Ktl-icon-tai-lieu

Sóng ánh sáng với 34 bức xạ

Được đăng lên bởi Duyet Trinhtien
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
VỚI 3, 4 BỨC XẠ
TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA
KHI CHIẾU 3 BỨC XẠ λ1,λ2,λ3
SỐ VÂN CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA.
- Tính khoảng vân ứng với các bức xạ : i1 = λ1D/a , i2 = λ2D/a , i3 = λ3D/a
- Rồi lập tỉ số : i1/i2 = λ1/λ2 = a/b (*) , i1/i3 = λ1/λ3 = c/d (**)
- Từ (*) và (**) suy ra khoảng vân trùng : itrùng = bdi1 = adi2 = bci3 = (mm)
chú ý : + a,b,c,d là các hằng số
+ biểu thức tính khoảng vân trùng phải tối giảm
- Vậy số vân sáng cùng màu trong trường giao thoa có bề rộng L được cho bởi :
Ns = [ L/itrùng ] ε z + 1
- còn số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là : Ns = [ L/itrùng ]ε z
VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA.
xn = n.itrùng
trong đó : n : là số vị trí cùng màu ( n = 1,2,3,…….N )
itrùng : khoảng vân trùng
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN GIỮA HAI VÂN CÙNG MÀU VỚI VÂN SÁNG TRUNG TÂM KHI
CHIẾU 3 BỨC XẠ λ1,λ2,λ3
CÁCH 1 : * chú ý : khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm là bằng khoảng
vân trùng : Lc = xn + 1 - xn = itrùng = bdi1 = adi2 = bci3
Nếu đề bài chưa cho biết khoảng vân , có thể tính như sau :
+ tính lần lượt số vân sáng của các bức xạ :
- N1 = ( Lc/i1 ) + 1 → Lc = i1( N1 – 1 )
- N2 = ( Lc/i2 ) + 1 → Lc = i2( N2 – 1 )
- N3 = ( Lc/i3 ) +1 → Lc = i3( N3 – 1 )
Ta có : - Lc = itrùng = bdi1 = i1( N1 – 1 ) → N1 = bd + 1 (chú ý : a,b,c,d là các hằng số đã biết như trên )
- Lc = itrùng = adi2 = i2( N2 – 1 ) → N2 = ad + 1
- Lc = itrùng = bci3 = i3( N3 – 1 ) → N3 = bc + 1
Chú ý : nếu bài toán hỏi :
+ Trên Đoạn của hai vân cùng màu có bao nhiêu vân không cùng màu thì giữa nguyên N1,N2,N3
+ Trên khoảng của hai vân cùng màu thì số vân không cùng là : - N10 = N1 – 2
- N20 = N2 – 2
- N30 = N3 – 2
+ nếu bài toán hỏi tính tổng số vân sáng của ba bức xạ trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân
sáng trung tâm thì
- dạng này rất phức tạp .
Bước 1 : tính số vân không cùng của từng bức xạ ( như trên )
Bước 2 : tính khoảng cách trùng của hai bức xạ :- x12 = k1i1 = k2i2
- x13 = k1i1 = k3i3
- x23 = k2i2 = k3i3
Tính được số vân trùng của hai bức xạ ( có 3 cặp vân trùng của hai bức xạ )
Bước 3: Σ N = N10 + N20 + N30 - N12 – N13 – N23
nhận xét : Công thức trên có vẻ trìu tượng các bạn cố suy ngẫm tiếp
CÁCH 2 : tính nhanh số vân giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm khi chưa biết khoảng
cách giữa hai vân sáng đó :
ta luôn có : itrùng = bdi1 = adi2 = bci3
vậy: số vân của bức xạ λ1 là : ( bd – 1 )
(chú ý : a,b,c,d là c...
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
VỚI 3, 4 BỨC X
TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA
KHI CHIẾU 3 BỨC XẠ λ
1
2
3
SỐ VÂN CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA.
- Tính khoảng vân ứng với các bức xạ : i
1
= λ
1
D/a , i
2
= λ
2
D/a , i
3
= λ
3
D/a
- Rồi lập tỉ số : i
1
/i
2
= λ
1
2
= a/b (*) , i
1
/i
3
= λ
1
3
= c/d (**)
- Từ (*) và (**) suy ra khoảng vân trùng : i
trùng
= bdi
1
= adi
2
= bci
3
= (mm)
chú ý : + a,b,c,d là các hằng số
+ biểu thức tính khoảng vân trùng phải tối giảm
- Vậy số vân sáng cùng màu trong trường giao thoa có bề rộng L được cho bởi :
N
s
= [ L/i
trùng
]
ε z
+ 1
- còn số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là : N
s
= [ L/i
trùng
]
ε z
VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA.
x
n
= n.i
trùng
trong đó : n : là số vị trí cùng màu ( n = 1,2,3,…….N )
i
trùng
: khoảng vân trùng
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN GIỮA HAI VÂN CÙNG MÀU VỚI VÂN SÁNG TRUNG TÂM KHI
CHIẾU 3 BỨC XẠ λ
1
2
3
CÁCH 1 : * chú ý : khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm là bằng khoảng
vân trùng : L
c
= x
n + 1
- x
n
= i
trùng
= bdi
1
= adi
2
= bci
3
Nếu đề bài chưa cho biết khoảng vân , có thể tính như sau :
+ tính lần lượt số vân sáng của các bức xạ :
- N
1
= ( L
c
/i
1
) + 1 → L
c
= i
1
( N
1
1 )
- N
2
= ( L
c
/i
2
) + 1 → L
c
= i
2
( N
2
1 )
- N
3
= ( L
c
/i
3
) +1 → L
c
= i
3
( N
3
1 )
Ta có : - L
c
= i
trùng
= bdi
1
= i
1
( N
1
1 ) → N
1
= bd + 1 (chú ý : a,b,c,d là các hằng số đã biết như trên )
- L
c
= i
trùng
= adi
2
= i
2
( N
2
1 ) → N
2
= ad + 1
- L
c
= i
trùng
= bci
3
= i
3
( N
3
1 ) → N
3
= bc + 1
Chú ý : nếu bài toán hỏi :
+ Trên Đoạn của hai vân cùng màu có bao nhiêu vân không cùng màu thì giữa nguyên N
1
,N
2
,N
3
+ Trên khoảng của hai vân cùng màu thì số vân không cùng là : - N
1
0
= N
1
2
- N
2
0
= N
2
2
- N
3
0
= N
3
2
+ nếu bài toán hỏi tính tổng số vân sáng của ba bức xạ trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân
sáng trung tâm thì
- dạng này rất phức tạp .
Bước 1 : tính số vân không cùng của từng bức xạ ( như trên )
Bước 2 : tính khoảng cách trùng của hai bức xạ :- x
12
= k
1
i
1
= k
2
i
2
- x
13
= k
1
i
1
= k
3
i
3
- x
23
= k
2
i
2
= k
3
i
3
Tính được số vân trùng của hai bức xạ ( có 3 cặp vân trùng của hai bức xạ )
Bước 3: Σ N = N
1
0
+ N
2
0
+ N
3
0
- N
12
N
13
N
23
nhận xét : Công thức trên có vẻ trìu tượng các bạn cố suy ngẫm tiếp
CÁCH 2 : tính nhanh số vân giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm khi chưa biết khoảng
cách giữa hai vân sáng đó :
ta luôn có : i
trùng
= bdi
1
= adi
2
= bci
3
vậy: số vân của bức xạ λ
1
là : ( bd 1 ) (chú ý : a,b,c,d là các hằng số đã biết như trên )
số vân của bức xạ λ
2
là : ( ad 1 )
số vân của bức xạ λ
3
là : ( bc 1 )
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN SÁNG CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO
THOA KHI CHIẾU 4 BỨC XẠ λ
1
2
3,
λ
4
SỐ VÂN CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA
- Tính khoảng vân ứng với các bức xạ λ
1
2
3
: i
1
= λ
1
D/a , i
2
= λ
2
D/a , i
3
= λ
3
D/a
Chú ý : không cần tính i
4
- Rồi lập tỉ số : i
1
/i
2
= λ
1
2
= a/b (*) , i
2
/i
3
= λ
2
3
= c/d (**)
Sóng ánh sáng với 34 bức xạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sóng ánh sáng với 34 bức xạ - Người đăng: Duyet Trinhtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sóng ánh sáng với 34 bức xạ 9 10 48