Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng dấu bất đẳng thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

Được đăng lên bởi genie-chu96-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 5 lần
6
SSooáá cchhuuyyeeâânn ññeeàà
(01)/2012
Hoùa hoïc & ÖÙng duïng
Neáu xaây döïng ñöôïc moät heä thoáng baøi taäp traéc
nghieäm phaàn hoaù hoïc höõu csöû duïng daáu baát ñaúng
thöùc ñeå giaûi nhanh thì seõ phaùt trieån ñöôïc naêng löïc
duy vaø reøn trí thoâng minh cho hoïc sinh THPT. Töø ñoù,
naâng cao chaát löôïng daïy hoïc ôû tröôøng THPT.
SUMMARY
In fact, the exercise uses the inequality is not much mathematics to explain. So every teacher needs to
build yourself a system of exercises that uses chemical inequalities to solve mathematical ability to develop
thinking for students through the construction process of interpretation. Since then contribute to improving
the quality of teaching.
SÖÛ DUÏNG DAÁU BAÁT ÑAÚNG THÖÙC ÑEÅ GIAÛI NHANH BAØI TAÄP
TRAÉC NGHIEÄM PHAÀN HOÙA HOÏC HÖÕU CÔ NHAÈM PHAÙT TRIEÅN
NAÊNG LÖÏC TÖ DUY CHO HOÏC SINH THPT
QUAÙCH VAÊN LONG
Tröôøng THPT chuyeân Ñaïi hoïc Vinh
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ
II. CAÙC VÍ DUÏ
duï 1: Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam hoãn hôïp X goàm
hai anñehit caàn duøng øa heát 0,375mol O
2
, sinh ra
0,3mol CO
2
vaø 0,3 mol H
2
O. Maët khaùc, neáu cho m gam
X taùc duïng vôùi löôïng dung dòch AgNO
3
trong NH
3
thì
löôïng keát baïc thu ñöôïc coù theå laø:
A. 75,6 gam B. 48,6 gam
C. 64,8 gam D. 32,4 gam
Phaân tích:
Baøi toaùn treân chöa cho anñehit no hay khoâng no,
ñôn chöùc hay ña chöùc, maïch hôû hay maïch voøng neân
nhieàu hoïc sinh sthaáy phöùc taïp vaø phaûi ñaët coâng thöùc
toång quaùt ñgiaûi. Vieäc giaûi nhö vaäy, maát nhieàu thôøi
gian. Vôùi nhöõng hoïc sinh coù naêng löïc tö duy toát thì coù
theå döïa vaøo moái quan heä giöõa soá mol nöôùc vaø soá mol
cacbonic nhö sau:
n
CO
2
= n
H
2
O
= 0,3mol X goàm hai anñehit no, ñôn
chöùc, maïch hôû.
n
X
= 2 × (1,5n
CO
2
- n
O
2
) = 0,15mol
= n
CO
2
: n
X
= 0,3 : 0,15 = 2
X chöùa 1 chaát laø HCHO.
Ñeán ñaây, nhieàu hoïc sinh rôi vaøo traïng thaùi beá taéc.
Moät soá ít hoïc sinh coù naêng löïc tö duy toát döïa vaøo daáu
baát ñaúng thöùc toaùn hoïc ñeå giaûi:
2n
X
= 0,3 < n
Ag
< 4n
X
= 0,6
32,4 gam < m
Ag
< 64,8 gam.
Töø ñaùp aùn m
Ag
= 48,6 gam
Choïn ñaùp aùn B.
Ví duï 2: Hoãn hôïp M goàm anñehit X, xeton Y (X, Y
coù cuøng soá nguyeân töû cacbon) vaø anken Z. Ñoát chaùy
hoaøn toaøn m gam M caàn duøng 8,848 lít O
2
(ñktc) sinh
ra 6,496 lít CO
2
(ñktc) v5,22 gam H
2
O. Coâng thöùc cuûa
anñehit X laø:
A. C
3
H
7
CHO B. C
2
H
5
CHO
C. C
4
H
9
CHO D. CH
3
CHO
Phaân tích:
Baøi toaùn naøy nhaèm phaùt trieån naêng löïc tö duy toång
ïp cho hoïc sinh. Vôùi nhöõng hc sinh coù naêng löïc
duy keùm t seõ ñaët cng thöùc toång qut cuûa ba
chaát X, Y, Z roài gii baèng phöông phaùp truyeàn thng.
Tuy nhin, ùi nhöõng hc sinh khaù gioûi thì deã dng
nhn thy:
Sử dụng dấu bất đẳng thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học - Trang 2
Sử dụng dấu bất đẳng thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học - Người đăng: genie-chu96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sử dụng dấu bất đẳng thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học 9 10 508