éng trªn ®ã. Thêi Êy tin tøc ®îc truyÒn b»ng thèng nµy
vît chÆng ®êng 200 km trong vßng 15 phót.
- 1870 : JOHN TYNDALL, nhµ vËt lý ngêi Anh, ®· chøng tá r»ng ¸nh s¸ng
cã thÓ dÉn ®îc theo vßi níc uèn cong. ThÝ nghiÖm cña «ng ®· sö dông nguyªn
ph¶n x¹ toµn phÇn, ®iÒu nµy vÉn cßn ¸p dông cho sîi quang ngµy nay.
- 1880 : ALEXANDER GRAHAM BELL, ngêi Mü, giíi thiÖu thèng
photophone, qua ®ã tiÕng nãithÓ truyÒn ®i b»ng ¸nh s¸ng trong m«i trueoÌng
kh«ng khÝ mµ kh«ng cÇn d©y. Tuy nhiªn hÖ thèng nµy cha ®îc ¸p dông trªn thùc
tÕ v× cßn qu¸ nhiÒu nguån nhiÔu lµm gi¶m chÊt lîng cña ®êng truyÒn.
- 1934 : NORMAN R. FRENCH, kü s ngêi Mü, nhËn ®îc b»ng s¸ng chÕ
hÖ thèng th«ng tin quang. Ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn cña «ng lµ c¸c thanh thuû tinh.
- 1958 : ARTHUR SCHAWLOW vµ CHARLES H. TOWNES, x©y dùng
ph¸t triÓn laser.
- 1960 : THEODOR H. MAIMAN ®a laser vµo ho¹t ®éng thµnh c«ng.
- 1962 : Laser b¸n dÉn vµ photodiode b¸n dÉn ®îc thõa nhËn. VÊn ®Ò cßn l¹i
lµ ph¶i t×m m«i trêng truyÒn dÉn quang thÝch hîp.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 1-
Sợi quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sợi quang - Người đăng: Long Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Sợi quang 9 10 904