Ktl-icon-tai-lieu

Sự biến đổi chất môn hóa lớp 8 sử dụng phương pháp bàn tay nặng bột

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thieát keá vaø thöïc hieän :
GV : NGUYEÃN XUAÂN PHUÙ

CHƯƠNG II :

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Tiết 17:

SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

1. Chaát coù bieán ñoåi khoâng?
2. Neáu bieán ñoåi chaát bieán ñoåi
nhö theá naøo? (Bieán thaønh chaát
môùi hoaëc khoâng taïo thaønh chaát
môùi.)
3. Baèng thí nghieäm naøo ñeå chöùng
minh chaát coù söï bieán ñoåi?

- Thaûo luaän nhoùm ñeå thieát keá thí nghieäm tìm hiểu về sự biến đổi
chất (muoái aên, ñöôøng, saét, löu huyønh)?
TN

Cách tiến hành

TN1: Söï hoøa tan cuûa
muoái aên vaøo
nöôùc vaø coâ caïn
dd muoái aên.

- Cho nước vào ống nghiệm đựng muối ăn rồi lắc lên,
quan sát.
- Đun nóng dd muối ăn và quan sát.

TN2: Ñun noùng
ñöôøng.

- Ống nghiệm 1: Đựng đường để đối chứng.
- Ống nghiệm 2: Đun nóng trên ngọn lửa đền cồn.

TN3: Duøng nam
chaâm taùch Saét
vaø Löu huyønh
ra khoûi hoãn hôïp
ñun noùng vaø hh
khoâng ñun
noùng.

- Trộn 1 phần bột sắt với hơn 2 phần bột lưu huỳnh , chia
hỗn hợp thành 2 phần cho vào cốc sứ
+Phần 1: Đưa nam châm vào và quan sát.
+ Phần 2: Đun nóng hh , đưa nam châm vào, quan sát.

Hiện tượng

Nhận xét

1.Hướng dẫn thí nghiệm
Dung dịch muối ăn

nước

muối ăn

Thí nghiệm 2:

Cho đường vào 2 ống nghiệm.
+ Một ống để đối chứng
+ Một ống đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn

đường

đường

Học sinh tiến hành thí nghiệm theo nhóm,quan sát hiện tượng , thảo luận
nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập

Thí nghiệm đun nóng đường

nước

đường
than

Thí nghiệm nung hỗn hợp sắt và lưu huỳnh

Bột Sắt

Bột
Lưu huỳnh

Thí nghiệm 3 Duøng nam chaâm taùch Saét vaø Löu huyønh ra
khoûi hoãn hôïp ñun noùng vaø khoâng ñun noùng.

(1)

hh Fe & S

(2)

hh Fe & S

N S

N S

Quan sát hiện tượng , thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập

Thí nghiệm nung hỗn hợp sắt và lưu huỳnh

(1)

hh Fe và S

(2)

hhSunfua
Fe và S
Săt(II)

N S

N S

Kết quả thí nghiệm
TN

Cách tiến hành

Hiện tượng

Nhận xét

TN1: Söï hoøa tan cuûa
muoái aên vaøo
nöôùc vaø coâ caïn
dd muoái aên.

- Cho nước vào ống nghiệm đựng muối ăn rồi lắc lên, quan
sát.
- Đun nóng dd muối ăn và quan sát.

- Muối tan trong nước.
- Muối ăn xuất hiện
lại

Chất biến
đổi
nhưng
kh tạo
ra chất
mới.

TN2: Ñun noùng
ñöôøng.

- Ống nghiệm 1: Đựng đường để đối chứng.
- Ống nghiệm 2: Đun nóng trên ngọn lửa đền cồn.

- Đường chuyển dần
thành màu đen
và xuất hiện
nước.

Chất biến
đổi tạo
ra chất
mới.

TN3: Duøng nam chaâm
taùch Saét vaø Löu
huyønh ra khoûi
hoãn hôïp ñun
noùng vaø khoâng
ñun noùng.

- Trộn 1 phần bột sắt với hơn 2 phần bột lưu huỳnh , chia
hỗn hợp thành 2 phần cho v...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự biến đổi chất môn hóa lớp 8 sử dụng phương pháp bàn tay nặng bột - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sự biến đổi chất môn hóa lớp 8 sử dụng phương pháp bàn tay nặng bột 9 10 129